Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Environment

Стратегия на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия

За създаване на по-екологосъобразен и по-конкурентоспособен текстилен сектор

Цели

Стратегията има за цел създаване на по-екологосъобразен и по-конкурентоспособен сектор, който е по-устойчив на глобални сътресения. Визията на Комисията за текстилните изделия за 2030 г. е:

 • всички текстилни продукти, пуснати на пазара на ЕС, да са трайни, подлежащи на поправка и рециклиране, да са изработени до голяма степен от рециклирани влакна, без опасни вещества, произведени при зачитане на социалните права и околната среда
 • „бързата мода не е на мода“ — потребителите да използват по-дълго висококачествени текстилни изделия на достъпни цени
 • икономически изгодни услуги за повторна употреба и поправка да бъдат широко достъпни
 • текстилният сектор да бъде конкурентоспособен, устойчив и иновативен, като производителите поемат отговорност за своите продукти по веригата за създаване на стойност с достатъчен капацитет за рециклиране и минимално изгаряне и депониране

Действия

В стратегията се определя набор от действия, ориентирани към бъдещето. Комисията ще

 • определи изисквания относно проектирането на текстилните изделия, за бъдат по-трайни и по-лесно да се ремонтират и рециклират
 • въведе по-ясна информация за текстилните изделия и цифров продуктов паспорт
 • предостави повече права на потребителите и вземе мерки във връзка със заблуждаващи твърдения за екологосъобразност, като гарантира точността на твърденията за екологосъобразност на дружествата
 • спре свръхпроизводството и свръхпотреблението и вземе мерки за спиране на унищожаването на непродадени или върнати текстилни изделия 
 • хармонизира правилата на ЕС за разширената отговорност на производителя за текстилните изделия и икономическите стимули за повишаване на устойчивостта на продуктите
 • вземе мерки във връзка с непреднамереното освобождаване на пластмасови микрочастици от синтетични текстилни изделия
 • предприеме действия във връзка с предизвикателствата, произтичащи от износа на текстилни отпадъци, и приеме до 2023 г. инструментариум на ЕС за борба с фалшифицирането
 • публикува до края на 2022 г. план за прехода — план за действие за участниците в текстилната екосистема с цел успешно осъществяване на екологичния и цифровия преход и повишаване на нейната устойчивост

Хронология

Основни дати, свързани с новата стратегия

 1. 30 март 2022 г.
  Европейската комисия прие стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия

  Научете повече в съобщението за медиите, рубриката въпроси и отговори и информационния документ

  Комисията също така представи кратко изложение с възможни планове за преход на текстилната екосистема, като прикани заинтересованите страни да изразят вижданията си за оптималното извършване на прехода.

 2. 11 март 2020 г.
  Европейската комисия прие нов план за действие за кръгова икономика

News