Skip to main content
Environment

Handlingsplan för nollförorening

Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark

Mål

Nollföroreningsvisionen för 2050 handlar om att luft-, vatten- och markföroreningarna ska minskas till nivåer som inte längre betraktas som skadliga för hälsan och ekosystemen och som respekterar gränsen för vad jorden klarar. Målet är en giftfri miljö.

EU har satt upp delmål för 2030 för att snabba på arbetet med att minska föroreningarna vid källan:

 • Förbättra luftkvaliteten för att minska antalet förtida dödsfall på grund av luftföroreningar med 55 %.
 • Förbättra vattenkvaliteten genom att minska mängden avfall, plastskräp till havs (med 50 %) och mikroplast som släpps ut i miljön (med 30 %).
 • Förbättra markkvaliteten genom att minska förlusterna av näringsämnen och halvera användningen av kemiska bekämpningsmedel.
 • Minska andelen ekosystem i EU där luftföroreningar hotar den biologiska mångfalden med en fjärdedel.
 • Minska andelen människor som ständigt störs av trafikbuller med 30 %. 
 • Minska avfallsgenereringen betydligt och halvera det kommunala restavfallet.

Handlingsplanen ska stärka EU:s gröna, digitala och ekonomiska ledarskap och bidra till en hälsosammare och socialt mer rättvis värld. Den ska vägleda arbetet med att se till att åtgärderna mot föroreningar genomsyrar all EU-politik, snabba på genomförandet av relevant EU-lagstiftning och identifiera eventuella luckor.

  Åtgärder

  EU:s gröna giv omfattar följande åtgärder mot föroreningar:

  Tidslinje

  Tidigare och kommande åtgärder och initiativ mot föroreningar

  1. 16 december 2021
   Första mötet i intressentplattformen för nollförorening
  2. 3 november 2021
   Sista dag att anmäla intresse
  3. 7 oktober 2021
   Inbjudan att anmäla intresse för intressentplattformen för nollförorening
  4. 4 juni 2021
   Intressentplattformen för nollförorening lanseras
  5. 31 maj–4 juni 2021
   EU:s gröna vecka 2021 på temat nollförorening
  6. 12 maj 2021
   Kommissionen antar handlingsplanen för nollförorening
  7. 10 februari 2021
   Workshop för intressenter om handlingsplanen för nollförorening
  8. 11 november 2020
   Samråd om nollföroreningsplanen inleds
  9. 14 oktober 2020
   Kemikaliestrategin presenteras
  10. 1 oktober 2020
   Färdplanen för nollföroreningsplanen läggs fram
  11. 11 december 2019
   EU lägger fram sin gröna giv

  Politikområden

  • Luft: EU-åtgärder för bättre luftkvalitet och minskade luftföroreningar.
  • Kemikalier: Hur EU ser till att kemikalier är säkra för både hälsan och miljön.
  • Cirkulär ekonomi: EU:s omställning till en cirkulär ekonomi med fokus på grön tillväxt.
  • Industriutsläpp: En mer hållbar industri och minskade industriutsläpp.
  • Havs- och kustmiljön: Hur EU skyddar våra kuster och hav.
  • Natur och biologisk mångfald: Vad EU gör för att bevara och skydda miljön.
  • Buller: EU-åtgärder för att minska bullret i miljön.
  • Plast: EU vill minska plastproduktionen och plastföroreningarna för att bidra till en cirkulär ekonomi.
  • Jord och mark: EU-åtgärder för en hållbar användning av jord och mark.
  • Vatten: Vad EU gör för att skydda vattenresurserna.

  News