Skip to main content
Environment

Dramhaíl agus athchúrsáil

Is príomhghnéithe de bheartas comhshaoil AE iad dramhaíl a bhainistiú ar bhealach atá slán ó thaobh an chomhshaoil de agus úsáid a bhaint as na hábhair thánaisteacha atá iontu.

Forléargas

Tá sé mar aidhm ag beartas dramhaíola AE rannchuidiú leis an ngeilleagar ciorclach trí acmhainní ardchaighdeáin a bhaint as dramhaíl a oiread agus is féidir. Tá sé mar aidhm ag an gComhaontú Glas don Eoraip fás a chur chun cinn trí aistriú go geilleagar nua-aimseartha, atá tíosach ar acmhainní agus iomaíoch. Athbhreithneofar roinnt dlíthe dramhaíola AE mar chuid den aistriú seo. 

Is í an Chreat-Treoir Dramhaíola creat dlíthiúil AE chun dramhaíl a chóireáil agus a bhainistiú san Aontas. Tugann sé isteach ord tosaíochta maidir le bainistiú dramhaíola ar a dtugtar an "ordlathas dramhaíola".

Teastaíonn cur chuige ar leith ó chatagóirí áirithe dramhaíola. Mar sin, chomh maith leis an gcreat dlíthiúil uileghabhálach, tá go leor dlíthe ag an Aontas chun dul i ngleic le cineálacha éagsúla dramhaíola.

Léigh tuilleadh faoin gCreat-Treoir Dramhaíola

 

5 tona dramhaíola a tháirgeann an tEorpach meánach gach bliain
...
Ní dhéantar ach 38% den dramhaíl san Aontas a athchúrsáil
...
Téann níos mó ná 60% de dhramhaíl tí fós chuig líonadh talún i roinnt tíortha AE
...

Cuspóirí

Tá sé mar aidhm ag beartas dramhaíola AE an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint agus cabhrú le haistriú AE chuig geilleagar ciorclach. Socraíonn sé cuspóirí agus spriocanna chun

  • bainistiú dramhaíola a fheabhsú
  • nuálaíocht san athchúrsáil a spreagadh
  • teorainn a chur le líonadh talún

Beartais ar leith

Dramhaíl in-bhithmhillte

Bearta AE maidir le bithdhramhaíl a chóireáil, lena n-áirítear tríd an méid a sheoltar chuig líonadh talún a theorannú.

Dramhaíl líonadh talún

Rialacha AE chun an méid dramhaíola a chuirtear chuig líonadh talún a laghdú, toisc gurb é seo an bealach is truaillithe chun déileáil le dramhaíl.

Dramhaíl ó phacáistíocht

Rialacha AE maidir le pacáistiú agus dramhaíl ó phacáistíocht, lena n-áirítear spriocanna athchúrsála agus ábhar athchúrsáilte.

Sloda séarachais

Rialacha AE trína rialaítear úsáid sloda séarachais, agus trína gcuirtear a úsáid sa talmhaíocht chun cinn.

Longa

Rialacha AE maidir le hathchúrsáil long a dhéanamh níos glaise agus níos sábháilte.

Dramh-ola

Rialacha AE maidir le dramh-olaí a bhailiú agus a chóireáil.

Lastais dramhaíola

Rialacha AE maidir le dramhaíl a iompar laistigh agus lasmuigh de theorainneacha AE.

Gníomhartha

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Teagmháil

Gheofar tuilleadh eolais faoi bheartas dramhaíola AE ach teagmháil a dhéanamh lenár mbosca poist feidhmiúil.

News

Recycling residential building materials: opportunities and limitations
  • News article

Recycling residential building materials: opportunities and limitations

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Ard-Stiúrthóireacht an Chomshaoil

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.

  • Proposal for a regulation
  • Ard-Stiúrthóireacht an Chomshaoil

Proposal regulation amending annexes POPs

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.