Skip to main content
Environment

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ do roku 2030

Zvýšenie množstva a zlepšenie kvality lesov v EÚ

Ciele

Táto stratégia predstavuje víziu a stanovuje konkrétne opatrenia na zvýšenie množstva a zlepšenie kvality lesov EÚ a na posilnenie ich ochrany, obnovy a odolnosti. Jej cieľom je prispôsobiť európske lesy novým podmienkam, výkyvom počasia a vysokej neistote spôsobenej zmenou klímy. To je predpokladom toho, aby lesy aj naďalej plnili svoje spoločensko-hospodárske funkcie a aby zaisťovali aktívne vidiecke oblasti s prosperujúcou populáciou.

Titulky

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ posilní spoločensko-hospodárske funkcie lesov, a tým zaistí prosperitu vidieckych oblastí a podporu lesného biohospodárstva v medziach udržateľnosti. Navyše bude chrániť, obnovovať a rozširovať lesy EÚ, aby sa vyrovnali s klimatickými zmenami a aby sa podarilo zvrátiť stratu biodiverzity a zabezpečiť odolné a multifunkčné lesné ekosystémy, a to týmito prostriedkami:

 • podporou udržateľného lesného biohospodárstva pre drevené výrobky s dlhou životnosťou,
 • zabezpečením udržateľného využívania zdrojov na báze dreva v bioenergetike,
 • podporou nedreveného lesníckeho biohospodárstva vrátane ekoturistiky,
 • rozvojom zručností a podporou ľudí pri rozvíjaní trvalo udržateľného lesného biohospodárstva,
 • ochranou posledných zostávajúcich pôvodných a starých lesov v EÚ,
 • zaistením obnovy lesov a posilnením udržateľného lesného hospodárenia v rámci adaptácie na klímu a s cieľom zvýšiť odolnosť lesov,
 • obnovou lesov a zalesňovaním nelesných plôch biologicky rozmanitými lesmi, okrem iného aj vysadením 3 miliárd ďalších stromov do roku 2030,
 • poskytovaním finančných stimulov vlastníkom a správcom lesov s cieľom zvýšiť kvantitu a zlepšenie kvality lesov EÚ.

Stratégia sa zameriava aj na tieto oblasti:

 • strategické monitorovanie lesov, podávanie správ a zber údajov,
 • rozvoj silného programu výskumu a inovácií na zlepšenie našich znalostí o lesoch,
 • zavedenie inkluzívneho a koherentného rámca pri správe lesov EÚ,
 • zintenzívnenie vykonávania a presadzovania súčasného acquis EÚ.

Časová os

Kľúčové údaje súvisiace s novou stratégiou lesného hospodárstva EÚ

 1. 14. júla 2021
  Zverejnenie novej stratégie lesného hospodárstva EÚ do roku 2030
 2. 20. mája 2020
  Zverejnenie stratégie v oblasti biodiverzity EÚ do roku 2030
 3. 11. decembra 2019
  Zverejnenie Zelenej dohody pre Európu

News