Skip to main content
Logotip Europske komisije
Environment

Otpad i recikliranje

Gospodarenje otpadom na ekološki prihvatljiv način i upotreba sekundarnih materijala koje oni sadrže ključni su elementi politike zaštite okoliša EU-a.

Pregled

Cilj je politike EU-a u području gospodarenja otpadom pridonijeti kružnom gospodarstvu izvlačenjem visokokvalitetnih resursa iz otpada u što većoj mjeri. Europskim zelenim planom želi se promicati razvoj tranzicijom na moderno gospodarstvo koje učinkovito iskorištava resurse. U sklopu te tranzicije revidirat će se nekoliko zakona EU-a o gospodarenju otpadom. 

Okvirna direktiva o otpadu pravni je okvir EU-a za obradu otpada i gospodarenje njime u EU-u. Njome se uvodi preferencijalni redoslijed gospodarenja otpadom koji se naziva „hijerarhija otpada”.

Određene kategorije otpada zahtijevaju posebne pristupe. Zato EU osim krovnog pravnog okvira ima brojne zakone koji se odnose na različite vrste otpada.

Read more about the Waste Framework Directive (Pročitajte više o Okvirnoj direktivi o otpadu)

 

5 tona otpada
proizvodi prosječan Europljanin godišnje
Samo 38 %
otpada u EU-u se reciklira
Više od 60 %
otpada iz kućanstava još uvijek završava na odlagalištima u nekim zemljama EU-a

Ciljevi

Cilj je politika EU-a u području gospodarenja otpadom zaštititi okoliš i ljudsko zdravlje te omogućiti tranziciju EU-a na kružno gospodarstvo. Njome se utvrđuju dugoročni i kratkoročni ciljevi za

  • poboljšanje gospodarenja otpadom
  • poticanje inovacije u recikliranju
  • ograničavanje odlaganja otpada na odlagališta.

Posebne politike

Ships (Brodovi)

Pravila EU-a o ekološki prihvatljivijem i sigurnijem recikliranju brodova.

Mjere

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontakt

Više informacija o politici EU-a o otpadu zatražite putem našeg funkcionalnog poštanskog sandučića.

News

News article |

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

Proposal for a regulation | | Glavna uprava za okoliš

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.

Factsheet | | Glavna uprava za okoliš

Batteries sustainable over their life cycle are key to achieve climate neutrality, sustainable competitiveness, green transport, and clean energy