Skip to main content
Environment

Straitéis nua foraoise AE

Cainníocht agus cáilíocht fhoraoisí an Aontais a fheabhsú

Cuspóirí

Leagtar amach sa straitéis fís agus gníomhaíochtaí nithiúla chun cainníocht agus cáilíocht fhoraoisí AE a fheabhsú agus chun a gcosaint, a n-athshlánú agus a n-athléimneacht a neartú. Tá sé mar aidhm aige foraoisí na hEorpa a chur in oiriúint do na dálaí nua, don adhaimsir agus don neamhchinnteacht ard atá ag eascairt as an athrú aeráide. Is réamhchoinníoll é seo le gur féidir le foraoisí leanúint ar aghaidh ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna socheacnamaíocha, agus chun ceantair thuaithe bhríomhara le daonraí faoi bhláth a chinntiú.

Ceannlínte

Tacóidh straitéis foraoise nua AE le feidhmeanna socheacnamaíocha na bhforaoisí le haghaidh limistéir thuaithe faoi bhláth agus le borradh a chur faoi bhithgheilleagar foraoisbhunaithe laistigh de theorainneacha inbhuanaitheachta. Déanfaidh sé freisin foraoisí AE a chosaint, a athchóiriú agus a mhéadú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, chun caillteanas bithéagsúlachta a aisiompú agus chun éiceachórais foraoise athléimneach agus ilfheidhmeach a áirithiú trí

 • an bithgheilleagar foraoise inbhuanaithe do tháirgí adhmaid fadsaoil a chur chun cinn
 • úsáid inbhuanaithe acmhainní adhmadbhunaithe le haghaidh bithfhuinnimh a chinntiú
 • bithgheilleagar foraoisbhunaithe neamh-adhmaid a chur chun cinn, lena n-áirítear an éiceathurasóireacht
 • scileanna a fhorbairt agus daoine a chumasú le haghaidh bithgheilleagar foraoisbhunaithe inbhuanaithe
 • cosaint a thabhairt do na foraoisí príomhúla agus seanfháis deireanacha san Aontas
 • athchóiriú foraoisí agus bainistiú foraoisí inbhuanaithe treisithe le haghaidh oiriúnú aeráide agus athléimneacht foraoise a chinntiú
 • athfhoraoisiú agus foraoisiú foraoisí bithéagsúla, lena n-áirítear trí 3 bhilliún crann bhreise a chur faoi 2030
 • dreasachtaí airgeadais a sholáthar d’úinéirí agus do bhainisteoirí foraoisí chun cainníocht agus cáilíocht fhoraoisí AE a fheabhsú

Díríonn an straitéis freisin ar

 • monatóireacht, tuairisciú agus bailiú sonraí straitéiseach maidir le foraoisí
 • clár oibre taighde agus nuálaíochta láidir a fhorbairt chun ár n-eolas ar fhoraoisí a fheabhsú
 • creat rialachais foraoise AE atá cuimsitheach agus comhleanúnach a chur chun feidhme
 • dlús a chur le cur chun feidhme agus forghníomhú acquis reatha AE

Amlíne

Príomhdhátaí a bhaineann le straitéis foraoise nua AE

 1. 14 Iúil 2021
  Straitéis Foraoise nua AE a fhoilsiú
 2. 20 Bealtaine 2020
  Straitéis bhithéagsúlachta nua AE a fhoilsiú
 3. 11 Nollaig 2019
  An Comhaontú Glas don Eoraip a fhoilsiú

News