Skip to main content
Environment

Affald og genbrug

Håndtering af affald på en miljørigtig måde og brug af de sekundære materialer, det indeholder, er nøgleelementer i EU's miljøpolitik.

Overblik

EU's affaldspolitik har til formål at bidrage til den cirkulære økonomi ved i videst muligt omfang at udvinde ressourcer af høj kvalitet af affald. Den europæiske grønne pagt har til formål at fremme vækst ved at overgå til en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi. Som del af denne overgang vil adskillige EU-affaldslove blive revideret. 

Affaldsrammedirektivet er EU's juridiske ramme for behandling og håndtering af affald i EU. Det indfører en præferencerækkefølge for affaldshåndtering kaldet "affaldshierarkiet".

Visse kategorier af affald forudsætter særlige fremgangsmåder. EU har derfor både den overordnede juridiske ramme og mange love vedrørende behandlingen af forskellige typer affald.

Læs mere om affaldsrammedirektivet

 

5 tons affald
producerer den gennemsnitlige europæer hvert år
Kun 38 %
af affaldet i EU genanvendes
Over 60 %
af husholdningsaffaldet går stadig til lossepladser i nogle EU-lande

Formål

EU's affaldspolitik har til formål at beskytte miljøet og menneskers sundhed og bidrage til EU's overgang til en cirkulær økonomi. Den fastsætter målsætninger og delmål med henblik på at

  • forbedre affaldshåndteringen
  • stimulere innovation inden for genbrug
  • begrænse deponering

Konkrete politikområder

Biologisk nedbrydeligt affald

EU-foranstaltninger vedrørende behandling af bioaffald, herunder ved at begrænse mængden, der sendes til deponering.

Udtjente køretøjer

EU-foranstaltninger for at forhindre og begrænse affald fra køretøjer, når de er udtjent.

Deponiaffald

EU-regler for at reducere mængden af affald, der sendes til deponi, da det er den mest forurenende måde at håndtere affald på.

Mineaffald

EU-regler om korrekt håndtering af mineaffald.

Emballageaffald

EU-regler om emballage og emballageaffald, herunder genbrugsmål og genbrugt indhold.

Spildevandsslam

EU-regler, der regulerer brugen af spildevandsslam og fremmer anvendelsen af det i landbruget.

Skibe

EU-regler om at gøre skibsophugning grønnere og sikrere.

Spildolie

EU-regler om indsamling og behandling af olieaffald.

Aktioner

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontakt

Hvis du ønsker mere information om EU's affaldspolitik, kan du kontakte vores funktionspostkasse.

News

Events

Publications

Proposal for a regulation | | Generaldirektoratet for Miljø

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.

Factsheet | | Generaldirektoratet for Miljø

Batteries sustainable over their life cycle are key to achieve climate neutrality, sustainable competitiveness, green transport, and clean energy