Skip to main content
Environment

Biologicky rozložitelný odpad

Úvod

Konkrétní možnosti, jak naložit s odkloněným odpadem, tato směrnice o skládkách odpadů nepředepisuje. Nejvýznamnějším přínosem správného nakládání s biologickým odpadem by byla – kromě toho, že to zabrání vzniku emisí skleníkových plynů – produkce kvalitního kompostu a bioplynu, které přispívají ke zvýšení kvality půdy a účinnějšího využívání zdrojů, jakož i vyšší úroveň energetické soběstačnosti. V praxi však členské státy často nejsou ochotné kompostovat či vyrábět bioplyn a raději volí zdánlivě nejjednodušší a nejlevnější možnost, jako je spalování nebo skládkování, aniž by se ohlížely na skutečné přínosy a náklady této varianty pro životní prostředí.

V rámci nakládání s bioodpadem je skládkování bezpochyby nejhorší možností. Zdá se však, že pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu, který nepřijde na skládku, existuje několik možností příznivých pro životní prostředí. Na nakládání s bioodpadem se sice také vztahuje hierarchie priorit nakládání s odpady, ale ve zvláštních případech se od ní lze oprávněně odchýlit, protože ekologický dopad různých možností, které jsou pro nakládání s tímto odpadem k dispozici, závisí na řadě místních faktorů, např. na systémech sběru, na složení a kvalitě odpadu, klimatických podmínkách, na potenciálu využití různých produktů získaných z odpadu, jako je elektřina, teplo, plyn bohatý na metan nebo kompost. Proto by národní strategie pro nakládání s tímto odpadem měly být definované transparentním způsobem a měly by být založené na strukturovaném a komplexním přístupu, jako je uvažování z pohledu celého životního cyklu. S cílem pomoci těm, kdo rozhodují o co nejlepším využití biologicky rozložitelného odpadu v souladu s hierarchií priorit při nakládání s odpady, připravila Komise soubor pokynů, jak v rámci plánování nakládání s biologickým odpadem uplatnit přístup posuzování životního cyklu a uvažování z pohledu celého životního cyklu. Pokyny jsou k dispozici zde.

Otázku nakládání s biologickým odpadem řeší řada právních nástrojů EU. Revidovaná rámcová směrnice o odpadech uvádí obecné požadavky na nakládání s odpady, jako je ochrana životního prostředí a lidského zdraví při zpracování odpadu a prioritní recyklace odpadu, a dále obsahuje specifické prvky související s bioodpadem (nové cíle recyklace domovního odpadu, který může obsahovat biologický odpad) a mechanismus umožňující stanovit kritéria kvality pro kompost (kritéria, kdy odpad přestává být odpadem). O skládkování bioodpadu pojednává Směrnice o skládkách odpadů, která vyžaduje odklon biologicky rozložitelného komunálního odpadu ze skládek. Směrnice IPPC (kterou brzy nahradí Směrnice o průmyslových emisích) stanovuje hlavní zásady pro povolování a kontrolu zařízení na zpracování bioodpadu s kapacitou přesahující 50 tun/den. Spalování biologického odpadu upravuje Směrnice o spalování odpadů, kdežto hygienické předpisy pro kompostárny a zařízení na výrobu bioplynu, kde se zpracovávají vedlejší produkty živočišného původu, stanovuje Nařízení o vedlejších produktech živočišného původu.

Podrobnější informace o aktuální práci Komise na dalším řízení a na dalších předpisech k nakládání s bioodpady včetně studií k tomuto tématu najdete v části „Vývoj”.

Vývoj

V návaznosti na ustanovení Tematické strategie prevence a recyklace odpadů (COM 2005 (666) v konečném znění) pojednávající o potřebě řešit normy kompostování na úrovni EU a v reakci na výzvu v čl. 22 Rámcové směrnice o odpadech (2008/98/ES) vyžadující, aby Komise posoudila nakládání s bioodpady a případně předložila návrh, zahájila Komise přípravné práce na návrhu na potenciální legislativu k biologickému odpadu.

Kroky projektu

1. Zelená kniha

Prvním krokem v tomto procesu je Zelená kniha o nakládání s bioodpadem v EU.

2. Posouzení dopadů

Druhým krokem je příprava posouzení dopadů potenciálního legislativního návrhu. Obecně je cílem této aktivity prozkoumat, jak by bylo možné zlepšit způsoby nakládání s biologickým odpadem v EU, a poskytnout náležité vyhodnocení možností politiky, včetně ekologických, ekonomických a sociálních dopadů, ale také případných rizik/ příležitostí.

Mezi úkoly patří mimo jiné:

  • zajištění analýzy a syntézy dalších konzultací, studií a přehledu nejnovějších poznatků v rámci přispění k posouzení dopadů,
  • odhad produkce biologického odpadu a jeho potenciálního zpracování dle stávající legislativy,
  • podpora celkového posouzení možností politiky a jejich relativních předností.

Toto posouzení bude zahrnovat základní scénář, co se týče politik a postupů v celé EU na příštích 10 let a jejich možných dopadů na produkci a zpracování biologického odpadu pro každý členský stát a na úrovni 27 členských států EU. Dle základního scénáře budou vyhodnoceny pravděpodobné přínosy a náklady na opatření dodatečných nebo změněných politik týkajících se nakládání s bioodpadem v EU (včetně například povinnosti odděleného sběru nebo cílů recyklace biologického odpadu), a to ve srovnání se stávajícími a plánovanými politikami. Posouzení má ověřit, zda současná opatření politik řeší otázku řádného nakládání s biologickým odpadem dostatečně a zda by dodatečná opatření v této oblasti přinesla nějaká podstatná zlepšení.

Toto posouzení se bude opírat o stávající studie a znalosti a zaplní veškeré zjištěné mezery ve znalostech a údajích, aby poskytlo úplný obraz o současné situaci a budoucích potřebách.

V současné době se očekává, že dodatečná opatření, která mají být posouzena, budou zahrnovat možnosti již navržené v „Předběžném posouzení dopadů vypracovaném pro iniciativu zabývající se biologickým zpracováním biologicky rozložitelného odpadu“ (viz „studie“ níže), tzn.

a) stanovení norem pro kompostování,

b) stanovení norem pro kompostování a cíle pro recyklaci bioodpadu (společné pro všechny členské státy),

c) normy pro kompostování a cíle pro recyklaci, které budou stanoveny pro jednotlivé členské státy,

a další čtvrté opatření, které bude stanoveno.

Konečný soubor možností, které se budou posuzovat, se bude zakládat na výsledcích konzultací k Zelené knize a aktuální přípravné práci projektového týmu.

Podkladová studie k posouzení dopadů:

Při přípravě na posouzení dopadů Komisi pomáhaly společnosti ARCADIS Belgium a Eunomia Research & Consulting, které vypracovaly zprávu „Posouzení možností, jak zlepšit nakládání s biologickým odpadem v EU“.

3. Sdělení Komise o budoucích krocích v oblasti nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii – COM(2010)235 v konečném znění

Dne 18. května 2010 zveřejnila Komise sdělení o své analýze možností nakládání s biologickým odpadem a možných budoucích kroků v této oblasti.

Text sdělení naleznete zde, doplněný o přílohu s podrobnější analýzou současné situace a scénářů nakládání s biologickým odpadem (tisková zpráva).

4. Postup po sdělení

5. Revize rámcové směrnice o odpadech

Jak je popsáno ve sdělení (kapitola – 7.1.2. Nakládání s biologickým odpadem), Komise přislíbila, že bude v rámci revize rámcové směrnice o odpadech pokračovat v analýze vhodnosti cílů navržených v oblasti recyklace biologického odpadu v roce 2014 s tím, že cíl pro nakládání s biologickým odpadem bude muset jít ruku v ruce s posílením odděleného sběru, aby byla zajištěna dobrá kvalita kompostu a digestátu.

Dne 2. července 2014 přijala Evropská komise legislativní návrh a přílohu, aby byly přezkoumány cíle související s odpady uvedené ve směrnici o skládkách odpadů 1999/31/ES a dále cíle recyklace a jiné cíle související s odpady v rámcové směrnici EU o odpadech 2008/98/ES a ve směrnici o obalech a obalových odpadech 94/62/ES.

Mezi hlavní prvky návrhu týkající se biologického odpadu patří:

  • zvýšení recyklace a přípravy k opětovnému použití komunálního odpadu (včetně biologického odpadu) do roku 2030 na 70 %,
  • postupné ukončení skládkování do roku 2025 pro recyklovatelný odpad (včetně plastů, papíru, kovů, skla a biologického odpadu) na skládkách odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný – což odpovídá maximální míře skládkování 25 %,
  • opatření zaměřená na snížení produkce potravinového odpadu o 30 % do roku 2025,
  • zavedení odděleného sběru biologického odpadu.

Více informací o této iniciativě včetně znění právního návrhu a podkladových dokumentů naleznete zde.

Související informace

Příprava pokynů pro nakládání s biologickým odpadem

Jak je uvedeno ve sdělení COM(2005)666 ohledně tematické strategie týkající se prevence a recyklace odpadů, Komise připravuje pro tvůrce politik pokyny o uplatňování uvažování z pohledu celého životního cyklu pro politiky nakládání s biologickým odpadem.

Aktualizované informace lze nalézt na webových stránkách JRC věnovaných evropským pokynům k uvažování z pohledu celého životního cyklu při nakládání s komunálním biologicky rozložitelným odpadem.

Studie