Skip to main content
Environment

Nullsaaste tegevuskava

Õhu, vee ja pinnase nullsaaste saavutamine.

Eesmärgid

Nullsaaste visioon 2050 näeb ette õhu-, vee- ja pinnasesaaste vähendamise tasemeni, mida ei peeta enam tervisele ja looduslikele ökosüsteemidele kahjulikuks ning mille puhul arvestatakse meie planeedi taluvuspiire, luues seega mürgivaba keskkonna.

Selleks on seatud 2030. aastaks eesmärgid saaste vähendamiseks selle tekkekohas. Need eesmärgid hõlmavad järgmist:

 • parandada õhu kvaliteeti, et vähendada õhusaastest põhjustatud enneaegsete surmade arvu 55%;
 • parandada vee kvaliteeti, vähendades jäätmeid ja plastprügi merevees (50%) ja keskkonda sattuvat mikroplasti (30%);
 • parandada mulla kvaliteeti, vähendades toitainete kadu ja keemiliste pestitsiidide kasutamist 50%;
 • vähendada 25% võrra selliseid ELi ökosüsteeme, kus õhusaaste ohustab elurikkust;
 • vähendada 30% võrra transpordimürast pidevalt häiritud inimeste osakaalu ning 
 • vähendada märkimisväärselt jäätmeteket ja 50% võrra olmejäätmete jääke.

Tegevuskava eesmärk on tugevdada ELi rohelist, digitaalset ja majanduslikku juhtpositsiooni, luues samal ajal tervema ning sotsiaalselt õiglasema Euroopa ja planeedi. See on suunanäitajaks saaste vältimise integreerimisel kõikidesse asjakohastesse ELi poliitikavaldkondadesse, et kiirendada asjakohaste ELi õigusaktide rakendamist ja teha kindlaks võimalikud lüngad.

  Meetmed

  Euroopa rohelise kokkuleppega tehti teatavaks peamised nullsaastega seotud meetmed.

  Ajakava

  Varasemad ja tulevased nullsaaste meetmed

  1. 16. detsember 2021
   Nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi esimene kohtumine
  2. 3. november 2021
   Osalemiskutsele vastamise tähtaeg

   Vaadake lisateavet

  3. 7. oktoober 2021
   Osalemiskutse avaldamine nullsaasteteemalisel sidusrühmade platvormil

   Vaadake kutset

  4. 4. juuni 2021
   Nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi avamine
  5. 31. mai – 4. juuni 2021
   ELi roheline nädal 2021 nullsaaste teemal
  6. 12. mai 2021
   Komisjon võtab vastu nullsaaste saavutamise tegevuskava
  7. 10. veebruar 2021
   Sidusrühmade seminar nullsaaste tegevuskava teemal
  8. 11. november 2020
   Nullsaaste tegevuskava avaliku konsultatsiooni käivitamine
  9. 14. oktoober 2020
   Kemikaalistrateegia esitlemine
  10. 1. oktoober 2020
   Nullsaaste tegevuskava esitlemine
  11. 11. detsember 2019
   Euroopa rohelise kokkuleppe esitlemine

  Poliitikavaldkonnad

  • Õhk: ELi meetmed õhukvaliteedi parandamiseks ja õhusaaste vähendamiseks.
  • Kemikaalid: ELi meetmed kemikaalide tervise- ja keskkonnaohutuse tagamiseks.
  • Ringmajandus: ELi üleminek ringmajandusele ja keskendumine kestlikule majanduskasvule.
  • Tööstusheide: ELi meetmed, et muuta tööstus kestlikumaks ja vähendada tööstusheidet.
  • Mere- ja rannikukeskkond: ELi meetmed Euroopa ranniku ning merede ja ookeanide kaitseks.
  • Loodus ja elurikkus: ELi keskkonna- ja looduskaitsemeetmed.
  • Müra: ELi meetmed keskkonnamüra vähendamiseks.
  • Plast: ELi meetmed plastitootmise ja -reostuse valdkonnas ringmajanduse toetamiseks.
  • Muld ja maa: ELi meetmed mulla ja maa kestlikuks kasutamiseks.
  • Vesi: ELi meetmed, mis on seotud veekasutuse ja veevarude kaitsega.

  News