Skip to main content
Environment

Avfall och återvinning

Att hantera avfall på ett miljövänligt sätt och använda de sekundära material som de innehåller är nyckelelement i EU:s miljöpolitik.

Översikt

Målet för EU:s politik på avfallsområdet är att bidra till den cirkulära ekonomin genom att i största möjliga utsträckning utvinna högkvalitativa resurser från avfall. EU:s gröna giv syftar till att främja tillväxt genom att övergå till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Som en del av denna övergång kommer flera av EU:s avfallslagar att ses över. 

Ramdirektivet för avfall är EU:s rättsliga ram för behandling och hantering av avfall i EU. I detta presenteras den så kallade avfallshierarkin, som är en prioriteringsordning för avfallshantering.

Vissa avfallskategorier kräver särskilda tillvägagångssätt. Därför har EU, i tillägg till den övergripande rättsliga ramen, antagit många olika lagar för att hantera olika typer av avfall.

Läs mer om ramdirektivet för avfall

 

5 ton avfall
produceras av den genomsnittliga europén varje år
Endast 38 %
av avfallet i EU återvinns
Över 60 %
av hushållsavfallet går i vissa EU-länder fortfarande till deponeringsanläggningar

Mål

EU:s avfallspolitik syftar till att skydda miljön och människors hälsa och bidra till EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. Politiken sätter upp mål som syftar till att

  • förbättra avfallshanteringen
  • stimulera till innovation inom återvinning
  • begränsa deponeringen av avfall

Särskilda politikområden

Biologiskt nedbrytbart avfall

EU-åtgärder för behandling av bioavfall, bland annat genom att begränsa mängden bioavfall som skickas till deponier.

Uttjänta fordon

EU-åtgärder för att förebygga och begränsa avfall från fordon när dessa har nått slutet på sin livslängd.

Deponiavfall

EU-regler för att minska mängden avfall som skickas till deponier, eftersom detta är det mest förorenande sättet att hantera avfall på.

Gruvavfall

EU-regler om korrekt hantering av gruvavfall.

Förpackningsavfall

EU-regler om förpackningar och förpackningsavfall, däribland återvinningsmål och återvunnet innehåll.

Avloppsslam

EU-regler som reglerar användningen av avloppsslam och främjar användningen av avloppsslam inom jordbruket.

Fartyg

EU-regler för att göra återvinningen av fartyg mer miljövänlig och säker.

Spillolja

EU-regler om insamling och behandling av spilloljor.

Åtgärder

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontakt

Du kan få mer information om EU:s avfallspolitik genom att kontakta oss på vår e-postadress.

News

Events

Publications

Proposal for a regulation | | Generaldirektoratet för miljö

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.

Factsheet | | Generaldirektoratet för miljö

Batteries sustainable over their life cycle are key to achieve climate neutrality, sustainable competitiveness, green transport, and clean energy