Skip to main content
Environment

Odpady i recykling

Gospodarowanie odpadami w sposób przyjazny dla środowiska oraz wykorzystywanie zawartych w nich surowców wtórnych to kluczowe elementy polityki środowiskowej UE.

Przegląd

Polityka UE w zakresie odpadów ma na celu przyczynienie się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez pozyskiwanie z odpadów zasobów o jak najwyższej jakości. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest promowanie wzrostu gospodarczego poprzez stopniowe przechodzenie do zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na nowocześniejszych rozwiązaniach. W ramach tej transformacji nastąpi rewizja niektórych przepisów UE dotyczących odpadów. 

Dyrektywa ramowa o odpadach wyznacza ramy prawne UE w odniesieniu do przetwarzania odpadów i gospodarowania nimi w UE. Porządkuje ona preferencje w gospodarowaniu odpadami zwane „hierarchią odpadów”.

Niektóre kategorie odpadów wymagają szczególnego podejścia. Dlatego oprócz nadrzędnych ram prawnych w UE obowiązuje wiele przepisów dotyczących różnych rodzajów odpadów.

Więcej informacji na temat dyrektywy ramowej w sprawie odpadów

 

5 ton odpadów
jest produkowanych przez przeciętnego Europejczyka każdego roku
Tylko 38%
odpadów w UE jest poddawanych recyklingowi
Ponad 60%
odpadów z gospodarstw domowych w niektórych krajach UE nadal trafia na składowiska

Cele

Celem polityki gospodarki odpadami UE jest ochrona środowiska i zdrowia ludzi, jak również ułatwienie transformacji na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całej UE. Wyznacza ona cele i zadania, które mają

  • poprawić skuteczność gospodarowania odpadami
  • pobudzać innowacje związane z recyklingiem
  • ograniczać ilość odpadów trafiających na składowiska

Konkretne polityki

Odpady biodegradowalne

Środki UE umożliwiające przetwarzanie bioodpadów, w tym poprzez ograniczanie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Odpady na składowiskach

Przepisy UE mające na celu ograniczenie wysyłki odpadów na składowiska jako najbardziej zanieczyszczającego środowisko sposobu gospodarowania odpadami.

Odpady górnicze

Przepisy UE dotyczące odpowiedniego gospodarowania odpadami górniczymi.

Odpady opakowaniowe

Przepisy UE dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, w tym cele dotyczące recyklingu i zawartości materiałów poddawanych recyklingowi.

Osad kanalizacyjny

Przepisy UE regulujące stosowanie osadów kanalizacyjnych i promujące ich wykorzystanie w rolnictwie.

Statki

Przepisy UE dotyczące bardziej ekologicznego i bezpiecznego recyklingu statków.

Oleje odpadowe

Przepisy UE dotyczące zbierania i przetwarzania olejów odpadowych.

Działania

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki UE dotyczącej odpadów, należy pisać na naszą skrzynkę pocztową.

News

Recycling residential building materials: opportunities and limitations
  • News article

Recycling residential building materials: opportunities and limitations

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.

  • Proposal for a regulation
  • Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

Proposal regulation amending annexes POPs

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.