Skip to main content
Environment

Actieplan Verontreiniging naar nul

Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul.

Doelstellingen

Volgens de nulverontreigingsvisie voor 2050 moet lucht-, water- en bodemverontreiniging worden teruggedrongen tot niveaus die niet langer als schadelijk voor de gezondheid en de natuurlijke ecosystemen worden beschouwd en waarbij de grenzen van onze planeet in acht worden genomen, zodat een gifvrij milieu tot stand wordt gebracht.

Dit wordt omgezet in belangrijke doelstellingen voor 2030 om de verontreiniging aan de bron sneller terug te dringen. Deze doelstellingen omvatten onder meer:

 • verbetering van de luchtkwaliteit om het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging met 55 % terug te dringen;
 • verbetering van de waterkwaliteit door afval, plastic zwerfvuil op zee (met 50 %) en microplastics die in het milieu terechtkomen (met 30 %) te verminderen;
 • verbetering van de bodemkwaliteit door het verlies van nutriënten te verminderen en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met 50 % terug te dringen;
 • ervoor zorgen dat in 25 % minder ecosystemen in de EU luchtverontreiniging een bedreiging voor de biodiversiteit is;
 • ervoor zorgen dat 30 % minder mensen chronisch hinder van verkeerslawaai ondervinden, en 
 • de afvalproductie aanzienlijk verminderen en stedelijk restafval met 50 % terugdringen.

Het actieplan heeft tot doel leiderschap van de EU op groen, digitaal en economisch gebied te versterken en tegelijkertijd een gezonder, sociaal rechtvaardiger Europa en planeet tot stand te brengen. Het biedt een kompas voor het opnemen van verontreinigingspreventie in alle relevante EU-beleidsmaatregelen, voor versnelde uitvoering van de EU-wetgeving ter zake, en voor het opsporen van mogelijke lacunes.

  Acties

  In de Europese Green Deal werden kernacties aangekondigd om de verontreiniging tot nul terug te dringen.

  Tijdlijn

  Eerdere en toekomstige acties om de verontreiniging tot nul terug te dringen

  1. 16 december 2021
   Eerste vergadering van het platform voor belanghebbenden inzake verontreiniging naar nul
  2. 3 november 2021
   Uiterste datum voor de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
  3. 7 oktober 2021
   Lancering van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het platform voor belanghebbenden inzake verontreiniging naar nul

   Zie de oproep

  4. 4 juni 2021
   Lancering van het platform voor belanghebbenden inzake verontreiniging naar nul
  5. 31 mei - 4 juni 2021
   Groene Week van de EU 2021 over het thema “nulverontreiniging”
  6. 12 mei 2021
   Goedkeuring door de Commissie van het actieplan Verontreiniging naar nul
  7. 10 februari 2021
   Workshop voor belanghebbenden over het actieplan Verontreiniging naar nul
  8. 11 november 2020
   Start van de openbare raadpleging over het actieplan Verontreiniging naar nul
  9. 14 oktober 2020
   Presentatie van de strategie voor chemische stoffen
  10. 1 oktober 2020
   Presentatie van het stappenplan voor het actieplan Verontreiniging naar nul
  11. 11 december 2019
   Presentatie van de Europese Green Deal

  Beleidsterreinen

  • Lucht: EU-maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de luchtverontreiniging te verminderen.
  • Chemische stoffen: EU-maatregelen om ervoor te zorgen dat chemische stoffen veilig zijn, zowel voor de gezondheid als voor het milieu.
  • Circulaire economie: de transitie van de EU naar een circulaire economie met de nadruk op groene groei.
  • Industriële emissies: EU-maatregelen om de industrie duurzamer te maken en industriële emissies terug te dringen.
  • Het mariene milieu en kustgebieden: EU-maatregelen om de kusten, zeeën en oceanen van Europa te beschermen.
  • Natuur en biodiversiteit: EU-maatregelen op het gebied van milieubehoud en -bescherming.
  • Lawaai: EU-maatregelen om de geluidshinder te verminderen.
  • Kunststoffen: EU-maatregelen op het gebied van productie van en verontreiniging door kunststoffen, om bij te dragen tot een circulaire economie.
  • Bodem en grond: EU-maatregelen voor een duurzaam gebruik van bodem en grond.
  • Water: EU-maatregelen op het gebied van waterkwesties, om de watervoorraden te beschermen.

  News