Skip to main content
Environment

Plaststrategi

Syftet med EU:s plaststrategi är att förändra hur plastprodukter designas, produceras, används och återvinns i EU.

Mål

Plaststrategin syftar till att skydda vår miljö och minska den marina nedskräpningen, utsläppen av växthusgaser och vårt beroende av importerade fossila bränslen. Den ska främja hållbarare och säkrare konsumtions- och produktionsmönster för plast.

EU:s plaststrategi syftar också till att förändra hur plastprodukter designas, produceras, används och återvinns i EU.

Åtgärder

Göra återvinning lönsamt för företagen

 • nya regler om förpackningar för att förbättra plastens återvinningsbarhet och öka efterfrågan på återvunnet plastinnehåll
 • förbättra den separata insamlingen av plastavfall
 • lansera en löfteskampanj i hela EU som riktar sig till industrin och offentliga myndigheter 

Begränsa plastavfallet

 • ett direktiv om plastprodukter och fiskeredskap för engångsbruk
 • åtgärder för att begränsa användningen av mikroplast i produkter samt åtgärda och minska de oavsiktliga utsläppen av mikroplast i miljön
 • åtgärder för biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast
 • nya regler om mottagningsanordningar i hamnar för att få bukt med marin nedskräpning i haven

Verka för innovation och investeringar

 • öka stödet för innovation med ytterligare 100 miljoner euro för att utveckla smartare och mer återvinningsbara plastmaterial, samt effektivisera återvinningsprocesserna och spåra och ta bort farliga ämnen och föroreningar från återvunnen plast.

Verka för förändring på global nivå 

 • tillsammans med internationella partner ta fram globala lösningar och utveckla internationella standarder för plast.

En komplett lista över åtgärder och tidsplanen för dem finns i Bilaga I till plaststrategin.

 

Tidslinje

Previous and upcoming actions

 1. 11 mars 2020
  Europeiska kommissionen antar en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, med bland annat reviderade lagförslag för avfall
 2. 2 juli 2019
  Direktivet om engångsplast träder i kraft
 3. 28 maj 2018
  Kommissionens förslag till ett direktiv om engångsplast
 4. 16 januari 2018
  Kommissionen antar EU:s plaststrategi

Relaterade ämnen