Skip to main content
Environment

Odpady a recyklace

Ke klíčovým prvkům politiky EU v oblasti životního prostředí patří nakládání s odpady, které má být šetrné k životnímu prostředí a využívat druhotných materiálů v odpadech obsažených.

Přehled

Politika EU v oblasti odpadů si klade za cíl přispívat k oběhovému hospodářství tím, že se budou z odpadu v maximální možné míře získávat vysoce kvalitní zdroje. Zelená dohoda pro Evropu hodlá podporovat růst přechodem na moderní konkurenceschopné hospodářství efektivně využívající zdroje. V rámci tohoto přechodu bude přezkoumáno několik zákonů EU o odpadech. 

Právním rámcem EU pro zpracování odpadů a nakládání s nimi v EU je Rámcová směrnice o odpadech. Zavádí takzvanou „hierarchii priorit nakládání s odpady” neboli pořadí, v jakém se s odpady nakládá.

Určité kategorie odpadu vyžadují specifický přístup. Proto EU vedle zastřešujícího právního rámce disponuje také mnoha předpisy, které se týkají různých druhů odpadu.

Další informace o Rámcové směrnici o odpadech

 

5 tun odpadu
vyprodukuje průměrný Evropan každý rok.
Jen 38 %
odpadů v EU se recykluje.
Více než 60 %
domovního odpadu ještě stále v některých zemích EU končí na skládkách.

Cíle

Politika EU v oblasti odpadů má za cíl chránit životní prostředí a lidské zdraví a napomáhat přechodu EU na oběhové hospodářství. Vytyčuje úkoly a cíle za účelem

  • lepšího nakládání s odpady,
  • stimulace inovace v oblasti recyklace,
  • omezení skládkování.

Konkrétní politiky

Biologicky rozložitelný odpad

Opatření EU týkající se zpracování biologického odpadu včetně omezování množství odpadu vyváženého na skládku.

Skládkový odpad

Pravidla EU týkající se snižování množství odpadu vyváženého na skládku, protože tento způsob nakládání s odpady nejvíce znečišťuje životní prostředí.

Obalové odpady

Pravidla EU týkající se obalů a obalových odpadů, včetně cílů recyklace a recyklovaného obsahu.

Lodě

Pravidla EU týkající se ekologičtější a bezpečnější recyklace lodí.

Odpadní olej

Pravidla EU týkající se sběru a zpracování odpadních olejů.

Přeprava odpadů

Pravidla EU týkající se přepravy odpadů v rámci EU i mimo ni.

Opatření

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontaktní informace

Máte-li zájem o další informace o politice EU v oblasti odpadů, kontaktujte nás prostřednictvím této e-mailové adresy.

News

Events

Publications

Proposal for a regulation | | Generální ředitelství pro životní prostředí

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.

Factsheet | | Generální ředitelství pro životní prostředí

Batteries sustainable over their life cycle are key to achieve climate neutrality, sustainable competitiveness, green transport, and clean energy