Skip to main content
Environment

Deșeurile biodegradabile

Introducere

Directiva privind depozitele de deșeuri nu indică opțiuni de tratament specifice pentru deșeurile deviate. Cele mai semnificative beneficii ale gestionării adecvate a deșeurilor biologice – pe lângă evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră – ar consta în producerea de compost și biogaz de bună calitate, care contribuie la îmbunătățirea calității solului și a eficienței resurselor, precum și la un nivel mai ridicat de autonomie energetică. Cu toate acestea, la nivel practic, statele membre sunt adesea înclinate să nu opteze pentru compostare sau producția de biogaz și, în schimb, aleg opțiunea care pare a fi cea mai ușoară și mai ieftină, precum incinerarea sau depozitarea deșeurilor, fără a ține cont de beneficiile și costurile reale de mediu.

Fără îndoială, depozitarea deșeurilor este cea mai inadecvată opțiune de gestionare a deșeurilor, în cazul deșeurilor biologice. Cu toate acestea, pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile deturnate de la gropile de gunoi, se pare că există mai multe opțiuni cu efect pozitiv asupra mediului. În timp ce ierarhia de gestionare a deșeurilor se aplică și în privința gestionării deșeurilor biologice, în cazuri specifice poate fi justificată abaterea de la aceasta deoarece echilibrul de mediu al diferitelor opțiuni disponibile pentru gestionarea acestor deșeuri depinde de o serie de factori locali, printre care sistemele de colectare, compoziția și calitatea deșeurilor, condițiile climatice și potențialul de utilizare a diferitelor produse derivate din deșeuri, cum ar fi electricitatea, căldura, gazul bogat în metan sau compostul. Prin urmare, strategiile naționale pentru gestionarea acestor deșeuri ar trebui să fie determinate într-un mod transparent și să se bazeze pe o abordare structurată și cuprinzătoare, cum ar fi abordarea din perspectiva ciclului de viață. Pentru a ajuta factorii de decizie să utilizeze cât mai bine deșeurile biodegradabile în conformitate cu ierarhia deșeurilor, Comisia a pregătit un set de orientări cu privire la modul de aplicare a evaluării ciclului de viață și a abordării din perspectiva ciclului de viață în ceea ce privește planificarea gestionării deșeurilor biologice. Orientările sunt disponibile aici.

O serie de instrumente juridice la nivelul UE abordează problema tratării deșeurilor biologice. Cerințele generale de gestionare a deșeurilor, cum ar fi protecția mediului și a sănătății umane în timpul tratării deșeurilor și prioritatea pentru reciclarea deșeurilor, sunt stabilite în Directiva-cadru privind deșeurile, revizuită, care conține, de asemenea, elemente specifice legate de deșeurile biologice (noi obiective de reciclare pentru deșeurile menajere, care pot include deșeuri biologice) și un mecanism care permite stabilirea unor criterii de calitate pentru compost (criterii de stabilire a încetării statutului de deșeu). Depozitarea deșeurilor biologice este abordată în Directiva privind depozitele de deșeuri care impune deturnarea deșeurilor municipale biodegradabile de la gropile de gunoi. Directiva privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) (care va fi înlocuită în curând de Directiva privind emisiile industriale) stabilește principiile de bază pentru autorizarea și controlul instalațiilor de tratare a deșeurilor biologice cu o capacitate mai mare de 50 de tone/zi. Incinerarea deșeurilor biologice este reglementată în Directiva privind incinerarea deșeurilor, în timp ce normele de sănătate pentru instalațiile de compostare și biogaz care tratează subproduse animale sunt stabilite în Regulamentul privind subprodusele de origine animală.

Detaliile privind lucrările actuale ale Comisiei privind reglementările și orientările ulterioare pentru gestionarea deșeurilor biologice, precum și studiile pe acest subiect, pot fi găsite în secțiunea „ Evoluții”.

Evoluții

Ca urmare a prevederii Strategiei tematice privind prevenirea și reciclarea deșeurilor (COM 2005 (666) final) în legătură cu necesitatea de a aborda standardele privind compostul la nivelul UE și răspunsul la apelul efectuat la art. 22 din Directiva-cadru privind deșeurile (2008/98/CE) prin care se solicită Comisiei să efectueze o evaluare a gestionării deșeurilor biologice în vederea înaintării unei propuneri, dacă este cazul, Comisia a început lucrările pregătitoare privind o potențială propunere legislativă privind deșeurile biologice.

Etapele proiectului

1. Cartea verde

Primul pas din acest proces îl reprezintă Cartea verde privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană.

2. Evaluarea impactului

Al doilea pas îl reprezintă pregătirea unei evaluări a impactului unei potențiale propuneri legislative. Obiectivul general al acestei activități este de a investiga modalități de îmbunătățire a modului în care deșeurile biologice sunt gestionate în UE și de a oferi o evaluare adecvată a opțiunilor de politică, inclusiv a impactului asupra mediului, a impactului economic și social, precum și a potențialelor riscuri/ oportunități.

Activitatea include, printre altele:

  • Furnizarea unei analize și sinteze a altor consultări și studii și o trecere în revistă a cunoștințelor de ultimă generație drept contribuție la evaluarea impactului;
  • Estimarea producției de deșeuri biologice și a posibilei tratări a acestora pe baza legislației existente;
  • Sprijin pentru o evaluare globală a opțiunilor de politică și a meritelor lor relative.

Evaluarea va include un scenariu de referință în ceea ce privește politicile și practicile din UE în următorii 10 ani, precum și posibilele implicații ale acestora asupra producției și a tratării deșeurilor biologice pentru fiecare stat membru și la nivelul UE 27. Pe baza scenariului de referință, va fi întreprinsă o evaluare a beneficiilor și a costurilor probabile ale măsurilor de politică suplimentare sau modificate privind gestionarea deșeurilor biologice în UE (inclusiv, de exemplu, o obligație de colectare separată sau obiective de reciclare pentru deșeurile biologice) în comparație cu politicile existente și planificate. Evaluarea va verifica dacă măsurile de politică actuale sunt suficiente pentru a aborda problema gestionării adecvate a deșeurilor biologice și dacă măsurile suplimentare privind gestionarea deșeurilor biologice ar aduce îmbunătățiri semnificative.

Această evaluare se va baza pe studiile și cunoștințele existente și va completa orice cunoștințe identificate și lacunele de date pentru a oferi o imagine completă asupra situației actuale și a nevoilor viitoare.

În prezent, este de așteptat ca măsurile suplimentare care urmează să fie evaluate să includă opțiunile deja propuse în „Evaluarea preliminară a impactului pentru o inițiativă privind tratarea biologică a deșeurilor biodegradabile” (a se vedea studiile de mai jos), anume:

a) stabilirea standardelor privind compostul;

b) stabilirea standardelor privind compostul și a obiectivelor de reciclare pentru deșeurile biologice (comune tuturor statelor membre);

c) standardele privind compostul și obiectivele de reciclare care urmează să fie stabilite pentru fiecare stat membru

și o a patra măsură suplimentară, care urmează să fie stabilită.

Setul final de opțiuni care urmează să fie evaluate se bazează pe rezultatele consultărilor din Cartea verde și pe lucrările pregătitoare actuale ale echipei de proiect.

Studiu care susține evaluarea impactului:

În timpul pregătirii evaluării impactului, Comisia a fost asistată de ARCADIS Belgium și Eunomia Research & Consulting, care au elaborat raportul „Evaluarea opțiunilor de îmbunătățire a gestionării deșeurilor biologice în UE”.

3. Comunicarea Comisiei privind etapele viitoare în gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană – COM(2010)235 final

La 18 mai 2010, Comisia a publicat o comunicare privind analiza opțiunilor de gestionare a deșeurilor biologice și posibilele măsuri viitoare în acest domeniu.

Textul Comunicării poate fi găsit aici, însoțit de o anexă care oferă o analiză mai detaliată a situației și a scenariilor actuale în gestionarea deșeurilor biologice (Comunicat de presă).

4. Urmărirea comunicării

  • Analiza oportunității de a stabili obiective pentru reciclarea deșeurilor biologice – consultări cu părțile interesate.
  • Evaluarea fezabilității stabilirii obiectivelor de reciclare a deșeurilor biologice în UE, inclusiv a aspectelor legate de subsidiaritate –  raport final.

5. Revizuirea Directivei-cadru privind deșeurile

După cum este descris în Comunicare (capitolul 7.1.2. Tratarea deșeurilor biologice), Comisia a promis că va continua analiza oportunității propunerii în 2014 a obiectivelor privind reciclarea deșeurilor biologice ca parte a revizuirii Directivei-cadru privind deșeurile, având în vedere că obiectivul pentru tratarea biologică ar trebui să fie însoțit de o colectare separată îmbunătățită pentru a asigura o bună calitate a compostului și a digestatului.

La 2 iulie 2014, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă și o anexă pentru revizuirea obiectivelor legate de deșeuri din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, precum și obiective privind reciclarea și alte deșeuri din Directiva-cadru a UE privind deșeurile 2008/98/CE și Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 94/62/CE.

Principalele elemente ale propunerii referitoare la deșeurile biologice includ:

  • Reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor municipale (inclusiv a deșeurilor biologice) va fi majorată la 70 % până în 2030;
  • Eliminarea treptată a depozitării de deșeuri până în 2025 pentru materiale reciclabile (inclusiv materiale plastice, hârtie, metale, sticlă și deșeuri biologice) în depozitele de deșeuri nepericuloase – corespunzătoare unei rate maxime de depozitare de 25 %;
  • Măsuri care vizează reducerea generării de deșeuri alimentare cu 30 % până în 2025;
  • Introducerea colectării separate a deșeurilor biologice

Mai multe informații despre inițiativă, inclusiv textul propunerii juridice și documentele de bază pot fi găsite aici.

Informații de bază

Pregătirea orientărilor privind gestionarea deșeurilor biologice

După cum se prevede în Strategia tematică privind prevenirea și reciclarea deșeurilor (COM(2005) 666 final), Comisia pregătește orientări adresate factorilor de decizie politică privind aplicarea abordării din perspectiva ciclului de viață asupra politicilor de gestionare a deșeurilor biologice.

Informații actualizate pot fi găsite pe site-ul JRC dedicat Orientărilor europene privind abordarea din perspectiva ciclului de viață pentru gestionarea deșeurilor municipale biodegradabile.

Studii