Skip to main content
Environment

Biologisk nedbrydeligt affald

Introduktion

Deponeringsdirektivet foreskriver ikke særlige behandlingsmetoder for det omdirigerede affald De største fordele ved korrekt håndtering af bioaffald - udover undgåede emissioner af drivhusgasser - ville være produktionen af kvalitetskompost og biogas, der bidrager til forbedret jordkvalitet og ressourceeffektivitet, samt en højere grad af selvforsyning med energi. I praksis er medlemsstaterne dog ofte tilbøjelige til ikke at vælge kompostering eller biogasproduktion og i stedet vælge den tilsyneladende nemmeste og billigste løsning såsom forbrænding eller deponering og se bort fra de faktiske miljømæssige fordele og omkostninger.

Uden tvivl er deponering den ringeste håndteringsmulighed for behandling af bioaffald. For håndteringen af biologisk nedbrydeligt affald, der omdirigeres fra lossepladser, forekommer der dog at være flere miljøgunstige muligheder. Mens affaldshåndteringshierarkiet også gælder for håndtering af bioaffald, kan det i særlige tilfælde være berettiget at fravige det, da den miljømæssige balance mellem de forskellige muligheder for håndtering af dette affald afhænger af en række lokale faktorer, bl.a. indsamlingssystemer, affaldssammensætning og kvalitet, klimatiske forhold, anvendelsespotentialet for forskellige affaldsprodukter såsom el, varme, metanrig gas eller kompost. Derfor bør nationale strategier for håndtering af dette affald fastlægges på en gennemsigtig måde og være baseret på en struktureret og sammenhængende tilgang som f.eks. livscyklustænkning (LCT). For at bistå beslutningstagere med at udnytte bionedbrydeligt affald bedst muligt i overensstemmelse med affaldshierarkiet har Kommissionen udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan man anvender livscyklusvurdering og livscyklustænkning til planlægning af håndteringen af bioaffald. Retningslinjerne findes her.

En række af EU's juridiske instrumenter omhandler spørgsmålet om behandling af bioaffald. Generelle krav til affaldshåndtering, som f.eks. beskyttelse af miljø og menneskers sundhed under affaldsbehandling og prioritet for genanvendelse af affald, er fastsat i det reviderede affaldsrammedirektiv, som også indeholder specifikke bioaffaldsrelaterede elementer (nye genanvendelsesmål for husholdningsaffald, som kan omfatte bioaffald) og en mekanisme, der gør det muligt at fastsætte kvalitetskriterier for kompost (kriterier for affaldsfasens ophør). Deponering af bioaffald behandles i deponeringsdirektivet, som kræver bortledning af biologisk nedbrydeligt kommunalt affald fra lossepladser. IPPC-direktivet (bliver snart erstattet af direktivet om industrielle emissioner) fastlægger hovedprincipperne for godkendelse og kontrol af bioaffaldsbehandlingsanlæg med en kapacitet på over 50 tons/dag. Forbrænding af bioaffald er reguleret i affaldsforbrændingsdirektivet, mens sundhedsreglerne for komposterings- og biogasanlæg, der behandler animalske biprodukter, er fastsat i forordningen om animalske biprodukter.

De nærmere oplysninger om igangværende kommissionsarbejde vedrørende yderligere regulering og retningslinjer for håndtering af bioaffald samt undersøgelser om dette emne kan findes i afsnittet "Udviklinger".

Udviklinger

Efter at have opstillet en temastrategi for forebyggelse og genanvendelse af affald (COM 2005 (666) final) vedrørende behovet for at tage fat på kompoststandarder på EU-plan og at reagere på opfordringen i art. 22 i affaldsrammedirektivet (2008/98/EF), hvori Kommissionen anmodes om at foretage en vurdering af håndteringen af bioaffald med henblik på i givet fald at forelægge et forslag, indledte Kommissionen det forberedende arbejde med et eventuelt forslag til retsakt om bioaffald.

Projektets trin

1. Grønbog

Det første skridt i den proces er grønbogen om håndtering af bioaffald i EU.

2. Konsekvensanalyse

Det andet trin er udarbejdelsen af en konsekvensanalyse af et eventuelt lovgivningsforslag. Det overordnede mål for denne aktivitet er at undersøge måder, hvorpå man kan forbedre den måde, hvorpå bioaffald håndteres i EU, og at give en passende vurdering af politiske muligheder, herunder de miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger, samt potentielle risici/muligheder.

Opgaven omfatter blandt andet:

  • Tilvejebringelse af analyse og syntese af andre høringer, undersøgelser og et overblik over den nyeste viden som et bidrag til konsekvensanalysen,
  • Skøn over produktionen af bioaffald og den mulige behandling af det på grundlag af eksisterende lovgivning,
  • Støtte til en samlet vurdering af politiske muligheder og deres relative fordele.

Vurderingen skal omfatte et basisscenarie med hensyn til politikker og praksis i EU i de næste 10 år og deres mulige konsekvenser for produktion og behandling af bioaffald for hver medlemsstat og på EU-27-niveau. Baseret på basisscenariet vil der blive foretaget en vurdering af de sandsynlige fordele og omkostninger ved yderligere eller ændrede politiske tiltag vedrørende håndtering af bioaffald i EU (herunder f.eks. en forpligtelse til særskilte indsamlings- eller genanvendelsesmål for bioaffald) sammenlignet med de eksisterende og planlagte politikker. Vurderingen skal afgøre, om de nuværende politiske foranstaltninger er tilstrækkelige til at løse spørgsmålet om korrekt håndtering af bioaffald, og om yderligere foranstaltninger vedrørende håndtering af bioaffald vil give væsentlige forbedringer.

Denne vurdering skal bygge på de eksisterende undersøgelser og viden og udfylde eventuelle identificerede viden- og datahuller for at give et fuldstændigt billede af den nuværende situation og de fremtidige behov.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at de yderligere tiltag, der skal vurderes, vil omfatte de muligheder, der allerede er foreslået i "Foreløbig konsekvensanalyse for et initiativ om biologisk behandling af biologisk nedbrydeligt affald" (se "undersøgelser" nedenfor) dvs.

a) fastsættelse af kompoststandarder

b) fastsættelse af kompoststandarder og genanvendelsesmål for bioaffald (fælles for alle medlemsstater),

c) kompoststandarder og genanvendelsesmål, der skal fastsættes for de enkelte medlemsstater

og en yderligere fjerde foranstaltning, der skal fastlægges.

Det endelige sæt af muligheder, der skal vurderes, skal være baseret på resultaterne af grønbogshøringerne og det igangværende forberedende arbejde i projektgruppen.

Undersøgelse, der understøtter konsekvensanalysen:

Under udarbejdelsen af konsekvensanalysen er Kommissionen blevet assisteret af ARCADIS Belgium og Eunomia Research & Consulting, som har udarbejdet rapporten "Assessment of the options to improve the management of bio-waste in the EU".

3. Meddelelse fra Kommissionen om fremtidige tiltag vedrørende håndtering af bioaffald i EU - COM(2010)235 endelig

Den 18. maj 2010 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om sin analyse af mulighederne for håndtering af bioaffald og mulige fremtidige skridt på dette område.

Meddelelsens tekst kan findes her, ledsaget af et bilag, der indeholder mere detaljerede analyser af den aktuelle situation og scenarier inden for bioaffaldshåndtering (Pressemeddelelse).

4. Opfølgning på meddelelsen

  • Analyse af hensigtsmæssigheden af at opstille mål for genanvendelse af bioaffald - høringer af interessenter.
  • Vurdering af gennemførligheden af at fastsætte mål for genanvendelse af bioaffald i EU, herunder subsidiaritetsaspekter - endelig rapport.

5. Revision af affaldsrammedirektivet

Som beskrevet i meddelelsen (kapitel - 7.1.2. Behandling af bioaffald) lovede Kommissionen at fortsætte analysen af hensigtsmæssigheden af i 2014 at foreslå mål for genanvendelse af bioaffald som en del af revisionsrammedirektivet om affald med henblik på, at målet for biologisk behandling skulle gå hånd i hånd med øget separat indsamling for at sikre god kvalitet af kompost og fermentat.

Den 2. juli 2014 vedtog Kommissionen et lovgivningsforslag og bilag om at gennemgå affaldsrelaterede mål i deponeringsdirektivet 1999/31/EF samt genanvendelse og andre affaldsrelaterede mål i EU's affaldsrammedirektiv 2008/98/EF samt emballage- og emballageaffaldsdirektivet 94/62/EF.

Hovedelementerne i forslaget vedrørende bioaffald omfatter:

  • Genbrug og klargøring til genbrug af kommunalt affald (herunder bioaffald) skal øges til 70 % inden 2030.
  • Udfasning af deponering inden 2025 for genanvendeligt (inklusive plast, papir, metaller, glas og bioaffald) affald på lossepladser for ikke-farligt affald – svarende til en maksimal deponeringsprocent på 25 %.
  • Foranstaltninger, der sigter mod at reducere produktionen af madspild med 30 % inden 2025.
  • Indførelse af separat indsamling af bioaffald

Mere information om initiativet, herunder tekst til lovgivningsmæssigt forslag og baggrundsdokumenter, kan findes her.

Baggrundsoplysninger

Udarbejdelse af vejledning om bioaffaldshåndtering

Som anført i meddelelse COM(2005)666 om en temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse er Kommissionen ved at udarbejde retningslinjer rettet til politiske beslutningstagere om anvendelsen af livscyklustænkning på politikker til håndtering af bioaffald.

Opdateret information kan findes på FFC's websted, der er dedikeret til de Europæiske retningslinjer for livscyklustankegang vedrørende behandling af kommunalt bionedbrydeligt affald.

Undersøgelser