Skip to main content
Environment

Ny EU-skogsstrategi för 2030

Förbättra kvantiteten och kvaliteten för EU:s skogar

Mål

Strategin innehåller en vision och konkreta åtgärder för att förbättra kvantiteten och kvaliteten på EU:s skogar och stärka deras skydd, återställande och motståndskraft. Den syftar till att anpassa Europas skogar till de nya förutsättningarna med extrema väderförhållanden och den stora osäkerhet som klimatförändringarna medför. Detta är en förutsättning för att skogarna ska kunna fortsätta tillhandahålla sina socioekonomiska funktioner och säkerställa en levande landsbygd med en välmående befolkning.

Rubriker

EU:s nya skogsstrategi ska understödja skogarnas socioekonomiska funktioner för blomstrande landsbygdsområden och främja en hållbar skogsbaserad bioekonomi. Den ska också skydda, återställa och utvidga EU:s skogar i syfte att bekämpa klimatförändringar, vända förlusten av biologisk mångfald och säkerställa motståndskraftiga och multifunktionella skogsekosystem genom att

 • främja en hållbar skogsbioekonomi för långlivade träprodukter
 • säkerställa hållbar användning av träbaserade resurser för bioenergi
 • främja en icke-träbaserad skogsekonomi, inklusive ekoturism
 • utveckla kompetens och stärka människor i att verka för en hållbar skogsbaserad bioekonomi
 • skydda EU:s sista kvarvarande primärskogar och urskogar
 • säkerställa återställande av skogar och förstärkt, hållbart skogsbruk för klimatanpassning och motståndskraftiga skogar
 • ny- och återbeskogning av skogar med biologisk mångfald, bland annat genom att plantera ytterligare 3 miljarder träd fram till år 2030
 • tillhandahålla ekonomiska incitament för skogsägare och skogsförvaltare för att förbättra kvantiteten och kvaliteten på EU:s skogar.

Strategin fokuserar också på

 • strategisk skogsövervakning, rapportering och datainsamling
 • att utveckla en stark forsknings- och innovationsagenda för att förbättra våra kunskaper när det gäller skogar
 • att introducera en inkluderande och enhetlig ram för skogsförvaltning i EU
 • att intensifiera genomförandet och efterlevnaden av EU:s befintliga regelverk.

Tidslinje

Viktiga datum i relation till EU:s nya skogsstrategi

 1. 14 juli 2021
  Publicering av EU:s nya skogsstrategi för 2030
 2. 20 maj 2020
  Publicering av EU:s strategi för biologisk mångfald 2030
 3. 11 december 2019
  Publicering av europeisk grön giv

News