Skip to main content
Environment

Jäätmed ja taaskäitlus

Jäätmete keskkonnaohutu käitlemine ja neis sisalduvate teiseste materjalide kasutamine on ELi keskkonnapoliitika põhielemendid.

Ülevaade

ELi jäätmepoliitika eesmärk on panustada ringmajandusse, ammutades jäätmetest võimalikult palju kvaliteetseid ressursse. Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk on edendada majanduskasvu, kaasaegsele, ressursitõhusale ja konkurentsivõimelisele majandusele ülemineku teel. Selle ülemineku osana vaadatakse läbi mitmed ELi jäätmeseadused.

Jäätmete raamdirektiiv on ELi õiguslik raamistik jäätmete käitlemiseks ja käitlemiseks ELis. See kehtestab jäätmekäitluse eelisjärjekorra, mida nimetatakse jäätmehierarhiaks.

Teatud jäätmekategooriad nõuavad spetsiifilist lähenemist. Seetõttu on EL lisaks üldisele õigusraamistikule loonud ka palju eri liiki jäätmeid käsitlevaid seadusi.

Lugege lisateavet jäätmete raamdirektiivi kohta

 

5 tonni jäätmeid
toodab keskmine eurooplane igal aastal
ainult 38%
ELis toodetavatest jäätmetest taaskäideldakse
üle 60 massi%
olmejäätmetest läheb mõnes ELi riigis ikka veel prügilasse

Eesmärgid

ELi jäätmepoliitika eesmärk on kaitsta keskkonda ja inimeste tervist ning aidata ELil üle minna ringmajandusele. Selle eesmärgiks on

  • parandada jäätmekäitlust
  • stimuleerida innovatsiooni taaskasutuse vallas
  • piirata jäätmete prügilasse ladestamist

Konkreetsed poliitikad

Biolagunevad jäätmed

ELi meetmed biojäätmete käitlemiseks, sealhulgas prügilasse ladestatavate koguste piiramine.

Prügilajäätmed

EL eeskirjad jäätmete prügilasse suunamise kui saastavaima jäätmekäitlusviisi vähendamiseks.

Pakendijäätmed

ELi eeskirjad pakendite ja pakendijäätmete kohta, sealhulgas ringlussevõtu eesmärgid ja ringlussevõetud sisu.

Reoveesetted

ELi eeskirjad, mis reguleerivad reoveesette kasutamist ja edendavad selle kasutamist põllumajanduses.

Laevad

ELi eeskirjad laevade ringlussevõtu keskkonnasäästlikumaks ja ohutumaks muutmiseks.

Vanaõli

ELi õlijäätmete kogumise ja töötlemise eeskirjad.

Jäätmeveod

ELi eeskirjad jäätmete vedamise kohta nii ELi piirides kui ka väljaspool.

Toimingud

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontaktandmed

ELi jäätmepoliitika kohta lisateabe saamiseks saatke kiri meie funktsionaalsesse postkasti.

News

News article |

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

Proposal for a regulation | | Keskkonna peadirektoraat

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.

Factsheet | | Keskkonna peadirektoraat

Batteries sustainable over their life cycle are key to achieve climate neutrality, sustainable competitiveness, green transport, and clean energy