Skip to main content
Logotip Europske komisije
Environment

Nova strategija EU-a za šume do 2030

Poboljšavanje kvantitete i kvalitete šuma u EU-u

Ciljevi

Strategijom se utvrđuje vizija i konkretne mjere za poboljšanje količine i kvalitete šuma EU te jačanje njihove zaštite, obnove i otpornosti. Njome se europske šume želi prilagoditi novim uvjetima, vremenskim ekstremima i visokoj nesigurnosti uzrokovanoj klimatskim promjenama. To je preduvjet da bi šume mogle nastaviti ispunjavati svoje društveno-ekonomske funkcije i osigurati živa ruralna područja s naprednim stanovništvom.

Glavne točke

Nova strategija EU-a za šume pružit će potporu društveno-ekonomskim funkcijama šuma za uspješna ruralna područja i jačanje biogospodarstva koje se temelji na šumama unutar granica održivosti. Također će zaštititi, obnoviti i proširiti šume EU-a radi borbe protiv klimatskih promjena, preokrenuti gubitak biološke raznolikosti i osigurati otporne i multifunkcionalne šumske ekosustave

 • promicanjem održivog šumskog biogospodarstva za dugovječne drvne proizvode
 • osiguravanjem održive upotrebe drvnih resursa za bioenergiju
 • promicanjem nedrvnog biogospodarstva koje se temelji na šumama, uključujući ekoturizam
 • razvojem vještina i davanjem mogućnosti ljudima za održivo biogospodarstvo koje se temelji na šumama
 • zaštitom preostalih primarnih i starih šuma EU-a
 • osiguravanjem obnove šuma i pojačanim održivim gospodarenjem šumama radi prilagodbe klimatskim promjenama i otpornosti šuma
 • pošumljavanjem i ponovnim pošumljavanjem bioraznolikih šuma, uključujući planting 3 billion additional trees by 2030 (sadnju 3 milijarde dodatnih stabala do 2030.)
 • pružanjem financijskih poticaja za vlasnike i upravitelje šuma radi povećanja količine i kvalitete šuma u EU-u.

Strategija se fokusira i na

 • strateško praćenje šuma, izvješćivanje i prikupljanje podataka
 • razvijanje snažnog programa istraživanja i inovacija za poboljšanje našeg znanja o šumama
 • provedbu uključivog i dosljednog okvira EU-a za upravljanje šumama
 • jačanje provedbe i primjene postojeće pravne stečevine EU-a.

Vremenski plan

Ključni datumi u vezi s novom strategijom EU-a za šume

 1. 14. srpnja 2021.
  Objava nove strategije EU-a za šume do 2030.
 2. 20. svibnja 2020.
  Objava nove strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.
 3. 11. prosinca 2019.
  Objava europskog zelenog plana

Područja politike

Povezane teme

News