Skip to main content
Logotip Europske komisije
Environment

Otpad i recikliranje

Gospodarenje otpadom na ekološki prihvatljiv način i upotreba sekundarnih materijala koje oni sadrže ključni su elementi politike zaštite okoliša EU-a.

Pregled

Cilj je politike EU-a u području gospodarenja otpadom pridonijeti kružnom gospodarstvu izvlačenjem visokokvalitetnih resursa iz otpada u što većoj mjeri. Europskim zelenim planom želi se promicati razvoj tranzicijom na moderno gospodarstvo koje učinkovito iskorištava resurse. U sklopu te tranzicije revidirat će se nekoliko zakona EU-a o gospodarenju otpadom. 

Okvirna direktiva o otpadu pravni je okvir EU-a za obradu otpada i gospodarenje njime u EU-u. Njome se uvodi preferencijalni redoslijed gospodarenja otpadom koji se naziva „hijerarhija otpada”.

Određene kategorije otpada zahtijevaju posebne pristupe. Zato EU osim krovnog pravnog okvira ima brojne zakone koji se odnose na različite vrste otpada.

Read more about the Waste Framework Directive (Pročitajte više o Okvirnoj direktivi o otpadu)

 

5 tona otpada
proizvodi prosječan Europljanin godišnje
Samo 38 %
otpada u EU-u se reciklira
Više od 60 %
otpada iz kućanstava još uvijek završava na odlagalištima u nekim zemljama EU-a

Ciljevi

Cilj je politika EU-a u području gospodarenja otpadom zaštititi okoliš i ljudsko zdravlje te omogućiti tranziciju EU-a na kružno gospodarstvo. Njome se utvrđuju dugoročni i kratkoročni ciljevi za

  • poboljšanje gospodarenja otpadom
  • poticanje inovacije u recikliranju
  • ograničavanje odlaganja otpada na odlagališta.

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontakt

Više informacija o politici EU-a o otpadu zatražite putem našeg funkcionalnog poštanskog sandučića.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Glavna uprava za okoliš

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.