Skip to main content
Environment

ELi uus metsastrateegia aastani 2030

ELi metsade kvantiteedi ja kvaliteedi tõstmine

Eesmärgid

Strateegiaga kehtestatakse visioon ja konkreetsed meetmed, et parandada ELi metsade kvantiteeti ja kvaliteeti ning tugevdada nende kaitset, taastamist ja vastupidavust. Selle eesmärk on kohandada Euroopa metsi uute tingimuste, äärmuslike ilmastikutingimuste ja kliimamuutustest tingitud suure ebakindlusega. See on eeltingimus, et metsad saaksid jätkata oma sotsiaalmajanduslike funktsioonide täitmist ja tagada elujõulised maapiirkonnad koos jõuka elanikkonnaga.

Pealkirjad

Uus ELi metsastrateegia toetab metsade sotsiaal-majanduslikke funktsioone, et tagada maapiirkondade õitseng ja metsapõhise biomajanduse edendamine jätkusuutlikul viisil. See kaitseb, taastab ja suurendab ka ELi metsi, et võidelda kliimamuutustega, pöörata tagasi bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ning tagada vastupidavad ja multifunktsionaalsed metsaökosüsteemid

 • kestliku metsabiomajanduse edendamine pikaealiste puittoodete tootmiseks
 • puidupõhiste ressursside säästlik kasutamine bioenergia tootmisel
 • puiduga mitteseotud metsapõhise biomajanduse, sealhulgas ökoturismi edendamine
 • oskuste arendamine ja inimeste mõjuvõimu suurendamine jätkusuutliku metsapõhise biomajanduse jaoks
 • ELi viimaste allesjäänud ürgmetsade ja vanade metsade kaitsmine
 • metsade taastamine ja tugevdatud säästev metsamajandamine kliimaga kohanemiseks ja metsade vastupanuvõime suurendamiseks
 • bioloogiliselt mitmekesiste metsade taasmetsastamine ja metsastamine, sh 2030. aastaks 3 miljardi täiendava puu istutamine
 • rahaliste stiimulite pakkumine metsaomanikele ja -majandajatele ELi metsade kvantiteedi ja kvaliteedi parandamiseks

Strateegia keskendub ka

 • strateegilisele metsaseirele, aruandlusele ja andmete kogumisele
 • tugeva uurimis- ja innovatsioonikava väljatöötamisele, metsadega seotud teadmiste parandamiseks
 • kaasava ja sidusa ELi metsahaldusraamistiku rakendamisele
 • olemasoleva ELi õigusraamistiku rakendamise ja jõustamise kiirendamisele

Tähtajad

ELi uue metsastrateegiaga seotud olulisemad kuupäevad

 1. 14. juuli 2021
  ELi uue, 2030. aastaks loodud metsastrateegia avaldamine
 2. 20. mai 2020
  ELi uue, 2030. aastaks loodud bioloogilise mitmekesisuse strateegia avaldamine
 3. 11. detsember 2019
  Euroopa rohelise kokkuleppe avaldamine

News