Skip to main content
Environment

Biológiailag lebomló hulladékok

Bevezetés

A hulladéklerakókról szóló irányelv nem ír elő konkrét kezelési lehetőségeket a szelektíven gyűjtött hulladékokra. A megfelelő biohulladék-gazdálkodás legjelentősebb előnye – az üvegházhatású gázok kibocsátásának elkerülése mellett – a jó minőségű komposzt és biogáz előállítása lenne, amely hozzájárulna a talajminőség és az erőforrás-használat hatékonyságának javulásához, valamint az energetikai függetlenség magasabb szintjének eléréséhez. A gyakorlatban azonban a tagállamok gyakran hajlanak arra, hogy ne a komposztálást vagy a biogáz-előállítást válasszák, hanem a látszólag legegyszerűbb és legolcsóbb lehetőséget, például az égetést vagy a hulladéklerakást, figyelmen kívül hagyva a tényleges környezeti előnyöket és költségeket.

Kétségtelen, hogy a hulladéklerakás a legrosszabb gazdálkodási lehetőség a biohulladék esetében. A hulladéklerakókból kiválogatott biohulladék kezelésére azonban több, környezetvédelmi szempontból kedvező lehetőség is kínálkozik. Bár a hulladékgazdálkodási hierarchia a biohulladék-gazdálkodásra is vonatkozik, bizonyos esetekben indokolt lehet ettől eltérni, mivel az ilyen hulladékok kezelésére rendelkezésre álló különböző lehetőségek környezeti egyensúlya számos helyi tényezőtől függ, többek között a begyűjtési rendszerektől, a hulladék összetételétől és minőségétől, az éghajlati viszonyoktól, valamint a hulladékból előállított különféle termékek – például villamos energia, hő, metánban gazdag gáz vagy komposzt – felhasználási lehetőségeitől. Ezért az ilyen hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti stratégiákat átlátható módon kell meghatározni, és olyan strukturált és átfogó megközelítésen kell alapulniuk, mint az életciklus-szemlélet. Annak érdekében, hogy segítse a döntéshozókat a biohulladékoknak a hulladékhierarchiával összhangban lévő, lehető legjobb felhasználásában, a Bizottság iránymutatást készített arról, hogyan kell alkalmazni az életciklus-értékelést és az életciklus-szemléletet a biohulladék-gazdálkodás tervezésénél. Ezeket az iránymutatásokat itt találja.

Számos uniós jogi eszköz foglalkozik a biohulladék kezelésének kérdésével. Az általános hulladékgazdálkodási követelményeket – például a környezet és az emberi egészség védelmét a hulladékgazdálkodás során, valamint a hulladékok újrafeldolgozásának prioritását – a felülvizsgált hulladék-keretirányelv tartalmazza, amely a biohulladékkal kapcsolatban konkrét elemeket is megfogalmaz (új újrafeldolgozási célok a háztartási hulladékra vonatkozóan, amely tartalmazhat biohulladékot is), valamint egy olyan mechanizmust is bevezet, amely lehetővé teszi a komposzt minőségi kritériumainak meghatározását (hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumok). A biohulladék lerakásával a hulladéklerakókról szóló irányelv foglalkozik, amely előírja a biológiailag lebomló települési hulladéknak a hulladéklerakókból való kivonását. A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelv (amelyet hamarosan felvált az ipari kibocsátásokról szóló irányelv), meghatározza az 50 tonna/napot meghaladó kapacitású biohulladék-kezelő létesítmények engedélyezésének és ellenőrzésének fő elveit. A biohulladék égetését a hulladékégetésről szóló irányelv szabályozza, míg az állati melléktermékeket kezelő komposztáló és biogázüzemekre vonatkozó egészségügyi szabályokat az állati melléktermékekre vonatkozó rendelet határozza meg.

A biohulladék-gazdálkodás további szabályozására és irányelveire vonatkozó jelenlegi bizottsági munkálatokra vonatkozó információk, valamint az e témával kapcsolatos tanulmányok a „Fejlemények” részben találhatók.

Fejlemények

A hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására vonatkozó tematikus stratégia (COM 2005 (666) végleges) – amely a komposztra vonatkozó uniós szintű előírásokkal való foglalkozás szükségességéről szól – kidolgozását követően, valamint a hulladékokról szóló keretirányelv (2008/98/EK) 22. cikkében foglalt felhívásra reagálva, amelyben felkérték a Bizottságot arra, hogy mérje fel a tagállamok biohulladék-gazdálkodását azzal a céllal, hogy szükség esetén javaslatot készítsen, a Bizottság megkezdte a biohulladékokra vonatkozó lehetséges jogalkotási javaslatának előkészítését.

A projekt lépései

1. Zöld könyv

Ennek a folyamatnak az első lépése a Zöld könyv az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról.

2. Hatásvizsgálat

A második lépés a potenciális jogalkotási javaslat hatásvizsgálatának elkészítése. E tevékenység általános célja, hogy megvizsgálja, hogyan lehetne javítani az Európai Unióban alkalmazott biohulladék-gazdálkodási módszereket, és megfelelő értékelést készítsen a szakpolitikai lehetőségekről, beleértve a környezeti, gazdasági és társadalmi hatásokat, valamint a várható kockázatokat/lehetőségeket is.

A feladat többek között a következőket foglalja magában:

  • elemzés biztosítása és más konzultációk és tanulmányok összegzése, valamint a hatásvizsgálat részeként a legfrissebb ismeretek áttekintése;
  • a biohulladékok keletkezésének és a hatályos jogszabályok alapján történő lehetséges kezelésének felmérése;
  • a szakpolitikai lehetőségek és relatív előnyeik átfogó értékelésének támogatása.

Az értékelés tartalmazni fog egy alapforgatókönyvet a következő 10 évre tervezett uniós szakpolitikákra és gyakorlatokra vonatkozóan, valamint azok lehetséges hatásait a biohulladékok termelésére és kezelésére az egyes tagállamok és az EU27 szintjén. Az alapforgatókönyv alapján felmérés készül arról, hogy az EU-ban a biohulladék-gazdálkodásra vonatkozó további vagy módosított szakpolitikai intézkedések (beleértve például a biohulladék elkülönített gyűjtésére vagy újrafeldolgozására vonatkozó kötelezettségeket) milyen előnyökkel és költségekkel járnának a jelenlegi és tervezett szakpolitikákhoz képest. A felmérés során ellenőrzik, hogy a jelenlegi szakpolitikai intézkedések elegendőek-e a megfelelő biohulladék-gazdálkodás problémájának megoldására, és hogy a biohulladék-gazdálkodással kapcsolatos további intézkedések jelentős javulást eredményeznének-e.

Ez a felmérés a meglévő tanulmányokra és ismeretekre épít, és igyekszik megszüntetni az azonosított tudás- és adathiányokat annak érdekében, hogy teljes képet adjon a jelenlegi helyzetről és a jövőbeni igényekről.

A jelenlegi várakozások szerint a további felmérendő intézkedések közé tartoznak „A biológiailag lebomló hulladékok biológiai kezelésére irányuló kezdeményezés előzetes hatásvizsgálata” című dokumentumban már javasolt lehetőségek (lásd alább a „Tanulmányok” részt), azaz:

a) komposztálási szabványok meghatározása;

b) komposztálási szabványok és biohulladékra vonatkozó újrafeldolgozási célérték meghatározása (valamennyi tagállam számára közös);

c) az egyes tagállamokra érvényes komposztálási szabványok és újrafeldolgozási célok meghatározása;

és egy további, meghatározandó negyedik intézkedés.

A felmérendő lehetőségek utolsó csoportja sora a zöld könyvvel kapcsolatos konzultációk eredményein és a projektcsoport jelenlegi előkészítő munkáján alapul.

A hatásvizsgálatot támogató tanulmány:

A hatásvizsgálat előkészítése során a Bizottság munkáját az ARCADIS Belgium és az Eunomia Research & Consulting segítette, amelyek „A biohulladékok EU-ban történő kezelésének javítására irányuló lehetőségek felmérése” című jelentést készítették.

3. A Bizottság közleménye az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásának jövőbeli lépéseiről – COM (2010) 235 végleges

A Bizottság 2010. május 18-án közleményt adott ki a biohulladék-gazdálkodási lehetőségek elemzéséről és az e területet érintő lehetséges jövőbeli lépésekről.

A közlemény szövege itt található egy melléklet kíséretében, amely részletesen elemzi a biohulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzetét és forgatókönyveit ( sajtóközlemény).

4. A közlemény nyomon követése

  • Elemzés a biohulladék-újrafeldolgozási célok meghatározásának célszerűségéről – az érdekelt felekkel folytatott konzultációk.
  • Az uniós szintű biohulladék-újrafeldolgozási célok meghatározása megvalósíthatóságának értékelése, beleértve a szubszidiaritási szempontokat is – végleges jelentés.

5. A hulladékokra vonatkozó keretirányelv felülvizsgálata

A közleményben leírtak szerint (7.1.2. fejezet: Biohulladékok kezelése) a Bizottság ígéretet tett arra, hogy folytatja annak elemzését, hogy 2014-ben a hulladékokra vonatkozó keretirányelv felülvizsgálatának részeként javasoljon-e biohulladék-újrafeldolgozási célértékeket, azzal a kikötéssel, hogy a komposzt és a fermentált anyagok jó minőségének biztosítása érdekében a biológiai kezelésre vonatkozó célértéknek együtt kell járnia a szelektív gyűjtés fokozásával.

Az Európai Bizottság 2014. július 2-án jogalkotási javaslatot és mellékletet fogadott el a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvben foglalt hulladékokkal kapcsolatos célkitűzések, valamint a 2008/98/EK hulladékokra vonatkozó keretirányelvben és a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben foglalt újrafeldolgozási és a hulladékokkal kapcsolatos egyéb célkitűzések felülvizsgálatáról.

A javaslat biohulladékokkal kapcsolatos fő elemei a következők:

  • a települési hulladékok (beleértve a biohulladékot is) újrahasznosításának és újrafelhasználásra való előkészítésének növelése 70%-ra 2030-ig;
  • az újrahasznosítható (beleértve a műanyagot, papírt, fémet, üveget és biohulladékot) hulladékok nem veszélyes hulladéklerakókban történő lerakásának fokozatos csökkentése legfeljebb 25%-os arányra 2025-ig.
  • a keletkező élelmiszerhulladékok mennyiségének csökkentése 30%-kal 2025-ig;
  • a biohulladékok szelektív gyűjtésének bevezetése.

A kezdeményezéssel kapcsolatos további információk, beleértve a jogi javaslat szövegét és a háttérdokumentumokat, itt találhatók.

Háttér-információk

A biohulladék-gazdálkodásra vonatkozó iránymutatás elkészítése

A hulladékkeletkezés megelőzésével és a hulladékok újrafeldolgozásával kapcsolatos tematikus stratégiáról szóló COM(2005)666 közleményben foglaltaknak megfelelően a Bizottság a politikai döntéshozóknak szóló iránymutatásokat készít az életciklus-szemléletnek a biohulladék-gazdálkodási politikákra való alkalmazásáról.

Naprakész információkat találhat a Közös Kutatóközpontnak a biológiailag lebomló települési hulladékok kezelésére vonatkozó európai életciklus-szemléletre vonatkozó iránymutatásokat összegyűjtő webhelyén.

Tanulmányok