Skip to main content
Environment

Akční plán pro nulové znečištění

Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy

Cíle

Vize dosáhnout nulového znečištění do roku 2050 spočívá ve vytvoření prostředí bez toxických látek snížením znečištění ovzduší, vod a půdy na úrovně, které již nejsou považovány za škodlivé pro zdraví a přírodní ekosystémy a které se pohybují v mezích, s nimiž se dokáže naše planeta vypořádat.

Tyto snahy se promítají do klíčových cílů pro rychlejší snížení znečištění u zdroje do roku 2030. Patří sem:

 • zlepšit kvalitu ovzduší, aby se snížil počet předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší o 55 %
 • zlepšit kvalitu vody snížením množství odpadu, plastového odpadu v moři (o 50 %) a mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí (o 30 %)
 • zlepšit kvalitu půdy snížením úbytku živin a používání chemických pesticidů o 50 %
 • snížit o 25 % podíl ekosystémů v EU, v nichž znečištění ovzduší ohrožuje biologickou rozmanitost
 • snížit počet lidí, které chronicky obtěžuje hluk z dopravy, o 30 % a 
 • výrazně snížit produkci odpadů a o 50 % snížit objem zbytkového komunálního odpadu.

Cílem akčního plánu je posílit ekologické, digitální a hospodářské vedoucí postavení Unie a zároveň vytvořit zdravější, sociálně spravedlivější Evropu a planetu. Poskytuje kompas pro začlenění prevence znečištění do všech příslušných politik EU, intenzivnější provádění příslušných právních předpisů EU a odhalení jejich případných nedostatků.

  Opatření

  Stěžejní opatření v oblasti nulového znečištění byla oznámena v Zelené dohodě pro Evropu.

  Časová osa

  Dosavadní i připravovaná opatření v oblasti nulového znečištění

  1. 16. prosince 2021
   První zasedání platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění
  2. 3. listopadu 2021
   Uzávěrka výzvy k vyjádření zájmu
  3. 7. října 2021
   Zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu o platformu zúčastněných stran pro nulové znečištění

   Viz výzva

  4. 4. června 2021
   Zřízení platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění
  5. 31. května – 4. června 2021
   Zelený týden EU 2021 věnovaný tématu nulového znečištění
  6. 12. května 2021
   Komise přijímá akční plán pro nulové znečištění
  7. 10. února 2021
   Seminář zúčastněných stran o akčním plánu pro nulové znečištění
  8. 11. listopadu 2020
   Zahájení veřejné konzultace o akčním plánu pro nulové znečištění
  9. 14. října 2020
   Předložení strategie v oblasti chemických látek
  10. 1. října 2020
   Předložení itineráře akčního plánu pro nulové znečištění
  11. 11. prosince 2019
   Předložení Zelené dohody pro Evropu

  Oblasti politiky

  • Ovzduší: opatření EU ke zlepšení kvality ovzduší a snížení jeho znečištění.
  • Chemické látky: opatření EU zajišťující bezpečnost chemických látek, a to z pohledu zdraví i životního prostředí.
  • Oběhové hospodářství: přechod EU k oběhovému hospodářství se zaměřením na růst udržitelný z hlediska životního prostředí.
  • Průmyslové emise: opatření EU zaměřená na zvýšení udržitelnosti průmyslu a snížení průmyslových emisí.
  • Mořské a pobřežní prostředí: opatření EU na ochranu evropských pobřeží, moří a oceánů.
  • Příroda a biologická rozmanitost: opatření EU v oblasti zachování a ochrany životního prostředí.
  • Hluk: opatření EU ke snížení hluku ve venkovním prostředí.
  • Plasty: opatření EU v oblasti výroby plastů a znečištění plasty, které má přispět k rozvoji oběhového hospodářství.
  • Půda: opatření EU pro udržitelné využívání půdy.
  • Voda: opatření EU v oblasti vodohospodářství v zájmu ochrany vodních zdrojů.

  News