Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Environment

Програма за действие за околната среда до 2030 г.

Осмата програма за действие за околната среда ще определя европейската политика в областта на околната среда до 2030 г.

Цели

С предложението за 8-а ПДОС се цели ускоряване на прехода към неутрална по отношение на климата, ресурсно ефективна и регенеративна икономика, която връща на планетата повече, отколкото взема. В него се признава, че благосъстоянието и просперитетът на хората зависят от здравите екосистеми, в рамките на които функционираме.

Въз основа на Европейския зелен пакт, в предложението се определят следните шест приоритетни цели:

 • постигане на целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и на неутралност по отношение на климата до 2050 г.
 • повишаване на капацитета за адаптиране, укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към изменението на климата
 • постигане на напредък към модел на растеж с възстановяване, отделяне на икономическия растеж от използването на ресурси и влошаването на състоянието на околната среда и ускоряване на прехода към кръгова икономика
 • преследване на амбицията за нулево замърсяване, включително за въздуха, водата и почвата, както и за защита на здравето и благосъстоянието на европейските граждани
 • защита, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и увеличаване на природния капитал, по-специално по отношение на въздуха, водата, почвите и горите, прясната вода, влажните зони и морските екосистеми
 • намаляване на натиска върху околната среда и климата, свързан с производството и потреблението (по-специално в областта на енергетиката, промишленото развитие, сградите и инфраструктурата, мобилността и продоволствената система).

За да се измери и отчете дали сме на път да постигнем тези цели, в 8-ата ПДОС се предлага създаването на нова рамка за мониторинг. Това ще помогне на ЕС и неговите държави членки да определят до каква степен живеем добре в планетарните граници.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Хронология

Предишни и предстоящи действия

 1. 2021 г. (очаква се потвърждение)
  Приемане на 8-ата ПДОС
 2. 2021 г.
  Комисията провежда консултации относно рамката за мониторинг с водещи показатели

  В рамките на подготовката на рамка за мониторинг с водещи показатели за 8-ата ПДОС Комисията ще се консултира с държавите членки и външни заинтересовани страни — научете повече. 

 3. 14 октомври 2020 г.
  Европейската комисия представя предложение за 8-ата ПДОС
 4. 20 ноември 2013 г.
  Приемане на Седмата програма за действие за околната среда

  Повече информация за историята на ПДОС може да намерите на уебсайта на Седмата програма за действие за околната среда.

Области на политиката

 • Въздух: действия на ЕС за подобряване на качеството и намаляване на замърсяването на въздуха.
 • Химикали: действия на ЕС за гарантиране на безопасността на химикалите за здравето и околната среда.
 • Кръгова икономика: преходът на ЕС към кръгова икономика с акцент върху екологичния растеж.
 • Промишленост: действия на ЕС за повишаване на устойчивостта на промишлеността и намаляване на емисиите от нея.
 • Морска и крайбрежна околна среда: действия на ЕС за защита на бреговете, моретата и океаните на Европа.
 • Природа и биологично разнообразие: действия на ЕС за опазване и защита на околната среда.
 • Шум: действия на ЕС за намаляване на шумовото замърсяване в околната среда.
 • Пластмаси: действия на ЕС по отношение на производството на пластмаси и замърсяването от тях, за да се допринесе за кръгова икономика.
 • Почва и земя: действия на ЕС за устойчиво използване на почвите и земите.
 • Устойчиво развитие: ангажимент на ЕС за устойчиво развитие в Европа и по света.
 • Градска среда: действия на ЕС за насърчаване на устойчивостта на европейските градове.
 • Отпадъци и рециклиране: действия на ЕС в областта на управлението, обработването и рециклирането на отпадъци.
 • Вода: действия на ЕС по въпроси, свързани с водите, с цел опазване на водните ресурси.

Документи

17 ФЕВРУАРИ 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Изтегляне
17 ФЕВРУАРИ 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Изтегляне
17 ФЕВРУАРИ 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Изтегляне