Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Environment

План за действие за нулево замърсяване

„Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“

Цели

Визията за нулево замърсяване за 2050 г. предвижда намаляване на замърсяването на въздуха, водата и почвата до равнища, които вече не се считат за вредни за здравето и естествените екосистеми и са съобразени с възможностите на нашата планета, като по този начин се създава нетоксична околна среда.

Tова е отразено в ключовите цели за 2030 г. за ускоряване на намаляването на замърсяването при източника. Тези цели включват:

 • подобряване на качеството на въздуха с цел намаляване с 55 % на броя на случаите на преждевременна смърт, причинени от замърсяване на въздуха;
 • подобряване на качеството на водата чрез намаляване на отпадъците, пластмасовите отпадъци в морето (с 50 %) и пластмасовите микрочастици, отделяни в околната среда (с 30 %);
 • подобряване на качеството на почвите чрез намаляване с 50 % на загубата на хранителни вещества и на използването на химически пестициди;
 • намаляване с 25 % на екосистемите в ЕС, където замърсяването на въздуха застрашава биологичното разнообразие;
 • намаляване с 30 % на дела на хората, които имат хронични проблеми, причинени от шума от транспорта, и 
 • значително намаляване на образуването на отпадъци и снижаване с 50 % на остатъчните битови отпадъци.

Планът за действие има за цел да се укрепи водещата роля на ЕС в областта на екологията, цифровите технологии и икономиката и да се допринесе за изграждането на по-здрава и социално по-справедлива Европа и планета. Той предоставя ориентир за включване на предотвратяването на замърсяването във всички съответни политики на ЕС, за ускоряване на прилагането на законодателството на Съюза в тази област и за установяване на евентуални пропуски.

  Действия

  В Европейския зелен пакт бяха обявени водещи действия за нулево замърсяване.

  Хронология

  Предишни и предстоящи действия за нулево замърсяване

  1. 16 декември 2021 г.
   Първо заседание на платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване
  2. 3 ноември 2021 г.
   Краен срок на поканата за изразяване на интерес
  3. 7 октомври 2021 г.
   Отправяне на покана за изразяване на интерес за платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване

   Вижте поканата

  4. 4 юни 2021 г.
   Старт на платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване
  5. 31 юни — 4 юни 2021 г.
   Зелена седмица на ЕС през 2021 г. на тема нулево замърсяване
  6. 12 май 2021 г.
   Приемане от Комисията на план за действие за нулево замърсяване
  7. 10 февруари 2021 г.
   Семинар на заинтересованите страни относно плана за действие за нулево замърсяване
  8. 11 ноември 2020 г.
   Начало на обществена консултация във връзка с плана за действие за нулево замърсяване
  9. 14 октомври 2020 г.
   Представяне на стратегията за химикалите
  10. 1 октомври 2020 г.
   Представяне на пътна карта за план за действие за нулево замърсяване
  11. 11 декември 2019 г.
   Представяне на Европейския зелен пакт

  Области на политиката

  • Въздух: действия на ЕС за подобряване на качеството и намаляване на замърсяването на въздуха.
  • Химикали: действия на ЕС за гарантиране на безопасността на химикалите за здравето и околната среда.
  • Кръгова икономика: преходът на ЕС към кръгова икономика с акцент върху екологосъобразния растеж.
  • Емисии от промишлеността: действия на ЕС за повишаване на устойчивостта на промишлеността и намаляване на емисиите от нея.
  • Морска и крайбрежна околна среда: действия на ЕС за защита на бреговете, моретата и океаните на Европа.
  • Природа и биологично разнообразие: действия на ЕС за опазване и защита на околната среда.
  • Шум: действия на ЕС за намаляване на шумовото замърсяване в околната среда.
  • Пластмаси: действия на ЕС по отношение на производството на пластмаси и замърсяването от тях, за да се допринесе за кръгова икономика.
  • Почва и земя: действия на ЕС за устойчиво използване на почвите и земите.
  • Вода: действия на ЕС по въпроси, свързани с водите, с цел опазване на водните ресурси.

  News