Skip to main content
Environment

Nauja 2030 m. ES miškų strategija

ES miškų ploto didinimas ir kokybės gerinimas

Tikslai

Strategijoje nustatoma vizija ir konkretūs veiksmai, siekiant padidinti ES miškų plotą ir pagerinti kokybę, taip pat stiprinti jų apsaugą, atkūrimą ir atsparumą. Ja siekiama Europos miškus pritaikyti prie naujų sąlygų, ekstremalių meteorologinių reiškinių ir didelio netikrumo, kuriuos lemia klimato kaita. Tai būtina sąlyga siekiant, kad miškai ir toliau atliktų savo socioekonomines funkcijas, ir užtikrinti gyvybingų kaimo vietovių su klestinčiais gyventojais egzistavimą.

Antraštės

Pagal naują ES miškų strategiją bus teikiama parama socioekonominėms miškų funkcijomis siekiant užtikrinti kaimo vietovių klestėjimą ir skatinti su miškais susijusią bioekonomiką neperžengiant tvarumo ribų. Taip pat bus saugomi, atkuriami ir plečiami ES miškai, siekiant kovoti su klimato kaita, priešinga linkme pakreipti biologinės įvairovės nykimo tendencijas ir užtikrinti miškų ekosistemų atsparumą ir daugiafunkciškumą, imantis šių veiksmų:

 • skatinant tvarią ilgaamžių medžio produktų miškų bioekonomiką;
 • užtikrinant tvarų medienos išteklių naudojimą bioenergijos gamybai;
 • skatinant su mediena nesusijusią miškų bioekonomiką, įskaitant ekologinį turizmą;
 • ugdant žmonių įgūdžius ir juos įgalinant siekiant užtikrinti miškų bioekonomikos tvarumą;
 • apsaugant ES paskutinius likusius pirmykščius miškus ir sengires;
 • garantuojant miškų atkūrimą ir griežtesnę tvarią miškotvarką siekiant užtikrinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir miškų atsparumą;
 • atkuriant ir įveisiant didelės biologinės įvairovės miškus, be kita ko, iki 2030 m. pasodinant tris milijardus papildomų medžių;
 • miškų savininkams ir valdytojams skiriant finansines paskatas didinti ES miškų plotą ir gerinti jų kokybę.

Strategijoje taip pat daug dėmesio skiriama šiems klausimams:

 • strateginė miškų stebėsena, ataskaitų teikimas ir duomenų rinkimas;
 • plataus užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės sukūrimas žinioms apie miškus gilinti;
 • įtraukaus ir nuoseklaus ES miškų valdymo sistemos sukūrimas;
 • veiksmingesnis šiuo metu galiojančių ES teisės aktų įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas.

Terminai

Pagrindinės datos, susijusios su nauja ES miškų strategija

 1. 2021 m. liepos 14 d.
  Naujos 2030 m. ES miškų strategijos paskelbimas
 2. 2020 m. gegužės 20 d.
  Naujos 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos paskelbimas
 3. 2019 m. gruodžio 11 d.
  Europos žaliojo kurso paskelbimas

News