Skip to main content
Environment

Odpad a recyklácia

Ku kľúčovým prvkom politiky EÚ v oblasti životného prostredia patrí nakladanie s odpadmi, ktoré má byť šetrné k životnému prostrediu a využívať druhotné materiály v obsiahnuté v odpadoch.

Prehľad

Politika EÚ v oblasti odpadov si kladie za cieľ prispievať k obehovému hospodárstvu tým, že sa budú z odpadu v maximálnej možnej miere získavať vysoko kvalitné zdroje. Zámerom Zelenej dohody pre Európu je podporovať rast prechodom na moderné konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. V rámci tohto prechodu sa preskúma niekoľko právnych predpisov EÚ o odpadoch. 

Právnym rámcom EÚ pre spracovanie odpadov a nakladanie s nimi v EÚ je rámcová smernica o odpadoch. Zavádza takzvanú „hierarchiu priorít nakladania s odpadmi” alebo poradie, v akom sa s odpadmi nakladá.

Určité kategórie odpadov vyžadujú špecifický prístup. Preto EÚ okrem zastrešujúceho právneho rámca disponuje aj mnohými predpismi, ktoré sa týkajú rôznych druhov odpadu.

Ďalšie informácie o rámcovej smernici o odpade

5 ton odpadu
vytvorí priemerný Európan každý rok.
Len 38 %
odpadu v EÚ sa recykluje.
Vyše 60 %
komunálneho odpadu v niektorých krajinách EÚ ešte stále končí na skládkach.

Ciele

Cieľom politiky EÚ v oblasti odpadov je chrániť životné prostredie a ľudské zdravie a uľahčovať prechod EÚ na obehové hospodárstvo. Stanovuje zámery a ciele s cieľom

  • zlepšiť nakladanie s odpadmi,
  • podporiť inovácie v oblasti recyklácie,
  • obmedziť skládkovanie.

Konkrétne politiky

Skládkový odpad

Pravidlá EÚ týkajúce sa znižovania množstva odpadu vyvážaného na skládky, pretože tento spôsob nakladania s odpadmi najviac znečisťuje životné prostredie.

Odpad z obalov

Pravidlá EÚ týkajúce sa obalov a odpadov z obalov, vrátane cieľov recyklácie a recyklovaného obsahu.

Kanalizačné kaly

Pravidlá EÚ upravujúce využívanie kanalizačných kalov a podporujúce ich využitie v poľnohospodárstve.

Lode

Pravidlá EÚ týkajúce sa ekologickejšej a bezpečnejšej recyklácie lodí.

Odpad obsahujúci POP

Pravidlá EÚ týkajúce sa odpadu obsahujúceho perzistentné organické znečisťujúce látky (POP).

Odpadový olej

Pravidlá EÚ týkajúce sa zberu a spracovania odpadových olejov.

Preprava odpadov

Pravidlá EÚ týkajúce sa prepravy odpadov v rámci EÚ aj mimo nej.

Opatrenia

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontaktné informácie

Ak máte záujem o ďalšie informácie o politike EÚ v oblasti odpadov, kontaktujte nás prostredníctvom tejto poštovej schránky.

News

Recycling residential building materials: opportunities and limitations
  • News article

Recycling residential building materials: opportunities and limitations

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.

  • Proposal for a regulation
  • Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie

Proposal regulation amending annexes POPs

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.