Skip to main content
Environment

Nowa strategia leśna UE 2030

Zwiększenie zalesienia i poprawa stanu lasów w UE

Cele

W strategii określono wizję oraz wskazano konkretne działania mające na celu zwiększenie zalezienia i poprawę stanu lasów w UE oraz wzmocnienie ich ochrony, odnawiania i odporności. Jej celem jest przystosowanie europejskich lasów do nowych warunków, ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz dużej niepewności wynikającej ze zmian klimatu. Jest to warunek konieczny, by lasy nadal spełniały swoje funkcje społeczno-ekonomiczne w trosce o żywe i dobrze prosperujące obszary wiejskie.

Nagłówki

Nowa strategia leśna UE zapewni wsparcie społeczno-ekonomicznego znaczenia lasów w trosce o rozwój obszarów wiejskich i stymulacji biogospodarki opartej na leśnictwie w granicach zrównoważonego rozwoju. Zapewni również ochronę, odtwarzanie i powiększanie lasów w UE w ramach walki ze zmianami klimatu, zanikaniem bioróżnorodności oraz wzmacniania odporności i wielofunkcyjności ekosystemów leśnych poprzez

 • promowanie zrównoważonej biogospodarki leśnej na rzecz długowiecznych produktów z drewna
 • zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów drzewnych na potrzeby bioenergii
 • promowanie biogospodarki leśnej nieopartej na drewnie, w tym ekoturystyki
 • rozwijanie umiejętności i uwalnianie potencjału ludzi w zakresie zrównoważonej biogospodarki leśnej
 • ochrona ostatnich lasów pierwotnych i starych drzewostanów występujących w UE
 • zapewnienie odnowy lasów i wzmocnienie zrównoważonej gospodarki leśnej w celu dostosowania się do zmian klimatu i zapewnienia odporności lasów
 • zalesianie zróżnicowanych biologicznie lasów, w tym przez posadzenie 3 miliardów nowych drzew do 2030 r.
 • tworzenie zachęt finansowych dla właścicieli i zarządców lasów w celu poprawy ilości i jakości lasów w UE

Strategia koncentruje się również na następujących kwestiach

 • strategiczne monitorowanie lasów, sprawozdawczość i gromadzenie danych
 • opracowanie solidnego programu badań i innowacji w celu poszerzenia naszej wiedzy o lasach
 • wdrożenie integracyjnych i spójnych ram gospodarki leśnej w UE
 • przyspieszenie wdrażania i egzekwowania istniejącego dorobku prawnego UE

Harmonogram

Najważniejsze daty związane z nową strategią leśną UE

 1. 14 lipca 2021 r.
  Opublikowanie nowej strategii leśnej UE na okres do roku 2030
 2. 20 maja 2020 r.
  Opublikowanie Strategii UE na rzecz bioróżnorodności 2030
 3. 11 grudnia 2019 r.
  Opublikowanie Europejskiego Zielonego Ładu

News