Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Environment

Биоразградими отпадъци

Въведение

Директивата за депонирането не предписва специфични възможности за третиране на отклонените отпадъци. Най-значимите ползи от правилното управление на биоотпадъците, освен избегнатите емисии на парникови газове, биха били производството на качествен компост и биогаз, които допринасят за подобряване на качеството на почвата и ефективността на ресурсите, както и за по-високо ниво на енергийна самодостатъчност. На практика обаче държавите членки често са склонни да не изберат компостирането или производството на биогаз, а вместо това изберат привидно най-лесния и евтин вариант, като например изгаряне или депониране, и пренебрегват действителните ползи и разходи за околната среда.

Безспорно депонирането е най-лошият вариант за управление на биологични отпадъци. Въпреки това за управлението на биоразградими отпадъци, отклонени от депата, изглежда има няколко благоприятни за околната среда възможности. Докато йерархията за управление на отпадъците се прилага и за управлението на биологични отпадъци, в определени случаи може да е оправдано да се отклони от нея, тъй като екологичният баланс на различните налични възможности за управление на тези отпадъци зависи от редица местни фактори, между които системите за събиране на отпадъците, състава и качеството на отпадъците, климатичните условия, потенциала за използване на различни продукти, получени от отпадъци, като електричество, топлина, богат на метан газ или компост. Поради това националните стратегии за управление на тези отпадъци трябва да се определят по прозрачен начин и да се основават на структуриран и всеобхватен подход като този за жизнения цикъл (LCT). За да помогне на вземащите решения да използват най-добре биоразградимите отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците, Комисията подготви набор от насоки как да прилагат оценката на жизнения цикъл и подхода за жизнения цикъл при планиране на управлението на биологичните отпадъци. Насоките са налични тук.

Редица правни инструменти на ЕС разглеждат въпроса за третирането на биологични отпадъци. Общите изисквания за управление на отпадъците, като опазване на околната среда и човешкото здраве по време на третиране на отпадъци и приоритет за рециклиране на отпадъци, са заложени в ревизираната Рамкова директива за отпадъците, която също съдържа специфични елементи, свързани с биологичните отпадъци (нови цели за рециклиране на битови отпадъци, които могат да включват биологични отпадъци), и механизъм, позволяващ определяне на критерии за качество на компоста (критерии за край на отпадъците). Депонирането на биоотпадъци се разглежда в Директивата за депонирането на отпадъци, което изисква отклоняване на биоразградими битови отпадъци от депата. В Директивата относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) (която скоро ще бъде заменена от Директива относно емисиите от промишлеността) са определени основните принципи за разрешаване и контрол на инсталации за третиране на биологични отпадъци с капацитет над 50 тона/ден. Изгарянето на биологични отпадъци е регламентирано в Директивата за изгарянето на отпадъци, докато здравните правила за инсталациите за компост и биогаз, които обработват странични животински продукти, са определени в Регламента за странични животински продукти.

Подробности относно текущата работа на Комисията по по-нататъшното регулиране и насоки за управление на биологични отпадъци, както и проучвания по този въпрос, могат да бъдат намерени в раздел „Развития“.

Развития

След предоставянето на Тематичната стратегия за предотвратяване на образуването и за рециклиране на отпадъци (COM 2005 (666) окончателен) относно необходимостта от справяне със стандартите за компост на ниво ЕС и в отговор на призива, отправен в чл. 22 от Рамковата директива за отпадъците (2008/98/ЕО), с която се изисква от Комисията да извърши оценка на управлението на биологичните отпадъци с оглед представяне на предложение, ако е уместно, Комисията започна подготвителна работа по потенциално законодателно предложение относно биологичните отпадъци.

Стъпки на проекта

1. Зелена книга

Първата стъпка в този процес е Зелената книга за управлението на биологичните отпадъци в ЕС.

2. Оценка на въздействието

Втората стъпка е изготвянето на оценка на въздействието на потенциално законодателно предложение. Общата цел на тази дейност е да проучи възможности за подобряване на начина, по който се управляват биологичните отпадъци в ЕС, и да предостави подходяща оценка на политическите варианти, включително екологичните, икономическите и социалните въздействия, както и бъдещите рискове/възможности.

Задачата включва, наред с другото:

  • Предоставяне на анализ и синтез на други консултации, проучвания и общ преглед на най-съвременните познания като принос към оценката на въздействието;
  • Оценка на производството на биоотпадъци и тяхното възможно третиране въз основа на действащото законодателство;
  • Подкрепа за цялостна оценка на политическите варианти и техните относителни предимства.

Оценката ще включва базов сценарий по отношение на политиките и практиките в ЕС през следващите 10 години и възможните им последици върху производството и третирането на биологични отпадъци за всяка държава членка и на ниво ЕС 27. Въз основа на базовия сценарий ще бъде извършена оценка на вероятните ползи и разходи от допълнителни или променени политически мерки за управление на биологични отпадъци в ЕС (включително например задължение за целите за разделно събиране или рециклиране на биологични отпадъци) в сравнение със съществуващите и планирани политики. Оценката проверява дали настоящите мерки на политиката са достатъчни за справяне с въпроса за правилното управление на биологичните отпадъци и дали допълнителните мерки за управление на биологичните отпадъци биха довели до значителни подобрения.

Тази оценка ще се основава на съществуващите проучвания и знания и ще запълни всички идентифицирани пропуски в познанията и данните, за да предостави пълна картина на настоящата ситуация и бъдещите нужди.

В момента се очаква допълнителните мерки, които ще бъдат оценени, да включват вариантите, които вече са предложени в „Предварителна оценка на въздействието за инициатива за биологично третиране на биоразградими отпадъци“ (вижте „Проучвания“ по-долу), т.е.

а) определяне на стандарти за компост;

б) определяне на стандарти за компост и цел за рециклиране на биологични отпадъци (общи за всички държави членки);

в) стандарти за компост и цели за рециклиране, които да бъдат определени за отделни държави членки

и допълнителна четвърта мярка, която предстои да бъде определена.

Окончателният набор от опции, които трябва да бъдат оценени, се основава на резултатите от консултациите по Зелената книга и настоящата подготвителна работа на екипа по проекта.

Проучване в подкрепа на оценката на въздействието:

По време на подготовката на оценката на въздействието Комисията беше подпомагана от ARCADIS Belgium и Eunomia Research & Consulting, които изготвиха доклад „Оценка на вариантите за подобряване на управлението на биологичните отпадъци в ЕС“.

3. Съобщение на Комисията относно бъдещи стъпки в управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз — COM(2010)235 окончателен

На 18 май 2010 г. Комисията публикува съобщение относно своя анализ на възможностите за управление на биологичните отпадъци и възможните бъдещи стъпки в тази област.

Текстът на съобщението може да бъде намерен тук, съпътстван от приложение с по-подробен анализ на текущата ситуация и сценарии в управлението на биологични отпадъци (Съобщение за пресата).

4. Проследяващи мерки по съобщението

5. Преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците

Както е описано в съобщението (глава 7.1.2. „Третиране на биологични отпадъци“) Комисията обеща да продължи анализа на целесъобразността на предлагането на целите за рециклиране на биологични отпадъци от 2014 г. като част от преразгледаната Рамкова директива за отпадъците с оглед на това, че целта за биологично третиране ще трябва да върви ръка за ръка със засилено разделно събиране за осигуряване на добро качество на компост и дигестат.

На 2 юли 2014 г. Европейската комисия прие законодателно предложение и приложение да преразгледа целите, свързани с отпадъците, в Директивата относно депонирането на отпадъци 1999/31/EО, както и други свързани с отпадъците цели в Рамковата директива на ЕС относно отпадъците 2008/98/EО и Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки 94/62/EО.

Основните елементи на предложението, свързани с биологичните отпадъци, включват:

  • Рециклирането и подготовката за повторна употреба на битови отпадъци (включително биологични отпадъци) да се увеличи до 70% до 2030 г.;
  • Поетапно премахване на депонирането до 2025 г. за рециклируеми (включително пластмаса, хартия, метал, стъкло и биоотпадъци) отпадъци в депа за неопасни отпадъци — съответстващи на максимален процент на депониране от 25%;
  • Мерки, насочени към намаляване на образуването на хранителни отпадъци с 30% до 2025 г.;
  • Въвеждане на разделно събиране на биоотпадъци.

Повече информация за инициативата, включително текст на законодателното предложение и основни документи можете да намерите тук.

Контекст

Изготвяне на ръководство за управление на биологични отпадъци

Както е предвидено в Съобщение COM(2005)666 относно Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците, Комисията подготвя насоки, адресирани до политиците, относно прилагането на подхода за жизнения цикъл към политиките за управление на биологичните отпадъци.

Актуализирана информация може да бъде намерена на уебсайта на СИЦ, посветен на Европейските насоки за подхода към жизнения цикъл за управление на битови биоразградими отпадъци.

Проучвания