Skip to main content
Environment

Strategia na rzecz ochrony gleb 2030

Korzyści ze zdrowej gleby dla ludzi, żywności, przyrody i klimatu.

Cele

Strategia UE na rzecz ochrony gleb ma na celu zagwarantowanie, że do 2050 r.

 • wszystkie ekosystemy glebowe w UE będą zdrowe i bardziej odporne, dzięki czemu będą mogły nadal pełnić swoje kluczowe funkcje
 • nie będzie występowało zjawisko przejmowania gruntów netto, a zanieczyszczenie gleby zostanie zredukowane do poziomu, który nie będzie już szkodliwy dla zdrowia ludzi i ekosystemów
 • ochrona gleb, zrównoważone gospodarowanie nimi oraz rekultywacja gleb zdegradowanych będzie powszechnie stosowaną normą

Działania

Strategia obejmuje kilka kluczowych działań:

 • przedłożenie do 2023 r. specjalnego wniosku legislacyjnego w sprawie stanu gleby, aby umożliwić realizację celów strategii UE na rzecz ochrony gleb oraz osiągnięcie dobrego stanu gleb do roku 2050
 • uczynienie zrównoważonego gospodarowania glebą nową normą poprzez zaproponowanie właścicielom gruntów bezpłatnych badań gleby, promowanie zrównoważonego gospodarowania glebą w ramach WPR oraz udostępnianie najlepszych praktyk
 • rozważenie zaproponowania prawnie wiążących celów dotyczących ograniczenia osuszania terenów podmokłych i gleb organicznych oraz odtworzenia zagospodarowanych i osuszonych torfowisk w celu łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania się do nich
 • badanie pasm wydobytej gleby oraz ocena potrzeby i możliwości wprowadzenia prawnie wiążącego „paszportu glebowego” w celu pobudzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększenia ponownego wykorzystania czystej gleby
 • rekultywacja zdegradowanych gleb i terenów skażonych
 • zapobieganie pustynnieniu poprzez opracowanie wspólnej metodologii pozwalającej oceniać stopień pustynnienia i degradacji gruntów
 • intensyfikacja badań, danych i monitoringu dotyczących gleby
 • mobilizowanie niezbędnego zaangażowania społecznego i środków finansowych

Harmonogram

Wcześniejsze i dalsze działania:

 1. 16 lutego – 16 marca 2022 r.
  Wezwanie do przedstawienia dowodów przed ewentualnym wdrożeniem aktów prawnych wymienionych w strategii na rzecz ochrony gleb
 2. 17 listopada 2021 r.
  Komisja przyjmuje strategię UE na rzecz ochrony gleb 2030

Media

Zdrowe gleby stanowią podstawę 95% spożywanej przez nas żywności i odpowiadają za 25% całej bioróżnorodności naszej planety. Pomagają nam w walce ze zmianami klimatu. Naszym celem jest zapewnienie zdrowych i odpornych ekosystemów glebowych w UE do roku 2050.