Skip to main content
Environment

Bodemstrategie voor 2030

  Profiteren van de voordelen van een gezonde bodem voor mens, voedsel, natuur en klimaat.

Doelen

De EU-bodemstrategie moet ervoor zorgen dat tegen 2050

 • alle bodemecosystemen in de EU gezond en veerkrachtiger zijn, zodat ze hun cruciale diensten kunnen blijven leveren
 • het nettoruimtebeslag nul is en de bodemverontreiniging is teruggebracht tot niveaus die niet langer schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of ecosystemen
 • bodembescherming, duurzaam bodembeheer en herstel van aangetaste bodems tot de norm behoren

Maatregelen

De strategie omvat verschillende kernmaatregelen

 • tegen 2023 een specifiek wetgevingsvoorstel over bodemgezondheid voorstellen, om de doelen van de EU-bodemstrategie te verwezenlijken en uiterlijk in 2050 een goede bodemgezondheid tot stand te brengen
 • duurzaam bodembeheer tot de nieuwe norm maken, door een regeling voor te stellen waarbij landeigenaren hun bodem gratis kunnen laten testen, via het GLB een duurzaam bodembeheer te bevorderen en beste praktijken uit te wisselen
 • overwegen om juridisch bindende doelen voor te stellen om de afwatering van wetlands en organische bodems te beperken en beheerde en ontwaterde veengebieden te herstellen, met het oog op matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering
 • stromen afgegraven bodem verder onderzoeken en de noodzaak en het potentieel van een juridisch bindend “bodempaspoort” beoordelen om de circulaire economie te stimuleren en hergebruik van schone grond te bevorderen
 • aangetaste bodem herstellen en vervuilde locaties saneren
 • woestijnvorming voorkomen door een gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen om woestijnvorming en bodemdegradatie te beoordelen
 • meer onderzoek en data over en monitoring van de bodem tot stand brengen
 • de vereiste maatschappelijke betrokkenheid en financiële middelen mobiliseren

Tijdlijn

Eerdere en toekomstige maatregelen:

 1. 16 februari-16 maart 2022
  Verzoek om input voorafgaand aan mogelijke wettelijke bepalingen genoemd in de Bodemstrategie
 2. 17 november 2021
  Commissie keurt EU-bodemstrategie voor 2030 goed

Media

Gezonde bodems vormen de basis van 95% van het voedsel dat we eten en ze herbergen 25% van alle biodiversiteit op aarde. Ze zijn onze bondgenoten tegen klimaatverandering. Ons doel is ervoor te zorgen dat alle bodemecosystemen in de EU tegen 2050 gezond en veerkrachtig zijn.