Skip to main content
Environment

Dramhaíl agus athchúrsáil

Is príomhghnéithe de bheartas comhshaoil AE iad dramhaíl a bhainistiú ar bhealach atá slán ó thaobh an chomhshaoil de agus úsáid a bhaint as na hábhair thánaisteacha atá iontu.

Forléargas

Tá sé mar aidhm ag beartas dramhaíola AE rannchuidiú leis an ngeilleagar ciorclach trí acmhainní ardchaighdeáin a bhaint as dramhaíl a oiread agus is féidir. Tá sé mar aidhm ag an gComhaontú Glas don Eoraip fás a chur chun cinn trí aistriú go geilleagar nua-aimseartha, atá tíosach ar acmhainní agus iomaíoch. Athbhreithneofar roinnt dlíthe dramhaíola AE mar chuid den aistriú seo. 

Is í an Chreat-Treoir Dramhaíola creat dlíthiúil AE chun dramhaíl a chóireáil agus a bhainistiú san Aontas. Tugann sé isteach ord tosaíochta maidir le bainistiú dramhaíola ar a dtugtar an "ordlathas dramhaíola".

Teastaíonn cur chuige ar leith ó chatagóirí áirithe dramhaíola. Mar sin, chomh maith leis an gcreat dlíthiúil uileghabhálach, tá go leor dlíthe ag an Aontas chun dul i ngleic le cineálacha éagsúla dramhaíola.

Léigh tuilleadh faoin gCreat-Treoir Dramhaíola

 

5 tona dramhaíola a tháirgeann an tEorpach meánach gach bliain
...
Ní dhéantar ach 38% den dramhaíl san Aontas a athchúrsáil
...
Téann níos mó ná 60% de dhramhaíl tí fós chuig líonadh talún i roinnt tíortha AE
...

Cuspóirí

Tá sé mar aidhm ag beartas dramhaíola AE an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint agus cabhrú le haistriú AE chuig geilleagar ciorclach. Socraíonn sé cuspóirí agus spriocanna chun

  • bainistiú dramhaíola a fheabhsú
  • nuálaíocht san athchúrsáil a spreagadh
  • teorainn a chur le líonadh talún

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Teagmháil

Gheofar tuilleadh eolais faoi bheartas dramhaíola AE ach teagmháil a dhéanamh lenár mbosca poist feidhmiúil.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Ard-Stiúrthóireacht an Chomshaoil

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.