Skip to main content
Environment

Stratégia pre plasty

Cieľom stratégie EÚ pre plasty je zmeniť spôsob, akým sa plastové výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú.

Ciele

Cieľom stratégie pre plasty je chrániť naše životné prostredie a znížiť množstvo odpadu v moriach, emisie skleníkových plynov a našu závislosť od dovážaných fosílnych palív. Stratégia podporí udržateľnejšie a bezpečnejšie modely spotreby a výroby plastov.

Cieľom stratégie pre plasty je okrem toho zmeniť spôsob, akým sa plastové výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú.

Opatrenia

Zaistiť, aby bola recyklácia pre podnik zisková:

 • nové pravidlá balenia s cieľom zvýšiť možnosti recyklácie plastov a zvýšiť dopyt po obsahu recyklovaných plastov,
 • zlepšenie separovaného zberu plastového odpadu,
 • spustenie prisľúbenej kampane v celej EÚ zameranej na priemysel a verejné orgány. 

Obmedzovanie plastového odpadu:

 • smernica o plastových výrobkoch na jedno použitie a lovných zariadeniach,
 • opatrenia na obmedzenie používania mikroplastov vo výrobkoch a na riešenie a obmedzenie neúmyselného uvoľňovania mikroplastov do životného prostredia,
 • opatrenia týkajúce sa bioplastov, biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastov,
 • nové pravidlá pre prístavné zariadenia na príjem odpadu zamerané na boj proti odpadom pochádzajúcimi z mora.

Podpora inovácií a investícií:

 • zvýšenie podpory inovácií ďalšími 100 miliónmi EUR na vývoj inteligentnejších a lepšie recyklovateľných plastových materiálov, na zefektívnenie procesov recyklácie a na sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.

Urýchlenie globálnej zmeny:  

 • spolupráca s medzinárodnými partnermi pri navrhovaní globálnych riešení a vývoji medzinárodných noriem pre plasty.

Úplný zoznam opatrení a ich časovú os nájdete v Prílohe I k stratégii pre plasty.

 

Časová os

Predchádzajúce a nadchádzajúce akcie

 1. 11. marca 2020
  Európska komisia prijíma nový akčný plán pre obehové hospodárstvo vrátane revidovaných legislatívnych návrhov týkajúcich sa odpadov
 2. 2. júla 2019
  Nadobúda účinnosť smernica o jednorazových plastových výrobkoch.
 3. 28. mája 2018
  Návrh Komisie na smernicu o plastových výrobkoch na jedno použitie
 4. 16. januára 2018
  Komisia prijíma stratégiu EÚ v oblasti plastových výrobkov

Súvisiace témy