Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Environment

Отпадъци и рециклиране

Управлението на отпадъците по екологосъобразен начин и използването на съдържащите се в тях вторични материали са ключови елементи от политиката на ЕС за околната среда.

Общ преглед

Политиката на ЕС за отпадъците има за цел да допринесе за кръговата икономика чрез извличане на висококачествени ресурси от отпадъците, доколкото е възможно. Европейският зелен пакт цели да насърчи растежа чрез преход към модерна, ресурсно ефективна и конкурентна икономика. Като част от този преход ще бъдат преразгледани няколко закона на ЕС за отпадъците. 

Рамковата директива за отпадъците е правната рамка на ЕС за третиране и управление на отпадъци в ЕС. Тя въвежда ред на предпочитание за управление на отпадъците, наречен „йерархия на отпадъците“.

Някои категории отпадъци изискват специфични подходи. Затова заедно с общата правна рамка ЕС разполага с много закони за справяне с различните видове отпадъци.

Прочетете повече за Рамковата директива за отпадъците

 

5 тона отпадъци
се произвеждат от средностатистическия европеец всяка година
Само 38%
от отпадъците в ЕС се рециклират
Над 60%
от битовите отпадъци все още отиват за депониране в някои страни от ЕС

Цели

Политиката на ЕС за отпадъците има за цел да защити околната среда и човешкото здраве и да подпомогне прехода на ЕС към кръгова икономика. Тя поставя цели за

  • подобряване на управлението на отпадъците
  • стимулиране на иновациите в рециклирането
  • ограничаване на депонирането

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Контакт

За повече информация относно политиката на ЕС относно отпадъците се свържете с нас чрез нашата пощенска кутия.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Генерална дирекция „Околна среда“

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.