Skip to main content
Environment

Skart bijodegradabbli

Introduzzjoni

Id-Direttiva dwar ir-Rimi ta’ Skart f’Terraferma ma tippreskrivix għażliet speċifiċi ta’ trattament għall-iskart ddevjat. L-aktar benefiċċji sinifikanti ta’ ġestjoni xierqa tal-bijoskart - minbarra l-emissjonijiet evitati ta’ gassijiet serra - ikunu l-produzzjoni ta’ kompost u ta’ bijogass ta’ kwalità tajba li jikkontribwixxu għal kwalità mtejba tal-ħamrija u għal effiċjenza fir-riżorsi, kif ukoll għal livell ogħla ta’ awtosuffiċjenza enerġetika. Madankollu, fil-prattika, l-Istati Membri spiss ikunu inklinati li ma jagħżlux il-produzzjoni tal-kompostjar jew tal-bijogass, u minflok jagħżlu l-għażla li tidher li hija l-aktar faċli u l-irħas bħall-inċinerazzjoni jew ir-rimi fit-terraferma u jinjoraw il-benefiċċji u l-ispejjeż ambjentali attwali.

Mingħajr dubju, ir-rimi fit-terraferma huwa l-agħar għażla ta’ ġestjoni tal-iskart għall-bijoskart. Madankollu, għall-ġestjoni tal-iskart bijodegradabbli ddevjat mit-terraferma, jidher li hemm diversi għażliet li huma favur l-ambjent. Filwaqt li l-ġerarkija tal-immaniġġjar tal-iskart tapplika wkoll għall-ġestjoni tal-bijoskart, f’każijiet speċifiċi jista’ jkun iġġustifikat li wieħed jitbiegħed minnu peress li l-bilanċ ambjentali tad-diversi għażliet disponibbli għall-ġestjoni ta’ dan l-iskart jiddependi fuq għadd ta’ fatturi lokali, fost l-oħrajn sistemi ta’ ġbir, il-kompożizzjoni u l-kwalità tal-iskart, il-kundizzjonijiet klimatiċi, il-potenzjal tal-użu ta’ diversi prodotti derivati mill-iskart bħall-elettriku, is-sħana, il-gass rikk fil-metan jew il-kompost. Għalhekk, l-istrateġiji nazzjonali għall-ġestjoni ta’ dan l-iskart għandhom jiġu ddeterminati b’mod trasparenti u jkunu bbażati fuq approċċ strutturat u komprensiv bħall-Ħsieb dwar iċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCT). Sabiex tgħin lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet biex jagħmlu l-aħjar użu mill-iskart bijodegradabbli f’konformità mal-ġerarkija tal-iskart, il-Kummissjoni ħejjiet sett ta’ linji gwida dwar kif għandha tiġu applikata l-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja u l-Ħsieb dwar iċ-Ċiklu tal-Ħajja biex tiġi ppjanata l-ġestjoni tal-bijoskart. Il-linji gwida huma disponibblihawnhekk.

Numru ta’ strumenti legali tal-UE jindirizzaw il-kwistjoni tat-trattament tal-bijoskart. Ir-rekwiżiti ġenerali tal-ġestjoni tal-iskart, bħall-protezzjoni ambjentali u s-saħħa tal-bniedem matul it-trattament tal-iskart u l-prijorità għar-riċiklaġġ tal-iskart, huma stabbiliti fid-Direttiva Qafas riveduta dwar l-Iskart li fiha wkoll elementi speċifiċi relatati mal-bijoskart (miri ġodda ta’ riċiklaġġ għall-iskart domestiku, li jista’ jinkludi l-bijoskart) u mekkaniżmu li jippermetti l-istabbiliment ta’ kriterji ta’ kwalità għall-kompost (kriterji għat-tmiem tal-istatus ta’ skart). Ir-rimi tal-bijoskart fit-terraferma huwa indirizzat fid-Direttiva dwar ir-Rimi ta’ Skart f’Terraferma li tirrikjedi d-devjazzjoni tal-iskart muniċipali bijodegradabbli mit-terraferma. Id-Direttiva tal-IPPC (li dalwaqt se tiġi sostitwita bid-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali) tistabbilixxi l-prinċipji ewlenin għall-permessi u l-kontroll ta’ installazzjonijiet għat-trattament tal-bijoskart b’kapaċità li taqbeż il-50 tunnellata/jum. L-inċinerazzjoni tal-bijoskart hija regolata fid-Direttiva dwar l-Inċinerazzjoni tal-Iskart, filwaqt li r-regoli tas-saħħa għall-impjanti tal-kompostjar u tal-bijogass li jittrattaw prodotti sekondarji tal-annimali huma stabbiliti fir-Regolament dwar Prodotti Sekondarji tal-Annimali.

Id-dettalji dwar ix-xogħlijiet attwali tal-Kummissjoni li jikkonċernaw aktar regolamentazzjoni u linji gwida għall-ġestjoni tal-bijoskart, kif ukoll studji dwar dan is-suġġett, jistgħu jinstabu fit-taqsima “Żviluppi”.

Żviluppi

Wara l-forniment ta’ Strateġija Tematika għall-Prevenzjoni u r-Riċiklaġġ tal-Iskart (COM 2005 (666) final) dwar il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-istandards tal-kompost fil-livell tal-UE u li tiġi indirizzata s-sejħa li saret fl-Artikolu  22 tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart (2008/98/KE) li titlob lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni dwar il-ġestjoni tal-bijoskart bil-ħsieb li tippreżenta proposta jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni bdiet ħidma preparatorja dwar proposta leġiżlattiva potenzjali dwar il-bijoskart.

Passi tal-proġett

1. Green Paper

L-ewwel pass f’dak il-proċess huwa l-Green Paper dwar il-Ġestjoni tal-Bijoskart fl-Unjoni Ewropea.

2. Valutazzjoni tal-Impatt

It-tieni pass huwa t-tħejjija ta’ Valutazzjoni tal-Impatt ta’ proposta leġiżlattiva potenzjali. L-objettiv ġenerali ta’ din l-attività huwa li jiġu eżaminati modi kif jittejjeb il-mod kif il-bijoskart jiġi ġestit fl-UE, u li tiġi pprovduta valutazzjoni xierqa tal-għażliet ta’ politika, inkluż l-impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali, kif ukoll ir-riskji/l-opportunitajiet prospettivi.

Il-kompitu jinkludi fost l-oħrajn:

  • L-għoti ta’ analiżi u sinteżi ta’ konsultazzjonijiet, studji u ħarsa ġenerali lejn l-għarfien l-aktar avvanzat bħala kontribut għall-valutazzjoni tal-impatt;
  • L-istima tal-produzzjoni tal-Bijoskart u t-trattament possibbli tagħhom abbażi tal-leġiżlazzjoni eżistenti;
  • L-appoġġ għal valutazzjoni ġenerali tal-għażliet ta’ politika u l-merti relattivi tagħhom.

Il-valutazzjoni se tinkludi xenarju bażi f’termini ta’ politiki u prattiki madwar l-UE matul l-10 snin li ġejjin u l-implikazzjonijiet possibbli tagħhom fuq il-produzzjoni u t-trattament tal-bijoskart għal kull Stat Membru u fil-livell tal-EU 27. Abbażi tax-xenarju bażi, se titwettaq valutazzjoni tal-benefiċċji u l-kostijiet probabbli ta’ miżuri ta’ politika addizzjonali jew mibdula dwar il-ġestjoni tal-bijoskart fl-UE (inkluż pereżempju obbligu ta’ miri separati għall-ġbir jew ir-riċiklaġġ għall-bijoskart) meta mqabbla mal-politiki eżistenti u ppjanati. Il-valutazzjoni għandha tivverifika jekk il-miżuri ta’ politika attwali humiex biżżejjed biex jindirizzaw il-kwistjoni ta’ ġestjoni xierqa tal-bijoskart u jekk miżuri addizzjonali dwar il-ġestjoni tal-bijoskart jagħtux titjib sinifikanti.

Din il-valutazzjoni se tibni fuq l-istudji u l-għarfien eżistenti u timla kwalunkwe diskrepanza identifikata fl-għarfien u fid-data sabiex tipprovdi stampa sħiħa tas-sitwazzjoni attwali u tal-ħtiġijiet futuri.

Bħalissa huwa mistenni li l-miżuri addizzjonali li għandhom jiġu vvalutati se jinkludu l-għażliet diġà proposti f’“Valutazzjoni tal-Impatt Preliminari għal Inizjattiva dwar it-Trattament Bijoloġiku tal-Iskart Bijodegradabbli” (ara “studji” hawn taħt) jiġifieri

a) l-istabbiliment ta’ standards tal-kompost;

b) l-istabbiliment ta’ standards tal-kompost u mira ta’ riċiklaġġ għall-bijoskart (komuni għall-Istati Membri kollha);

c) l-istandards tal-kompost u l-miri tar-riċiklaġġ li għandhom jiġu stabbiliti għall-Istati Membri individwali

u r-raba’ miżura addizzjonali, li għad trid tiġi ddeterminata.

Is-sett finali ta’ għażliet li għandhom jiġu vvalutati għandu jkun ibbażat fuq ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet dwar il-Green Paper u l-ħidma preparatorja attwali tat-tim tal-proġett.

Studju li jappoġġa l-Valutazzjoni tal-Impatt:

Matul it-tħejjija tal-Valutazzjoni tal-Impatt, il-Kummissjoni ġiet megħjuna minn ARCADIS Belgium u minn Eunomia Research & Consulting, li pproduċew ir-rapport “Valutazzjoni tal-għażliet biex tittejjeb il-ġestjoni tal-bijoskart fl-UE”.

3. Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar passi li jistgħu jittieħdu fil-ġejjieni fuq il-ġestjoni tal-bijoskart fl-Unjoni Ewropea - COM(2010)235 final

Fit-18 ta’ Mejju 2010, il-Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni dwar l-analiżi tagħha tal-għażliet ta’ ġestjoni tal-bijoskart u l-passi possibbli li jistgħu jittieħdu fil-ġejjieni f’dan il-qasam.

It-test tal-Komunikazzjoni jinsab hawnhekk, akkumpanjat minn anness li jipprovdi analiżi aktar dettaljata tas-sitwazzjoni u x-xenarji attwali fil-ġestjoni tal-bijoskart (Stqarrija għall-istampa).

4. Segwitu tal-Komunikazzjoni

5. Reviżjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-iskart

Kif deskritt fil-Komunikazzjoni (kapitolu -7.1.2. It-trattament tal-bijoskart) il-Kummissjoni wegħdet li tkompli bl-analiżi tal-adegwatezza tal-proposta fl-2014 ta’ miri dwar ir-riċiklaġġ tal-bijoskart bħala parti mir-reviżjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-iskart, bil-ħsieb li l-mira għat-trattament bijoloġiku jkollha timxi id f’id ma’ ġbir separat imtejjeb biex tiġi żgurata kwalità tajba ta’ kompost u ta’ diġestat.

Fit-2 ta’ Lulju 2014, il-Kummissjoni Ewropea adottatproposta leġiżlattiva u anness biex tirrevedi l-miri relatati mal-iskart fid-Direttiva dwar il-landfills 1999/31/KE kif ukoll miri relatati mar-riċiklaġġ u mal-iskart oħrajn fid-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-iskart 2008/98/KE u fid-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ.

L-elementi ewlenin tal-proposta relatati mal-bijoskart jinkludu:

  • Ir-riċiklaġġ u t-tħejjija għall-użu mill-ġdid tal-iskart muniċipali (inkluż il-bijoskart) għandhom jiżdiedu għal 70 % sal-2030;
  • It-tneħħija gradwali tar-rimi fil-landfills sal-2025 għall-iskart riċiklabbli (inklużi l-plastik, il-karta, il-metalli, il-ħġieġ u l-bijoskart) f’landfills tal-iskart mhux perikoluż – li jikkorrispondi għal rata massima ta’ rimi fil-landfills ta’ 25 %;
  • Miżuri mmirati lejn it-tnaqqis tal-ġenerazzjoni tal-iskart tal-ikel bi 30 % sal-2025;
  • L-introduzzjoni ta’ ġbir separat tal-bijoskart

Aktar informazzjoni dwar l-inizjattiva, inkluż it-test tal-proposta legali u d-dokumenti ta’ sfond jistgħu jinstabu hawn.

Informazzjoni ta’ sfond

Tħejjija ta’ gwida dwar il-ġestjoni tal-bijoskart

Kif previst fil-Komunikazzjoni COM(2005)666 dwar l-Istrateġija Tematika dwar il-prevenzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart, il-Kummissjoni qed tħejji linji gwida indirizzati lil dawk li jfasslu l-politika dwar l-applikazzjoni tal-ħsieb dwar iċ-ċiklu tal-ħajja għall-politiki dwar il-ġestjoni tal-bijoskart.

Informazzjoni aġġornata tista’ tinstab fuq is-sit web tal-JRC iddedikata għal-linji gwida Ewropej dwar il-ħsieb dwar iċ-ċiklu tal-ħajja għall-ġestjoni tal-iskart bijodegradabbli muniċipali.

Studji