Skip to main content
Environment

Environmentálny akčný program do roku 2030

Európska environmentálna politika sa bude do roku 2030 riadiť 8. environmentálnym akčným programom

Ciele

Cieľom návrhu 8. EAP je urýchliť prechod na klimaticky neutrálne a regeneračné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, ktoré planéte viac dáva než berie. Uznáva sa v ňom, že dobré životné podmienky a prosperita ľudí závisia od zdravých ekosystémov okolo nás.

Vychádza z Európskej zelenej dohody a má týchto šesť prioritných cieľov:

 • dosiahnutie cieľa zníženia emisií skleníkových plynov stanoveného na obdobie do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050,
 • zvyšovanie adaptívnej kapacity, posilňovanie odolnosti a znižovanie zraniteľnosti v súvislosti so zmenou klímy,
 • pokrok smerom k modelu regeneračného rastu, oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov a zhoršovania životného prostredia a urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo,
 • presadzovanie stratégie nulového znečistenia životného prostredia vrátane ovzdušia, vody a pôdy a ochrana zdravia a dobrých životných podmienok Európanov,
 • ochrana, zachovanie a obnova biodiverzity a posilnenie prírodného kapitálu (najmä ovzdušia, vody, pôdy a lesov, sladkej vody, mokradí a morských ekosystémov),
 • zníženie environmentálnych a klimatických tlakov súvisiacich s výrobou a spotrebou (najmä v oblasti energetiky, priemyselného rozvoja, budov a infraštruktúry, mobility a potravinového systému).

S cieľom zmerať a informovať o tom, či sme na dobrej ceste k splneniu týchto cieľov, sa v návrhu 8. EAP navrhuje vytvorenie nového monitorovacieho rámca. To pomôže EÚ a jej členským krajinám určiť, do akej miery vedieme dobrý život v rámci možností našej planéty.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Chronologický prehľad

Predchádzajúce a pripravované opatrenia

 1. 2021 (bude potvrdené)
  Prijatie 8. EAP
 2. 2021
  Komisia konzultuje monitorovací rámec s hlavnými ukazovateľmi

  V rámci prípravy monitorovacieho rámca s hlavnými ukazovateľmi pre 8. EAP bude Komisia konzultovať s členskými štátmi a externými zainteresovanými stranami – viac informácií. 

 3. 14. októbra 2020
  Európska komisia predkladá návrh 8. EAP
 4. 20. novembra 2013
  Prijatie 7. EAP

  Viac informácií o histórii EAP sa nachádza na webovom sídle 7. environmentálneho akčného programu

Oblasti politiky

 • Ovzdušie: Opatrenia EÚ na zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie znečistenia ovzdušia.
 • Chemické látky: Opatrenia EÚ na zaistenie bezpečnosti chemických látok s ohľadom na zdravie a životné prostredie.
 • Obehové hospodárstvo: Prechod EÚ na obehové hospodárstvo so zameraním na ekologický rast.
 • Priemysel: Opatrenia EÚ na zvýšenie udržateľnosti priemyslu a zníženie priemyselných emisií.
 • Morské a pobrežné prostredie: Opatrenia EÚ na ochranu európskych pobreží, morí a oceánov.
 • Príroda a biodiverzita: Opatrenia EÚ v oblasti zachovania a ochrany životného prostredia.
 • Hluk: Opatrenia EÚ na zníženie znečistenia životného prostredia hlukom.
 • Plasty: Opatrenia EÚ v oblasti výroby plastov a znečisťovania plastmi s cieľom prispieť k obehovému hospodárstvu.
 • Zem a pôda: Opatrenia EÚ v oblasti udržateľného využívania zeme a pôdy.
 • Udržateľný rozvoj: Záväzok EÚ v oblasti udržateľného rozvoja v Európe a na celom svete.
 • Mestské prostredie: Opatrenia EÚ na podporu udržateľnosti európskych miest.
 • Odpad a recyklácia: Opatrenia EÚ v oblasti nakladania s odpadom, jeho spracovania a recyklácie.
 • Voda: Opatrenia EÚ v otázkach vody s cieľom chrániť vodné zdroje.

Dokumenty

17 FEBRUÁR 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Stiahnuť
17 FEBRUÁR 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Stiahnuť
17 FEBRUÁR 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Stiahnuť