Skip to main content
Environment

Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam

Mērķi

Biodaudzveidības stratēģijas mērķis ir līdz 2030. gadam nostāties uz biodaudzveidības atjaunošanas ceļa, un no tā ieguvēji būs kā cilvēki, tā klimats un planēta.

Laikā pēc Covid-19 pandēmijas stratēģijas mērķis būs veidot mūsu sabiedrības noturību pret turpmākiem apdraudējumiem, tādiem kā

 • klimata pārmaiņu ietekme,
 • meža ugunsgrēki,
 • pārtikas trūkums,
 • slimību uzliesmojumi; šajā sakarā tiks pievērsta uzmanība savvaļas dzīvnieku aizsardzībai un savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai.

Darbības

Stratēģijā ir ietvertas konkrētas saistības un darbības, kas jāīsteno līdz 2030. gadam.

Plašāka ES mēroga aizsargājamo teritoriju tīkla izveide uz sauszemes un jūrā

ES paplašinās esošās Natura 2000 teritorijas, stingri aizsargājot teritorijas ar ļoti augstu bioloģisko daudzveidību un klimata vērtību.

ES dabas atjaunošanas plāna uzsākšana

Ar konkrētām saistībām un darbībām ES mērķis ir atjaunot degradētās ekosistēmas līdz 2030. gadam un pārvaldīt tās ilgtspējīgi, pievēršoties galvenajiem bioloģiskās daudzveidības zuduma virzītājspēkiem.

Šā plāna ietvaros Komisija līdz 2021. gada beigām ierosinās saistošus dabas atjaunošanas mērķrādītājus.

Tādu pasākumu ieviešana, kas ļauj veikt vajadzīgās pārmaiņas

Stratēģijā ir uzsvērts, ka ir jāatraisa finansējums bioloģiskajai daudzveidībai, un jāiedibina jauns, spēcīgāks pārvaldības satvars, lai

 • nodrošinātu labāku īstenošanu un sekotu līdzi progresam,
 • uzlabotu zināšanas un palielinātu finansējumu un investīcijas,
 • publisko un uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā konkrētāk ņemtu vērā vides aspektus.

Pasākumi, lai risinātu globālus izaicinājumus bioloģiskās daudzveidības jomā

Šie pasākumi apliecinās, ka ES ir gatava uzņemties līderību un īstenot paraugpraksi globālās biodaudzveidības krīzes novēršanā. Konkrēti, tiks strādāts, lai pieņemtu vērienīgu globālo biodaudzveidības satvaru saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību.

Implementation

Two online tools track progress in implementing the strategy

 • an online actions tracker provides up-to-date information on the state of implementation of the strategy’s many actions
 • a targets dashboard shows progress to the quantified biodiversity targets set by the Strategy, at the EU level and in the Member States

Hronoloģija

Iepriekšējās un turpmākās darbības

 1. 2020. gada janvāris
  Sākas sabiedriskā apspriešana par dabas atjaunošanas mērķrādītājiem

  Lai piedalītos sabiedriskajā apspriešanā, klikšķiniet šeit!

 2. 2020. gada 20. maijs
  Publicēta ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam

Plašsaziņas līdzekļi

“LinkedIn” tiešraide, kurā piedalās komisārs Virgīnijs Sinkēvičs: ES biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam un Eiropas zaļā atveseļošana.

 

Latest news