Skip to main content
Environment

Stratégia v oblasti pôdy do roku 2030

Využívanie výhod, ktoré vyplývajú zo zdravej pôdy pre ľudí, potraviny, prírodu a klímu.

Ciele

Cieľom stratégie EÚ pre pôdu je zabezpečiť, aby do roku 2050:

 • boli všetky pôdne ekosystémy EÚ zdravé a odolnejšie, a teda mohli aj naďalej plniť svoje nezastupiteľné úlohy,
 • v čistom vyjadrení dochádzalo k nulovému zaberaniu pôdy a znečisťovanie pôdy kleslo na úroveň, ktorá už nie je škodlivá pre ľudské zdravie ani pre ekosystémy,
 • sa bežným štandardom stala ochrana pôdy, jej udržateľné obhospodarovanie a obnova degradovanej pôdy.

Opatrenia

Stratégia obsahuje niekoľko kľúčových opatrení:

 • pripraviť do roku 2023 špecializovaný legislatívny návrh týkajúci sa zdravia pôdy, ktorý umožní do roku 2050 realizovať ciele stratégie EÚ pre pôdu a dosiahnuť dobrý stav pôdy,
 • urobiť z trvalo udržateľného hospodárenia s pôdou novú normu – vlastníkom pozemkov bude navrhnutý systém bezplatného testovania pôdy a prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky sa bude podporovať udržateľné hospodárenie a zdieľať osvedčené postupy,
 • zvážiť navrhnutie právne záväzných cieľov týkajúcich sa obmedzenia vysušovania mokradí a organických pôd a obnovy spravovaných a odvodnených rašelinísk s cieľom zmierniť dôsledky zmeny klímy a zaistiť adaptáciu na tieto zmeny,
 • preskúmať toky vyťaženej zeminy a posúdiť potrebu a možnosť právne záväzného „pôdneho pasu“ s cieľom podporiť obehové hospodárstvo a lepšie opakované využitie čistej pôdy,
 • obnoviť degradované pôdy a sanovať kontaminované miesta,
 • predchádzať dezertifikácii vypracovaním spoločnej metodiky na hodnotenie miery dezertifikácie a degradácie pôdy,
 • zintenzívniť výskum, zber údajov a monitorovanie pôdy,
 • mobilizovať potrebnú spoločenskú angažovanosť a finančné zdroje.

Časová os

Predchádzajúce a nadchádzajúce akcie:

 1. 16. februára – 16. marca 2022
  Výzva na predloženie informácií pred nadchádzajúcimi možnými právnymi ustanoveniami uvedenými v stratégii pre pôdu
 2. 17. novembra 2021
  Komisia prijíma Stratégiu EÚ pre pôdu do roku 2030

Médiá

Zdravá pôda je základom 95 % potravín, ktoré konzumujeme, a poskytuje útočisko 25 % všetkej biodiverzity na planéte. Je naším spojencom v boji proti zmene klímy. Naším cieľom je zabezpečiť, aby všetky pôdne ekosystémy v EÚ boli do roku 2050 zdravé a odolné.