Skip to main content
Environment

Straitéis maidir le plaisteach

Tá sé mar aidhm ag straitéis an Aontais maidir le plaisteach an bealach a ndeartar, a tháirgtear, a úsáidtear agus a athchúrsáiltear táirgí plaisteacha san Aontas a athrú ó bhonn.

Cuspóirí

Tá sé mar aidhm ag an straitéis maidir le plaisteach ár dtimpeallacht a chosaint agus bruscar muirí, astuithe gáis cheaptha teasa agus ár spleáchas ar bhreoslaí iontaise allmhairithe a laghdú. Tacóidh sé le patrúin tomhaltais agus táirgthe níos inbhuanaithe agus níos sábháilte do phlaisteach.

Tá sé mar aidhm ag an straitéis maidir le plaisteach, leis, an bealach a ndeartar, a tháirgtear, a úsáidtear agus a athchúrsáiltear táirgí plaistigh san Aontas a athrú ó bhonn.

Gníomhartha

An athchúrsáil a dhéanamh brabúsach don lucht gnó

 • rialacha nua maidir le pacáistiú chun athchúrsáil ábhair phlaisteacha a fheabhsú agus an t-éileamh ar ábhar plaisteach athchúrsáilte a mhéadú
 • feabhas a chur ar bhailiú ar leithligh dramhaíl phlaisteach
 • feachtas gealltanais ar fud an Aontais a sheoladh ag díriú ar lucht tionscail agus ar údaráis phoiblí 

Dramhaíl phlaisteach a shrianadh

 • Treoir maidir le táirgí plaisteacha agus trealamh iascaireachta aonúsáide
 • bearta chun srian a chur le húsáid micreaphlaisteach i dtáirgí agus díriú ar scaoileadh neamhbheartaithe micreaphlaisteach isteach sa chomhshaol agus é a laghdú
 • bearta maidir le plaisteach bithbhunaithe, in-bhithmhillte agus inmhúirínithe
 • rialacha nua maidir le háiseanna glactha calafoirt chun dul i ngleic le bruscar muirí muirbhunaithe

Nuálaíocht agus infheistíocht a thiomáint

 • tacaíocht don nuálaíocht a mhéadú, le €100 milliún breise chun ábhair phlaisteacha níos cliste agus níos in-athchúrsáilte a fhorbairt, chun próisis athchúrsála a dhéanamh níos éifeachtaí, agus chun substaintí guaiseacha agus éillithe a rianú agus a bhaint ó phlaisteach athchúrsáilte

Athrú domhanda a bhrostú  

 • dul i mbun oibre lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta chun réitigh dhomhanda a cheapadh agus caighdeáin idirnáisiúnta maidir le hábhar plaisteach a fhorbairt

Gheofar liosta iomlán de na gníomhartha agus a n-amlíne in Iarscríbhinn I den straitéis maidir le plaisteach.

Amlíne

Gníomhartha roimhe seo agus le teacht

 1. 11 Márta 2020
  Glacann an Coimisiún Eorpach plean gníomhaíochta nua um gheilleagar ciorclach, lena n-áirítear tograí reachtacha athbhreithnithe maidir le dramhaíl
 2. 2 Iúil 2019
  Tagann an Treoir maidir le táirgí plaisteacha aonúsáide i bhfeidhm
 3. 28 Bealtaine 2018
  Togra ón gCoimisiún le haghaidh Treorach maidir le táirgí plaisteacha aonúsáide
 4. 16 Eanáir 2018
  Glacann an Coimisiún straitéis AE maidir le plaisteach

Ábhair ghaolmhara