Skip to main content
Environment

Biologicky rozložiteľný odpad

Úvod

Konkrétne možnosti nakladania s inam odkloneným odpadom táto smernica o skládkach odpadov nepredpisuje. Najvýznamnejším prínosom správneho nakladania s bioodpadom by – okrem toho, že to zabráni vzniku emisií skleníkových plynov – bolo vytváranie kvalitného kompostu a bioplynu, ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality pôdy a účinnejšiemu využívaniu zdrojov, ako aj k vyššej úrovni energetickej sebestačnosti. V praxi však členské štáty často nie sú ochotné kompostovať či vyrábať bioplyn a radšej volia zdanlivo najjednoduchšiu a najlacnejšiu možnosť, akou je spaľovanie alebo skládkovanie bez toho, aby zohľadnili skutočné prínosy a náklady, ktoré táto možnosť prináša z hľadiska životného prostredia.

V rámci nakladania s bioodpadom je skládkovanie bezpochyby tou najhoršou možnosťou. Zdá sa však, že v prípade spracovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý nesmeruje na skládku, existuje niekoľko možností priaznivých pre životné prostredie. Na nakladanie s bioodpadom sa síce tiež vzťahuje hierarchia priorít nakladania s odpadmi, ale v zvláštnych prípadoch sa od nej možno oprávnene odchýliť, pretože ekologický vplyv rôznych možností, ktoré sú pre nakladanie s týmto odpadom k dispozícii, závisí od viacerých miestnych faktorov, napr. od systémov zberu, od zloženia a kvality odpadu, klimatických podmienok, od potenciálu využitia rôznych produktov získaných z odpadu, ako je elektrická energia, teplo, plyn bohatý na metán alebo kompost. Národné stratégie nakladania s týmto odpadom by sa mali preto definovať transparentným spôsobom a mali by sa zakladať na štruktúrovanom a komplexnom prístupe, ako je uvažovanie z pohľadu celého životného cyklu. S cieľom pomôcť tým, ktorí rozhodujú o čo najlepšom využití biologicky rozložiteľného odpadu v súlade s hierarchiou priorít pri nakladaní s odpadmi, pripravila Komisia súbor pokynov, ako v rámci plánovania nakladania s bioodpadom uplatniť prístup posudzovania životného cyklu a uvažovania z hľadiska celého životného cyklu. Pokyny sú k dispozícii tu.

Otázku nakladania s bioodpadom rieši viacero právnych nástrojov EÚ. Revidovaná rámcová smernica o odpade uvádza všeobecné požiadavky na nakladanie s odpadmi, ako je ochrana životného prostredia a ľudského zdravia pri spracovaní odpadu a prioritná recyklácia odpadu, a ďalej obsahuje špecifické prvky súvisiace s bioodpadom (nové ciele recyklácie komunálneho odpadu, ktorý môže obsahovať biologický odpad) a mechanizmus umožňujúci stanoviť kritériá kvality kompostu (kritéria toho, kedy odpad prestáva byť odpadom). Skládkovaniu bioodpadu sa venuje smernica o skládkach odpadov, ktorá vyžaduje odklon biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo skládok.Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ktorú čoskoro nahradí smernica o priemyselných emisiách) stanovuje hlavné zásady povoľovania a kontroly zariadení na spracovanie bioodpadu s kapacitou presahujúcou 50 ton za deň. Spaľovanie bioodpadu upravuje smernica o spaľovaní odpadov, zatiaľ čo hygienické predpisy pre kompostárne a zariadenia na výrobu bioplynu, kde sa spracovávajú vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu, upravuje nariadenie o vedľajších produktoch živočíšneho pôvodu.

Podrobnejšie informácie o aktuálnej práci Komisie na ďalšom riadení a na ďalších predpisoch upravujúcich nakladanie s bioodpadmi vrátane štúdií k tejto téme nájdete v časti „Vývoj”.

Vývoj

V nadväznosti na ustanovenia tematickej stratégie predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklovania (COM 2005 (666) v konečnom znení) zameranej na potrebu riešiť normy kompostovania na úrovni EÚ a v reakcii na výzvu v článku 22 rámcovej smernice o odpadoch (2008/98/ES) vyžadujúcu, aby Komisia posúdila nakladanie s bioodpadmi a prípadne predložila návrh, začala Komisia prípravné práce na návrhu potenciálnej legislatívy o bioodpade.

Kroky projektu

1. Zelená kniha

Prvým krokom v tomto procese je Zelená kniha o nakladaní s bioodpadom v EÚ.

2. Posúdenie vplyvu

Druhým krokom je príprava posúdenia vplyvu potenciálneho legislatívneho návrhu. Cieľom tejto aktivity je vo všeobecnosti preskúmať, ako by bolo možné zlepšiť spôsoby nakladania s bioodpadom v EÚ, a poskytnúť príslušné posúdenie možností politík vrátane ekologických, ekonomických a sociálnych vplyvov, ale aj prípadných rizík/príležitostí.

Medzi úlohy patria okrem iného tieto položky:

  • zabezpečenie analýzy a syntézy ďalších konzultácií, štúdií a prehľadu najnovších poznatkov v rámci príspevku k posúdeniu vplyvu,
  • odhad vytvárania bioodpadu a jeho potenciálneho spracovania podľa súčasnej legislatívy,
  • podpora celkového posúdenia možností politík a ich relatívnych predností.

Posúdenie bude zahŕňať základný scenár z hľadiska politík a postupov v celej EÚ na nasledujúcich 10 rokov a ich možných vplyvov na vytváranie a spracovanie bioodpadu pre každý členský štát a na úrovni EÚ 27. Podľa základného scenára sa posúdia pravdepodobné prínosy a náklady na opatrenia dodatočných alebo zmenených politík týkajúcich sa nakladania s bioodpadom v EÚ (napríklad vrátane povinnosti separovaného zberu alebo cieľov recyklácie bioodpadu) v porovnaní s existujúcimi a plánovanými politikami. Vyhodnotením sa overí, či súčasné opatrenia politík riešia otázku riadneho nakladania s bioodpadom dostatočne a či by dodatočné opatrenia v tejto oblasti priniesli nejaké podstatné zlepšenia.

Toto vyhodnotenie sa bude zakladať na existujúcich štúdiách a znalostiach a zaplní všetky zistené medzery v znalostiach a údajoch, aby poskytlo úplný obraz o súčasnej situácii a budúcich potrebách.

V súčasnosti sa očakáva, že dodatočné opatrenia, ktoré sa majú posúdiť, budú zahŕňať možnosti už navrhnuté v dokumente „Predbežné posúdenie vplyvu vypracované pre iniciatívu zaoberajúcu sa biologickým spracovaním biologicky rozložiteľného odpadu“ (pozrite si nižšie uvedené „štúdie“), tzn.

a) stanovenie noriem kompostovania,

b) stanovenie noriem kompostovania a cieľov recyklácie bioodpadu (spoločné pre všetky členské štáty),

c) normy kompostovania a ciele recyklácie stanovené pre jednotlivé členské štáty

a ešte štvrté opatrenie, ktoré bude stanovené.

Konečný súbor možností, ktoré sa majú posúdiť, bude vychádzať z výsledkov konzultácií k Zelenej knihe a aktuálnej prípravnej práce projektového tímu.

Štúdie podporujúce posúdenie vplyvu:

Pri príprave posúdenia vplyvu Komisii pomáhali spoločnosti ARCADIS Belgium a Eunomia Research & Consulting, ktoré vypracovali správu „Posúdenie možností zlepšenia nakladania s bioodpadom v EÚ“.

3. Oznámenie Komisie o budúcich opatreniach v oblasti nakladania s biologickým odpadom v Európskej únii – COM(2010)235 v konečnom znení

Dňa 18. mája 2010 Komisia uverejnila oznámenie o svojej analýze možností nakladania s bioodpadom a možných budúcich krokoch v tejto oblasti.

Text oznámenia nájdete tu spolu s prílohou obsahujúcou podrobnejšiu analýzu súčasnej situácie a scenárov nakladania s bioodpadom (tlačová správa).

4. Následný postup po oznámení

5. Revízia rámcovej smernice o odpadoch

Ako sa uvádza v oznámení (kapitola – 7.1.2. Spracovanie vzniku biologického odpadu), Komisia prisľúbila, že v rámci revízie rámcovej smernice o odpadoch bude pokračovať v analýze vhodnosti cieľov navrhnutých v oblasti recyklácie biologického odpadu v roku 2014 a cieľ nakladania s bioodpadom bude musieť byť v súlade s intenzívnejším separovaným zberom, aby sa zaistila dobrá kvalita kompostu a digestátu.

Dňa 2. júla 2014 Európska komisia prijala legislatívny návrh a prílohu s cieľom preskúmať ciele súvisiace s odpadmi uvedené v smernici o skládkach odpadov 1999/31/ES, ako aj ciele recyklácie a iné ciele súvisiace s odpadmi v rámcovej smernici EÚ o odpadoch 2008/98/ES a v smernici o obaloch a odpadoch z obalov 94/62/ES.

Medzi hlavné prvky návrhu týkajúceho sa bioodpadu patria tieto položky:

  • zvýšenie recyklácie a prípravy na opätovné použitie komunálneho odpadu (vrátane bioodpadu) do roku 2030 na 70 %,
  • postupné ukončenie skládkovania do roku 2025 v prípade recyklovateľného odpadu (vrátane plastov, papiera, kovov, skla a bioodpadu) na skládkach odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný – čo zodpovedá maximálnej miere skládkovania na úrovni 25 %,
  • opatrenia zamerané na zníženie vytvárania potravinového odpadu o 30 % do roku 2025,
  • zavedenie oddeleného zberu bioodpadu.

Ďalšie informácie o tejto iniciatíve vrátane znenia legislatívneho návrhu a podkladových dokumentov nájdete tu.

Podkladové informácie

Príprava pokynov na nakladanie s bioodpadom

Ako sa uvádza v oznámení COM(2005)666 o tematickej stratégii predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklovania, Komisia pripravuje pre tvorcov politík usmernenia o uplatňovaní uvažovania z hľadiska celého životného cyklu v prípade politík nakladania s bioodpadom.

Aktualizované informácie možno nájsť na webových stránkach JRC venovaným aktualizovaným pokynom k uvažovaniu z hľadiska celého životného cyklu pri nakladaní s komunálnym biologicky rozložiteľným odpadom.

Štúdie