Skip to main content
Environment

Saasteettomuustoimintasuunnitelma

Kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta

Tavoitteet

EU on määritellyt vuodeksi 2050 saasteettomuusvision, jonka tavoitteena on vähentää ilman, veden ja maaperän pilaantuminen tasolle, jota ei enää pidetä haitallisena terveydelle ja luonnon ekosysteemeille ja jolla ei ylitetä maapallon resurssien rajoja, ja näin luoda myrkytön ympäristö.

Tätä varten toimintasuunnitelmassa asetetaan vuoteen 2030 ulottuvat keskeiset tavoitteet saastumisen vähentämiseksi sen lähteellä. Tavoitteena on muun muassa

 • parantaa ilmanlaatua ilman pilaantumisen aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien vähentämiseksi 55 prosentilla
 • parantaa vedenlaatua vähentämällä jätettä, merien muoviroskia (50 prosenttia) ja ympäristöön päästettyjä mikromuoveja (30 prosenttia)
 • parantaa maaperän laatua vähentämällä ravinnehävikkiä ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä 50 prosentilla
 • vähentää ilman pilaantumista, joka uhkaa luonnon monimuotoisuutta, 25 prosentilla EU:n ekosysteemeissä
 • vähentää liikennemelua, joka aiheuttaa ihmisille kroonista haittaa, 30 prosentilla 
 • vähentää jätteen syntymistä merkittävästi ja jäännösyhdyskuntajätettä 50 prosentilla.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on vahvistaa EU:n vihreää, digitaalista ja taloudellista johtajuutta ja luoda samalla terveempi, sosiaalisesti oikeudenmukaisempi Eurooppa ja maapallo. Se antaa suuntaa saasteettomuustavoitteen sisällyttämiselle kaikkiin asiaan liittyviin EU:n toimintapolitiikkoihin, asiaa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon tehostamiselle ja mahdollisten puutteiden tunnistamiselle.

  Toimet

  Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitettiin keskeiset toimet, joilla saasteettomuustavoitteet pyritään saavuttamaan:

  Aikajana

  Aiemmat ja tulevat saasteettomuuteen tähtäävät toimet

  1. 16.12.2021
   Saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin 1. kokous
  2. 3.11.2021
   Kiinnostuksenilmaisupyynnön määräaika
  3. 7.10.2021
   Sidosryhmäfoorumia koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön julkaisu
  4. 4.6.2021
   Saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin perustaminen
  5. 31.5.–4.6.2021
   EU:n vihreän viikon 2021 aiheena saasteettomuus
  6. 12.5.2021
   Komissio hyväksyy saasteettomuustoimintasuunnitelman
  7. 10.2.2021
   Saasteettomuustoimintasuunnitelmaa koskeva sidosryhmien työpaja
  8. 11.11.2020
   Saasteettomuustoimintasuunnitelman käynnistäminen – julkinen kuuleminen
  9. 14.10.2020
   Kemikaalistrategian esittely
  10. 1.10.2020
   Saasteettomuustoimintasuunnitelman etenemissuunnitelman esittely
  11. 11.12.2019
   Euroopan vihreän kehityksen ohjelman esittely

  Politiikan alat

  • Ilma: EU:n toimet ilmanlaadun parantamiseksi ja ilmansaasteiden vähentämiseksi.
  • Kemikaalit: EU:n toimet, joilla varmistetaan kemikaalien turvallisuus terveyden ja ympäristön kannalta
  • Kiertotalous: EU:n siirtyminen kiertotalouteen, jossa keskitytään vihreään kasvuun
  • Teollisuuden päästöt: EU:n toimet, joilla edistetään teollisuuden kestävyyttä ja teollisuuden päästöjen vähentämistä
  • Meri- ja rannikkoympäristö: EU:n toimet Euroopan rannikoiden, merten ja valtamerten suojelemiseksi.
  • Luonto ja biologinen monimuotoisuus: Ympäristön säilyttämistä ja suojelua koskevat EU:n toimet
  • Melu: EU:n toimet ympäristömelusaasteen vähentämiseksi
  • Muovit: Muovin tuotantoa ja saastumista koskevat EU:n toimet kiertotalouden edistämiseksi
  • Maaperä ja maa: EU:n toimet maan ja maaperän kestävän käytön edistämiseksi
  • Vesi: Vesikysymyksiä koskevat EU:n toimet vesivarojen suojelemiseksi

  News