Skip to main content
Environment

Program działań w zakresie środowiska do 2030 r.

Ósmy program działań w zakresie środowiska będzie wyznaczał kierunek europejskiej polityki w dziedzinie środowiska do 2030 r.

Cele

Wniosek dotyczący 8. EAP ma na celu przyspieszenie przejścia na neutralną dla klimatu, zasobooszczędną i regeneracyjną gospodarkę, która daje planecie więcej, niż sama bierze. Uznaje się w nim, że dobrostan i dobrobyt człowieka zależą od zdrowych ekosystemów, w których funkcjonujemy.

W oparciu o Europejski Zielony Ład wyznaczono w nim sześć priorytetów:

 • osiągnięcie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz neutralności klimatycznej do 2050 r.
 • wzmocnienie zdolności przystosowawczych, zwiększenie odporności i zmniejszenie podatności na zmianę klimatu
 • dążenie do modelu regeneracyjnego wzrostu, uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i degradacji środowiska oraz przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, oraz ochrona zdrowia i dobrostanu Europejczyków
 • ochrona, zachowanie i przywrócenie różnorodności biologicznej oraz wzmocnienie kapitału naturalnego (zwłaszcza powietrza, wody, gleby oraz ekosystemów leśnych, słodkowodnych, podmokłych i morskich)
 • redukcja presji na środowisko i klimat związanej z produkcją i konsumpcją (zwłaszcza w dziedzinie energii, rozwoju przemysłowego, mieszkalnictwa i infrastruktury, mobilności i systemu żywnościowego).

Aby móc mierzyć i informować, czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tych celów, we wniosku w sprawie 8. EAP zaproponowano ustanowienie nowych ram monitorowania. Pomoże to UE i państwom członkowskim określić, w jakim stopniu cieszymy się dobrą jakością życia z uwzględnieniem ograniczeń planety.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Kalendarium

Wcześniejsze i przyszłe działania

 1. 2021 r. (do potwierdzenia)
  Przyjęcie 8. EAP
 2. 2021 r.
  Komisja przeprowadza konsultacje w sprawie ram monitorowania obejmujących główne wskaźniki

  W ramach przygotowywania ram monitorowania obejmujących główne wskaźniki dla 8. EAP Komisja skonsultuje się z państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami – więcej na ten temat. 

 3. 14 października 2020 r.
  Komisja Europejska przedstawia wniosek dotyczący 8. EAP
 4. 20 listopada 2013 r.
  Przyjęcie 7. EAP

  Więcej informacji na temat historii EAP można znaleźć na stronie internetowej 7. programu działań w zakresie środowiska.

Obszary polityki

 • Powietrze: działania UE na rzecz poprawy jakości powietrza i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza
 • Chemikalia: działania UE mające zapewnić bezpieczeństwo chemikaliów dla zdrowia i dla środowiska
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym: przejście UE na gospodarkę o obiegu zamkniętym ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznego wzrostu gospodarczego.
 • Przemysł: działania UE mające na celu uczynienie przemysłu bardziej zrównoważonym i ograniczenie emisji przemysłowych
 • Środowisko morskie i przybrzeżne: działania UE na rzecz ochrony wybrzeży, mórz i oceanów Europy
 • Przyroda i różnorodność biologiczna: działania UE na rzecz zachowania i ochrony środowiska
 • Hałas: działania UE na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska hałasem
 • Tworzywa sztuczne: działania UE w zakresie produkcji plastiku i zanieczyszczenia plastikiem w celu przyczynienia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Gleby i grunty: działania UE na rzecz zrównoważonego użytkowania gleby i gruntów
 • Zrównoważony rozwój: zaangażowanie UE na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie i na świecie
 • Środowisko miejskie: działania UE na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju europejskich miast
 • Odpady i recykling: działania UE w zakresie gospodarowania odpadami, ich przetwarzania i recyklingu
 • Woda: działania UE w dziedzinie wody w celu ochrony zasobów wodnych

Dokumenty

17 LUTY 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Pobierz
17 LUTY 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Pobierz
17 LUTY 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Pobierz