Skip to main content
Environment

Nulles piesārņojuma rīcības plāns

Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plāns

Mērķi

ES ir izvirzījusi vīziju līdz 2050. gadam panākt nulles piesārņojumu, proti, gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu samazināt līdz līmenim, ko vairs neuzskata par kaitīgu veselībai un dabiskajām ekosistēmām un ar ko tiek ievērotas robežas, ar kurām planēta var tikt galā. Proti, iecerēts panākt, ka vide nav saindēta.

Šajā nolūkā ir izvirzīti līdz 2030. gadam sasniedzami mērķi attiecībā uz ātrāku piesārņojuma samazināšanu tā rašanās vietā. Minētie mērķi ir šādi:

 • uzlabot gaisa kvalitāti tā, lai par 55 % samazinātu to priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu, ko izraisa gaisa piesārņojums;
 • uzlabot ūdens kvalitāti, par 50 % samazinot atkritumu un plastmasas drazas daudzumu jūrā, bet par 30 % — mikroplastmasas daudzumu, kas nonāk vidē;
 • uzlabot augsnes kvalitāti, par 50 % samazinot barības vielu zudumus un ķīmisko pesticīdu izmantojumu;
 • panākt, ka par 25 % sarūk to ES ekosistēmu daudzums, kurās gaisa piesārņojums apdraud biodaudzveidību;
 • panākt, ka par 30 % mazāk cilvēku pastāvīgi traucē transporta troksnis; 
 • ievērojami samazināt atkritumu rašanos, par 50 % — sadzīves atkritumu atliku daudzumu.

Rīcības plāna mērķis ir nostiprināt ES līderpozīcijas vides aizsardzības, digitālajā un ekonomikas jomā, tajā pašā laikā gādājot, lai Eiropa un visa planēta būtu veselīgākas un sociāli taisnīgākas. Plāns iezīmē virzienu piesārņojuma novēršanas jautājuma integrēšanai visās attiecīgajās ES politikas jomās, lai paātrinātu attiecīgo ES tiesību aktu īstenošanu un apzinātu iespējamās nepilnības.

  Darbības

  Eiropas zaļajā kursā ir izziņotas pamatdarbības nulles piesārņojuma panākšanai.

  Hronoloģija

  Pabeigtās un turpmākās darbības, kas saistītas ar nulles piesārņojumu

  1. 2021. gada 16. decembris
   Nulles piesārņojumā ieinteresēto personu platformas pirmā sanāksme
  2. 2021. gada 3. novembris
   Uzaicinājuma izteikt ieinteresētību termiņš
  3. 2021. gada 7. oktobris
   Tiek izsludināts uzaicinājums izteikt ieinteresētību par Nulles piesārņojumā ieinteresēto personu platformu
  4. 2021. gada 4. jūnijs
   Nulles piesārņojumā ieinteresēto personu platformas darbības sākšana
  5. 2021. gada 31. maijs – 4. jūnijs
   ES Zaļā nedēļa (2021), kas veltīta nulles piesārņojuma jautājumam
  6. 2021. gada 12. maijs
   Komisija pieņem Nulles piesārņojuma rīcības plāna ceļvedi
  7. 2021. gada 10. februāris
   Ieinteresēto personu seminārs par Nulles piesārņojuma rīcības plānu
  8. 2020. gada 11. novembris
   Tiek sākta Nulles piesārņojuma rīcības plāna sabiedriskā apspriešana
  9. 2020. gada 14. oktobris
   Sabiedrību iepazīstina ar ķimikāliju stratēģiju
  10. 2020. gada 1. oktobris
   Sabiedrību iepazīstina ar Nulles piesārņojuma rīcības plāna ceļvedi
  11. 2019. gada 11. decembris
   Nākts klajā ar Eiropas zaļo kursu

  Politikas jomas

  • Gaiss : ES rīcība gaisa kvalitātes uzlabošanai un gaisa piesārņojuma samazināšanai
  • Ķimikālijas: ES rīcība, lai nodrošinātu, ka ķimikālijas ir drošas veselībai un videi
  • Aprites ekonomika: ES pāreja uz aprites ekonomiku ar uzsvaru uz zaļo izaugsmi
  • Rūpnieciskās emisijas: ES rīcība ar mērķi padarīt rūpniecību ilgtspējīgāku un samazināt rūpnieciskās emisijas
  • Jūras un piekrastes vide: ES rīcība Eiropas piekrastes teritoriju, jūru un okeānu aizsardzības jomā
  • Daba un bioloģiskā daudzveidība: ES rīcība vides saglabāšanas un aizsardzības jomā
  • Troksnis: ES rīcība vides trokšņa piesārņojuma samazināšanai
  • Plastmasa: ES rīcība plastmasas ražošanas un piesārņojuma jomā ar mērķi veicināt aprites ekonomiku
  • Augsne un zeme: ES rīcība augsnes un zemes ilgtspējīgas izmantošanas jomā
  • Ūdens: ES rīcība ūdens resursu aizsardzības jomā

  News