Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Environment

Отпадъци и рециклиране

Управлението на отпадъците по екологосъобразен начин и използването на съдържащите се в тях вторични материали са ключови елементи от политиката на ЕС за околната среда.

Общ преглед

Политиката на ЕС за отпадъците има за цел да допринесе за кръговата икономика чрез извличане на висококачествени ресурси от отпадъците, доколкото е възможно. Европейският зелен пакт цели да насърчи растежа чрез преход към модерна, ресурсно ефективна и конкурентна икономика. Като част от този преход ще бъдат преразгледани няколко закона на ЕС за отпадъците. 

Рамковата директива за отпадъците е правната рамка на ЕС за третиране и управление на отпадъци в ЕС. Тя въвежда ред на предпочитание за управление на отпадъците, наречен „йерархия на отпадъците“.

Някои категории отпадъци изискват специфични подходи. Затова заедно с общата правна рамка ЕС разполага с много закони за справяне с различните видове отпадъци.

Прочетете повече за Рамковата директива за отпадъците

 

5 тона отпадъци
се произвеждат от средностатистическия европеец всяка година
Само 38%
от отпадъците в ЕС се рециклират
Над 60%
от битовите отпадъци все още отиват за депониране в някои страни от ЕС

Цели

Политиката на ЕС за отпадъците има за цел да защити околната среда и човешкото здраве и да подпомогне прехода на ЕС към кръгова икономика. Тя поставя цели за

  • подобряване на управлението на отпадъците
  • стимулиране на иновациите в рециклирането
  • ограничаване на депонирането

Специфични политики

Биоразградими отпадъци

Мерки на ЕС за третиране на биологични отпадъци, включително чрез ограничаване на количеството, изпратено за депониране.

Депонирани отпадъци

Правила на ЕС за намаляване на количеството отпадъци, изпращани на депата, тъй като това е най-замърсяващият начин за справяне с отпадъците.

Минни отпадъци

Правила на ЕС за правилното управление на минните отпадъци.

Отпадък от опаковки

Правилата на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки, включително целите за рециклиране и рециклираното съдържание.

Утайки от отпадъчни води

Правилата на ЕС, регулиращи използването на утайки от отпадъчни води и насърчаващи използването им в селското стопанство.

Кораби

Правила на ЕС за по-екологично и безопасно рециклиране на кораби.

Действия

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Контакт

За повече информация относно политиката на ЕС относно отпадъците се свържете с нас чрез нашата пощенска кутия.

News

Recycling residential building materials: opportunities and limitations
  • News article

Recycling residential building materials: opportunities and limitations

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Генерална дирекция „Околна среда“

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.

  • Proposal for a regulation
  • Генерална дирекция „Околна среда“

Proposal regulation amending annexes POPs

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.