Skip to main content
Environment

Plean gníomhaíochta le haghaidh truailliú nialasach

I dtreo uisce, aer agus ithir saor ó thruailliú.

Cuspóirí

Is éard is aidhm don fhís le haghaidh 2050 maidir le truailliú nialasach laghdú a dhéanamh ar an truailliú aeir, uisce agus ithreach go leibhéil nach measfaí a bheith díobhálach don tsláinte agus d’éiceachórais nádúrtha a thuilleadh, agus lena bhfantar i mbun na measarthachta lena bhfuil ár bpláinéad in ann a bheith ag teacht, lena gcruthaítear, dá bhrí sin, comhshaol atá saor ó thocsainí.

Déantar an méid sin a aistriú ina bpríomhspriocanna le haghaidh 2030 chun dlús a chur le laghdú an truaillithe ag an bhfoinse. Ar na spriocanna sin tá an méid seo a leanas:

 • feabhas a chur ar cháilíocht an aeir chun laghdú 55% a dhéanamh ar líon na mbásanna anabaí a tharlaíonn de bharr thruailliú an aeir;
 • cáilíocht an uisce a fheabhsú trí laghdú a dhéanamh ar dhramhaíl, bruscar plaisteach ar muir (50%) agus micreaphlaistigh arna scaoileadh isteach sa chomhshaol (30%);
 • cáilíocht na hithreach a fheabhsú trí laghdú 50% a dhéanamh ar chaillteanas cothaitheach agus úsáid lotnaidicídí ceimiceacha;
 • laghdú 25% a dhéanamh ar éiceachórais an Aontais mar a mbíonn an t-aerthruailliú ag bagairt ar an mbithéagsúlacht;
 • laghdú 30% a dhéanamh ar líon na ndaoine atá ag fulaingt ar bhonn ainsealach i ngeall ar thorann iompair, agus 
 • laghdú suntasach a dhéanamh ar ghiniúint na dramhaíola agus laghdú 50% a dhéanamh ar dhramhaíl chathrach iarmharach.

Is é is aidhm don phlean gníomhaíochta ceannaireacht ghlas, dhigiteach agus eacnamaíoch an Aontais a neartú, agus Eoraip agus pláinéad atá níos sláintiúla agus níos cothroime ó thaobh na sochaí de a chruthú. Cuireann sé compás ar fáil chun cosc ar thruailliú a phríomhshruthú i mbeartais ábhartha uile an Aontais, chun dlús a chur le cur chun feidhme reachtaíocht ábhartha an Aontais agus chun bearnaí a shainaithint a d’fhéadfadh a bheith ann.

  Gníomhaíochtaí

  Fógraíodh leis an gComhaontú Glas don Eoraip príomhghníomhaíochtaí maidir le truailliú nialasach.

  Amlíne

  Gníomhaíochtaí um thruailliú nialasach a bhí ann roimhe agus atá le teacht amach anseo

  1. 16 Nollaig 2021
   An chéad chruinniú d’Ardán Gheallsealbhóirí an Truaillithe Nialasaigh
  2. 3 Samhain 2021
   Spriocdháta don ghlao ar léiriú spéise
  3. 7 Deireadh Fómhair 2021
   Seoladh an ghlao ar léiriú spéise le haghaidh Ardán Gheallsealbhóirí an Truaillithe Nialasaigh

   Féach an glao

  4. 4 Meitheamh 2021
   Seoladh Ardán Gheallsealbhóirí an Truaillithe Nialasaigh
  5. 31 Bealtaine – 4 Meitheamh 2021
   Seachtain Ghlas an Aontais 2021 maidir le téama an truaillithe nialasaigh
  6. 12 Bealtaine 2021
   Plean gníomhaíochta le haghaidh truailliú nialasach glactha ag an gCoimisiún
  7. 10 Feabhra 2021
   Ceardlann do gheallsealbhóirí maidir leis an bplean gníomhaíochta le haghaidh truailliú nialasach
  8. 11 Samhain 2020
   Seoladh an chomhairliúcháin phoiblí maidir leis an bplean gníomhaíochta le haghaidh truailliú nialasach
  9. 14 Deireadh Fómhair 2020
   Cuireadh an straitéis ceimiceán i láthair
  10. 1 Deireadh Fómhair 2020
   Cuireadh treochlár an phlean gníomhaíochta le haghaidh truailliú nialasach i láthair
  11. 11 Nollaig 2019
   Cuireadh an Comhaontú Glas don Eoraip i láthair

  Réimsí beartais

  • Aer: Gníomhaíocht an Aontais chun cáilíocht an aeir a fheabhsú agus truailliú ar an aer a laghdú.
  • Ceimiceáin: Gníomhaíocht an Aontais lena chinntiú go mbíonn ceimiceáin sábháilte don tsláinte agus don chomhshaol.
  • An geilleagar ciorclach: Aistriú an Aontais chuig geilleagar ciorclach ina gcuirtear béim ar an bhfás glas.
  • Astaíochtaí tionsclaíocha: Gníomhaíocht an Aontais chun an earnáil tionsclaíochta a dhéanamh níos inbhuanaithe agus chun astaíochtaí tionsclaíocha a laghdú.
  • An comhshaol muirí agus cósta: Gníomhaíocht an Aontais chun cóstaí, farraigí agus aigéin na hEorpa a chosaint.
  • An dúlra agus an bhithéagsúlacht: Gníomhaíocht an Aontais maidir le caomhnú agus cosaint an chomhshaoil.
  • Torann: Gníomhaíocht an Aontais chun truailliú comhshaoil de theasca torainn a laghdú.
  • Plaistigh: Gníomhaíocht an Aontais maidir le táirgeadh agus truailliú plaisteach chun cur le geilleagar ciorclach.
  • Ithir agus talamh: Gníomhaíocht an Aontais maidir le húsáid inbhuanaithe na hithreach agus na talún.
  • Uisce: Gníomhaíocht an Aontais maidir le saincheisteanna uisce chun acmhainní uisce a chosaint.

  News