Skip to main content
Environment

Keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2030

Kaheksas keskkonnaalane tegevusprogramm suunab Euroopa keskkonnapoliitikat kuni aastani 2030.

Eesmärgid

Kaheksandat keskkonnaalast tegevusprogrammi käsitleva ettepaneku eesmärk on kiirendada üleminekut kliimaneutraalsele, ressursitõhusale ja taastavale majandusele, millega antakse planeedile tagasi rohkem, kui tarbitakse. Ettepanekus tunnistatakse, et inimeste heaolu ja jõukus sõltuvad meid ümbritseva ökosüsteemi heast käekäigust.

Tuginedes Euroopa rohelisele kokkuleppele, seatakse tegevusprogrammis kuus esmatähtsat eesmärki:

 • saavutada kasvuhoonegaaside heite vähendamise 2030. aasta eesmärk ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus,
 • suurendada kohanemisvõimet, tugevdada vastupanuvõimet ja vähendada haavatavust kliimamuutuste suhtes,
 • lähtuda ulatuslikumalt taastava majanduskasvu mudelist, vähendada majanduskasvu seoseid ressursikasutuse ja keskkonnaseisundi halvenemisega ning kiirendada üleminekut ringmajandusele,
 • liikuda nullsaaste eesmärgi poole (eelkõige seoses õhu, vee ja pinnasega) ning kaitsta eurooplaste tervist ja heaolu,
 • kaitsta, säilitada ja taastada elurikkust ning tugevdada looduskapitali (eelkõige õhu, vee, mulla ja metsa, magevee, märgalade ja mereökosüsteemide valdkonnas),
 • vähendada tootmise ja tarbimisega seotud keskkonna- ja kliimasurvet (eelkõige energeetika, tööstusarengu, hoonete ja taristu, liikuvuse ja toidusüsteemi valdkonnas).

Selleks et mõõta liikumist seatud eesmärkide suunas ja edusammudest teada anda, soovitatakse kaheksandas keskkonnaalases tegevusprogrammis luua uus järelevalveraamistik. See aitab ELil ja liikmesriikidel kindlaks teha, kas heaolu tagamisel ikka arvestatakse planeedi ökoloogiliste võimalustega.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Ajakava

Varasemad ja tulevased meetmed

 1. 2021 (kinnitamisel)
  Kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi vastuvõtmine
 2. 2021
  Komisjon korraldab konsultatsiooni järelevalveraamistiku ja selle põhinäitajate üle

  Kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi järelevalveraamistiku ja selle põhinäitajate ettevalmistamise käigus konsulteerib komisjon liikmesriikide ja väliste sidusrühmadega (lisateave). 

 3. 14. oktoober 2020
  Euroopa Komisjon esitab ettepaneku kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta
 4. 20. november 2013
  Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi vastuvõtmine

  Lisateavet varasemate keskkonnaalaste tegevusprogrammide kohta leiab seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi veebisaidilt.

Poliitikavaldkonnad

 • Õhk: ELi meetmed õhukvaliteedi parandamiseks ja õhusaaste vähendamiseks
 • Kemikaalid: ELi meetmed kemikaalide tervise- ja keskkonnaohutuse tagamiseks
 • Ringmajandus: ELi üleminek ringmajandusele ja keskendumine keskkonnakestlikule majanduskasvule
 • Tööstus: ELi meetmed, et muuta tööstus kestlikumaks ja vähendada tööstusheidet
 • Mere- ja rannikukeskkond: ELi meetmed Euroopa ranniku ning merede ja ookeanide kaitseks
 • Loodus ja elurikkus: ELi keskkonna- ja looduskaitsemeetmed
 • Müra: ELi meetmed keskkonnamüra vähendamiseks
 • Plast: ELi meetmed plastitootmise ja -reostuse valdkonnas, et aidata kaasa ringmajandusele
 • Muld ja maa: ELi meetmed mulla ja maa kestlikuks kasutamiseks
 • Kestlik areng: ELi toetus Euroopa ja kogu maailma kestlikule arengule.
 • Linnakeskkond: ELi meetmed Euroopa linnade kestlikkuse edendamiseks
 • Jäätmed ja ringlussevõtt: ELi meetmed jäätmekäitluse ja -töötluse ning jäätmete ringlussevõtu valdkonnas
 • Vesi: ELi meetmed, mis on seotud veekasutusega ja veevarude kaitsega.

Dokumendid

17 VEEBRUAR 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Laadige alla
17 VEEBRUAR 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Laadige alla
17 VEEBRUAR 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Laadige alla