Skip to main content
Environment

Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń

Eliminacja zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby

Cele

Plan zredukowania zanieczyszczeń do zera do 2050 r. zakłada ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do poziomów, które nie są już uznawane za szkodliwe dla zdrowia i ekosystemów naturalnych i z którymi da sobie radę nasza planeta. Efektem tych działań będzie nietoksyczne środowisko.

Te założenia przekładają się na cele na 2030 r., których realizacja pozwoli przyspieszyć redukcję zanieczyszczeń u źródła. Cele te obejmują:

 • poprawienie jakości powietrza, aby zredukować liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza o 55 proc.
 • poprawienie jakości wody poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń, odpadów z tworzyw sztucznych w morzu (o 50 proc.) i uwalnianych do środowiska mikrodrobin plastiku (o 30 proc.)
 • poprawienie jakości gleby poprzez ograniczenie utraty składników pokarmowych i stosowania pestycydów chemicznych o 50 proc.
 • ograniczenie o 25 proc. powierzchni ekosystemów UE, w których zanieczyszczenie powietrza zagraża różnorodności biologicznej
 • zmniejszenie o 30 proc. odsetka osób stale narażonych na hałas komunikacyjny oraz 
 • znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów ogółem i zredukowanie o 50 proc. resztkowych odpadów komunalnych.

Plan działania ma na celu zapewnienie UE wiodącej pozycji w dziedzinie ekologii, cyfryzacji i gospodarki, a jednocześnie budowanie zdrowszej i bardziej sprawiedliwej społecznie Europy i naszej planety. Ten plan to swoisty kompas umożliwiający włączenie kwestii zapobiegania zanieczyszczeniom do głównego nurtu różnych polityk UE, przyspieszenie wdrażania odpowiednich przepisów unijnych oraz stwierdzenie, w jakich kwestiach trzeba podjąć dodatkowe działania.

  Działania

  W ramach Europejskiego Zielonego Ładu zapowiedziano główne działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń.

  Kalendarium

  Dotychczasowe i planowane działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń

  1. 16 grudnia 2021 r.
   Pierwsze spotkanie w ramach platformy „Zero zanieczyszczeń”
  2. 3 listopada 2021 r.
   Termin nadsyłania zgłoszeń w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania
  3. 7 października 2021 r.
   Ogłoszenie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania dotyczącego platformy „Zero zanieczyszczeń”

   Zobacz: ogłoszenie

  4. 4 czerwca 2021 r.
   Inauguracja platformy „Zero zanieczyszczeń”
  5. 31 maja – 4 czerwca 2021 r.
   Zielony Tydzień UE 2021 poświęcony redukcji zanieczyszczeń do zera
  6. 12 maja 2021 r.
   Komisja przyjmuje plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń
  7. 10 lutego 2021 r.
   Warsztaty dla zainteresowanych stron na temat planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń
  8. 11 listopada 2020 r.
   Ogłoszenie konsultacji publicznych w sprawie planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń
  9. 14 października 2020 r.
   Prezentacja strategii w zakresie chemikaliów
  10. 1 października 2020 r.
   Prezentacja planu prac w ramach planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń
  11. 11 grudnia 2019 r.
   Prezentacja Europejskiego Zielonego Ładu

  Obszary polityki

  • Powietrze: działania UE na rzecz poprawy jakości powietrza i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza
  • Chemikalia: działania UE mające zapewnić bezpieczeństwo chemikaliów dla zdrowia i dla środowiska
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym: przejście UE na gospodarkę o obiegu zamkniętym ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznego wzrostu gospodarczego
  • Emisje przemysłowe: działania UE mające na celu uczynienie przemysłu bardziej zrównoważonym i ograniczenie emisji przemysłowych
  • Środowisko morskie i przybrzeżne: działania UE na rzecz ochrony wybrzeży, mórz i oceanów Europy
  • Przyroda i różnorodność biologiczna: działania UE na rzecz zachowania i ochrony środowiska
  • Hałas: działania UE na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska hałasem
  • Tworzywa sztuczne: działania UE w zakresie produkcji plastiku i zanieczyszczenia plastikiem w celu przyczynienia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Gleby i grunty: działania UE na rzecz zrównoważonego użytkowania gleby i gruntów
  • Woda: działania UE w dziedzinie wody w celu ochrony zasobów wodnych

  News