Skip to main content
Environment

Akčný plán nulového znečistenia

Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy.

Ciele

Vízianulového znečistenia do roku 2050 spočíva v znížení znečistenia ovzdušia, vody a pôdy na úrovne, ktoré sa už nepovažujú za škodlivé pre zdravie a prírodné ekosystémy a ktoré rešpektujú únosnú mieru pre našu planétu, vďaka čomu sa vytvorí netoxické prostredie.

To sa premieta do kľúčových cieľov do roku 2030 zameraných na urýchlenie znižovania znečistenia pri zdroji. Týmito cieľmi sú:

 • zlepšiť kvalitu ovzdušia v snahe znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených jeho znečistením o 55 %,
 • zredukovať množstvo odpadu a plastov, ktoré sa dostávajú do oceánov (o 50 %), a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia (o 30 %), a tak zlepšiť kvalitu vody,
 • znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov o 50 % s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy,
 • zmierniť podiel ekosystémov EÚ, v ktorých znečistenie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %,
 • znížiť počet ľudí, ktorí sú chronicky vystavení škodlivému hluku z dopravy, o 30 % a 
 • výrazne zredukovať mieru vzniku odpadu a o 50 % znížiť objem zvyškového komunálneho odpadu.

Cieľom akčného plánu je posilniť vedúce postavenie EÚ v oblasti životného prostredia, digitálnych technológií a hospodárstva a zároveň budovať zdravšiu, sociálne spravodlivejšiu Európu a planétu. Poskytuje návod na začlenenie prevencie znečisťovania do všetkých príslušných politík EÚ, na zintenzívnenie vykonávania príslušných právnych predpisov EÚ a na identifikáciu možných nedostatkov.

  Opatrenia

  V rámci Európskej zelenej dohody boli oznámené hlavné opatrenia týkajúce sa nulového znečisťovania.

  Časová os

  Predchádzajúce a nadchádzajúce opatrenia nulového znečisťovania

  1. 16. decembra 2021
   Prvé zasadnutie platformy pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania
  2. 3. novembra 2021
   Termín výzvy na vyjadrenie záujmu
  3. 7. októbra 2021
   Vyhlásenie výzvy na vyjadrenie záujmu týkajúcej sa platformy pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania

   Pozri výzvu

  4. 4. júna 2021
   Uvedenie platformy pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania do prevádzky
  5. 31. mája – 4. júna 2021
   Zelený týždeň EÚ 2021 na tému nulového znečisťovania
  6. 12. mája 2021
   Prijatie akčného plánu nulového znečistenia Komisiou
  7. 10. februára 2021
   Seminár zainteresovaných strán o akčnom pláne nulového znečistenia
  8. 11. novembra 2020
   Vyhlásenie verejnej konzultácie k akčnému plánu nulového znečistenia
  9. 14. októbra 2020
   Predstavenie stratégie Chemikálie – stratégia udržateľnosti
  10. 1. októbra 2020
   Predstavenie plánu realizácie akčného plánu nulového znečistenia
  11. 11. decembra 2019
   Predstavenie Európskej zelenej dohody

  Oblasti politiky

  • Ovzdušie: Opatrenia EÚ na zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie znečistenia ovzdušia.
  • Chemické látky: Opatrenia EÚ na zaistenie bezpečnosti chemických látok s ohľadom na zdravie a životné prostredie.
  • Obehové hospodárstvo: Prechod EÚ na obehové hospodárstvo so zameraním na ekologický rast.
  • Priemyselné emisie: Opatrenia EÚ na zvýšenie udržateľnosti priemyslu a zníženie priemyselných emisií.
  • Morské a pobrežné prostredie: Opatrenia EÚ na ochranu európskych pobreží, morí a oceánov.
  • Príroda a biodiverzita: Opatrenia EÚ v oblasti zachovania a ochrany životného prostredia.
  • Hluk: Opatrenia EÚ na zníženie znečistenia životného prostredia hlukom.
  • Plasty: Opatrenia EÚ v oblasti výroby plastov a znečisťovania plastmi s cieľom prispieť k obehovému hospodárstvu.
  • Zem a pôda: Opatrenia EÚ v oblasti udržateľného využívania zeme a pôdy.
  • Voda: Opatrenia EÚ v otázkach vody s cieľom chrániť vodné zdroje.

  News