Skip to main content
Environment

Jaunā ES meža stratēģija 2030. gadam

Uzlabot ES mežu kvantitāti un kvalitāti

Mērķi

Stratēģija nosaka vīziju un konkrētas darbības, lai uzlabotu ES mežu kvantitāti un kvalitāti un stiprinātu to aizsardzību, atjaunošanu un noturību. Tās mērķis ir pielāgot Eiropas mežus jaunajiem apstākļiem, ekstremāliem laikapstākļiem un lielai nenoteiktībai, ko rada klimata pārmaiņas. Tas ir priekšnoteikums, lai meži turpinātu pildīt savas sociāli ekonomiskās funkcijas un nodrošinātu dinamiskas lauku teritorijas ar plaukstošu iedzīvotāju skaitu.

Virsraksti

Jaunā ES meža stratēģija atbalstīs mežu sociāli ekonomiskās funkcijas, lai nodrošinātu plaukstošus lauku apvidus un veicinātu uz mežu balstītu bioekonomiku ilgtspējības robežās. Tas arī aizsargās, atjaunos un paplašinās ES mežus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, novērstu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un nodrošinātu noturīgas un daudzfunkcionālas meža ekosistēmas,

 • veicinot ilgtspējīgu meža bioekonomiku ilgmūžīgiem koksnes produktiem
 • nodrošinot ilgtspējīgu koksnes resursu izmantošanu bioenerģijas ieguvei
 • veicinot bioekonomiku, kas nav balstīta uz mežu, tostarp ekotūrismu
 • attīstot prasmes un mudinot cilvēkus veidot ilgtspējīgu uz mežu balstītu bioekonomiku
 • aizsargājot pēdējos atlikušos ES pirmatnējos un mūža mežus
 • nodrošināt mežu atjaunošanu un pastiprinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, lai pielāgotos klimatam un mežu noturībai
 • atjaunojot un apmežojot bioloģiski daudzveidīgus mežus, tostarp iestādot 3 miljardus papildu koku līdz 2030. gadam
 • nodrošinot finansiālus atvieglojumus meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem ES mežu kvantitātes un kvalitātes uzlabošanai

Stratēģija koncentrējas arī uz

 • stratēģisku meža monitoringu, ziņošanu un datu vākšanu
 • spēcīgu pētniecības un inovācijas programmu izstrādāšanu, lai uzlabotu mūsu zināšanas par mežiem
 • iekļaujošas un saskaņotas ES mežu pārvaldības sistēmas īstenošanu
 • esošā ES acquis īstenošanu un izpildes paātrināšanu

Laika grafiks

Galvenie datumi saistībā ar jauno ES meža stratēģiju

 1. 2021. gada 14. jūlijs
  Jaunās ES meža stratēģijas 2030. gadam publicēšana
 2. 2020. gada 20. maijs
  Jaunās ES biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam publicēšana
 3. 2019. gada 11. decembris
  Eiropas zaļā kursa publicēšana

News