Skip to main content
Environment

Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030

Cele

Dzięki unijnej strategii różnorodność biologiczna w Europie ma zostać odbudowana do 2030 r. dla dobra ludzi, klimatu i planety.

W kontekście przewidywanej sytuacji po pandemii COVID-19 celem strategii jest budowanie odporności naszych społeczeństw na przyszłe zagrożenia, takie jak:

 • skutki zmian klimatu,
 • pożary lasów,
 • brak bezpieczeństwa żywnościowego,
 • występowanie chorób – w tym poprzez ochronę dzikiej fauny i flory i zwalczanie nielegalnego handlu dziką fauną i florą.

Działania

W strategii zawarto konkretne zobowiązania i działania, które należy zrealizować do 2030 r.

Utworzenie w całej UE większej sieci obszarów chronionych na lądzie i na morzu

UE powiększy istniejące obszary Natura 2000, z uwzględnieniem ścisłej ochrony obszarów o bardzo dużej bioróżnorodności i wartości klimatycznej.

Rozpoczęcie planu odbudowy zasobów przyrodniczych

UE zamierza przywrócić do 2030 r. zdegradowane ekosystemy oraz zarządzać nimi w sposób zrównoważony przy pomocy konkretnych zobowiązań i działań. Zwróci przy tym uwagę na główne czynniki powodujące utratę bioróżnorodności.

W ramach planu Komisja zaproponuje przed końcem 2021 r. wiążące cele w zakresie odbudowy przyrody.

Wprowadzenie środkówumożliwiających niezbędną zmianę transformacyjną

W strategii zwrócono uwagę na uwolnienie finansowania na rzecz bioróżnorodności i zastosowanie nowych, wzmocnionych ram zarządzania, aby:

 • zapewnić lepszą realizację strategii i śledzenie postępów,
 • podnieść poziom wiedzy i zwiększyć finansowanie oraz inwestycje,
 • zapewnić lepsze poszanowanie przyrody przy podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych i biznesowych.

Wprowadzenie środków mających na celu sprostanieglobalnemu wyzwaniu, jakim jest zachowanie bioróżnorodności

Działania te dowiodą, że UE jest gotowa pełnić wiodącą rolę w walce ze światowym kryzysem bioróżnorodności. UE będzie w szczególności dążyć do pomyślnego przyjęcia ambitnych globalnych ram dotyczących bioróżnorodności na podstawie Konwencji o różnorodności biologicznej.

Implementation

Two online tools track progress in implementing the strategy

 • an online actions tracker provides up-to-date information on the state of implementation of the strategy’s many actions
 • a targets dashboard shows progress to the quantified biodiversity targets set by the Strategy, at the EU level and in the Member States

Kalendarium

Wcześniejsze i przyszłe działania

 1. Styczeń 2020 r.
  Rozpoczęcie konsultacji publicznych w sprawie celów w zakresie odbudowy przyrody

  Kliknij tutaj, aby wziąć udział w konsultacjach publicznych.

 2. 20 maja 2020 r.
  Publikacja unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030

Materiały audiowizualne

Spotkanie na żywo poprzez platformę LinkedIn z udziałem komisarza Virginijusa SINKEVIČIUSA na temat unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i ekologicznej odbudowy europejskiej gospodarki.

 

Latest news